PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 344-368
Article title

System zarządzania kryzysowego jako element bezpieczeństwa narodowego

Content
Title variants
EN
Crisis management system as an important element of national security
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ochrona bezpieczeństwa publicznego to konstytucyjny obowiązek instytucji państwa narodowego, które zakreśla granice bezpieczeństwa i wypowiada się, co jest niezgodne z bezpieczeństwem, a co zakłóca lub może utrudniać normalne funkcjonowanie państwa. Dlatego tak ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom danego państwa jest utworzenie systemu zarządzania kryzysowego. Artykuł zajmuje się problemami związanymi z zarządzaniem kryzysowym w Polsce. Ocenie poddano system: powiadamiania ratunkowego, krajowy system ratowniczo gaśniczy oraz strukturę i organizację obrony cywilnej w Polsce. W roku 2013 Najwyższa Izba Kontroli dokonała krytycznej oceny systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Autorzy opracowania postarają się przybliżyć czytelnikowi problemy występujące w wybranych elementach systemu zarządzania kryzysowego.
EN
Protecting public safety belongs to the state, which outlines the boundaries of safety and speaks which is inconsistent with the safety and interferes or may interfere with normal functioning of the state. That is why such an important element in ensuring the security of citizens of the State concerned is to set up crisis management system. The article deals with the problems associated with crisis management in Poland. We evaluated the systems: emergency notification, a national system of rescue and fire-fighting and the structure and organization of civil defense in Poland. In 2013, the Supreme Chamber of Control made a critical assessment of the crisis management system in Poland. Authors of the study will try to bring the reader to the problems of the selected elements of the crisis management system.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Czop A., Udział firm ochrony osób i mienia w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego w Polsce, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Katowice 2014.
 • Gryz J., Kitler W., System reagowania kryzysowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Informacja o wynikach kontroli – przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi KPB-4114-01-00/2012, nr ewid. 148/2013/I/12/006/KPB.
 • Korzeniowski L.F., Securitologia: nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, EAS, Kraków 2008.
 • Leśniakiewicz W., Państwowa Straż Pożarna a Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy [w:] Ratownictwo w Polsce. Lata 1990–2010, J. Konieczny (red.), Garmond Oficy-na Wydawnicza, Poznań 2010.
 • Lidwa W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010, s. 37.
 • Piwowarski J., Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014.
 • Popularny Słownik Języka Polskiego, Dunaj B. (red.),Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1999.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2014r. poz. 574).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U. z 2011r. nr 46, poz. 239).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej woje-wództw, powiatów i gmin (Dz.U.2002.96.850).
 • Ura E., Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1988.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo-litej Polskiej (Dz.U.2015.0.144 ).
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1635).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r., nr 178, poz. 1380).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (jedn. tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1340 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Art.2 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485).
 • Widawski J., Sarnecki P., Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku. Reforma Policji – część I, Warszawa-Kraków 1997.
 • Wilczyński P., Polska od „moża” do „moża”, Tygodnik Powszechny, 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f69dfcd6-3e37-4ec9-b202-4b43ab260407
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.