PL EN


2019 | 29 | 2 | 79-91
Article title

Wpływ ustanowienia zarządu sukcesyjnego na postępowanie klauzulowe i egzekucyjne

Authors
Content
Title variants
EN
Impact of the Establishment of Succession Administration on the Enforcement-Clause and Enforcement Proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena rozwiązań przyjętych w związku z wprowadzeniem do systemu prawa polskiego instytucji zarządu sukcesyjnego w kontekście jej wpływu na postępowanie klauzulowe i egzekucyjne. W pierwszej kolejności przedstawiony zostanie cel zarządu sukcesyjnego oraz status zarządcy sukcesyjnego. W następnej części artykułu instytucja zarządcy sukcesyjnego zostanie poddana analizie porównawczej w stosunku do innych przykładów zarządców masy spadkowej. W końcu, przedstawione zostaną skutki prawne związane z powołaniem zarządcy sukcesyjnego na bieg postępowania egzekucyjnego. Rozważania będą dotyczyły także zakresu legitymacji zarządcy sukcesyjnego do wzięcia udziału w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym.
EN
The subject of the article is the assessment of solutions adopted in connection with the entry into force of the succession administration institution into the Polish law system in the context of its impact on the clause-enforcement and enforcement proceedings. First, the goal of succession administration and the status of succession administrator will be presented. In the next part of the article, the institution of succession administrator will be subject to a comparative analysis in relation to other examples of succession property administrators. Finally, the legal consequences of establishing a succession administrator for enforcement proceedings will be presented. The considerations will also concern the scope of the succession administrator’s legal standing to take part in the clauseenforcement and enforcement proceedings.
Year
Volume
29
Issue
2
Pages
79-91
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Bieluk Jerzy: Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck 2019, Legalis/el.
 • Blajer Paweł: Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism. Przepisy, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2019.
 • Celiński Dariusz: Czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Rejent 10 (2018), s. 25-49.
 • Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna: Status prawny zarządcy sukcesyjnego, Przegląd Prawa Handlowego 12 (2018), s. 4-11.
 • Maj Krzysztof: Czynności notarialne związane z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Krakowski Przegląd Notarialny 2 (2018), s. 51-77.
 • Mariański Adam, Pardej Anita: Podatkowe konsekwencje zarządu sukcesyjnego, Przegląd Podatkowy 6 (2018), s. 24-29.
 • Mariański Adam, Żurawiński Jakub: Sukcesja biznesu a obowiązujące i projektowane przepisy prawa, w tym w szczególności regulacje klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, Monitor Podatkowy 11 (2017), s. 11-15.
 • Rzewuski Maciej: Wykładnia testamentu a okoliczności zewnętrzne towarzyszące testowaniu, Przegląd Sądowy 1 (2015), s. 106-119.
 • Sieradzka Małgorzata: Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. I), Monitor Prawniczy 22 (2018), s. 1195-1201.
 • Sieradzka Małgorzata: Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. II), Monitor Prawniczy 23 (2018), s. 1242-1250.
 • Szczurek Zbigniew: Komentarz do art. 780, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, red. Z. Szczurek, Sopot: Currenda 2017, s. 221-222.
 • Uzasadnienie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Sejm RP VIII Kadencji, Druk nr 2293.
 • Zbucka Marta: Skutki prawne śmierci przedsiębiorcy, Warszawa: Wolters Kluwer 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6a92e6f-5e8e-4070-9c36-7b770c167195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.