PL EN


2015 | 11 | 107-121
Article title

„Importowane” naczynia typu Tornow i Gross Raden na stanowiskach 2 i 2a w Cedyni, woj. zachodniopomorskie

Content
Title variants
EN
“Imported” vessels of the Tornow and Gross Raden type on sites 2 and 2a in Cedynia, West Pomeranian Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
Abstract: The work concerns the finds of early medieval vessels of Tornow and Gross Raden type in cemeteries in Cedynia - the cremation (site 2) and the inhumation one (site 2a), which are the products of foreign origins, evidencing trade contacts of residents of western part of Western Pomerania with inhabitants of Lower Lusatia and eastern Mecklenburg.
Year
Volume
11
Pages
107-121
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Dulinicz M. 1994. Problem datowania grodzisk typu Tornow i grypy Tornow-Klenica. Archeologia Polski 39/1–2, 31–49.
 • Dziedzic P., Gruszka B. 2004. Nowiniec, stanowisko 2 – ponownie odkryte grodzisko (?) w strefie Tornow-Klenica. Archeologia Środkowego Nadodrza 2, 229–250.
 • Dymaczewska U. 1972. Frühmittelarterliche Keramik aus Sanok, Kreis Gorzów Wielkopolski. Archeologia Polona 13, 165–192.
 • Dymaczewska U., Dymaczewski A. 1967. Wczesnośredniowieczny Santok. Wyniki badań wykopaliskowych we wnętrzu grodu w latach 1958–1961. Slavia Antiqua 14, 185–241.
 • Hensel W., Hilczer-Kurnatowska Z. 1980. Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej 5. Wrocław.
 • Herrmann J. 1966. Tornow und Vorberg. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Lausitz. Berlin.
 • Herrmann J. 1970. Der Beitrag der Ausgrabungen in Tornow, Kr. Calau, zur germanischen und slawischen Siedlungs-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte. Zeitschrift für Archäologie 4, 58–84.
 • Hilczer-Kurnatowska Z., Kara M. 1994. Die Keramik vom 9. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts in Großpolen. W: Č. Staňa (red.), Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Brno, 121-141.
 • Hilczerówna Z. 1967. Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku. Wrocław.
 • Hilczer-Kurnatowska Z. i Kara M. 1994. Die Keramik vom 9. bis zur Mitte 11. Jahrhunderts in Großpolen. W: C. Staňa (red.), Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Brno, 121–141.
 • Hilczerówna Z., Urbańska-Łosińska A. 1970. Rozwój terenów osadniczych u schyłku starożytności i we wczesnym średniowieczu w południowej części województwa zielonogórskiego. W: Z. Kaczmarczyk, A. Wędzki (red.), Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą 2. Zielona Góra, 49-114.
 • Kara M. 2006. Nowe w archeologii Wielkopolski wczesnośredniowiecznej – 15 lat później, W: W. Chudziak, S. Moździoch (red.), Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później, Toruń, 207-244.
 • Łosiński W. 1985. Gross Raden. W: Słownik Starożytności Słowiańskich 8, 176–179.
 • Łosiński W. 1993. Groby typu Alt Käbelich w świetle badań przeprowadzonych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Świelubiu pod Kołobrzegiem. Przegląd Archeologiczny 41, 17-34.
 • Porzeziński A. 1992. Sprawozdanie z ratunkowych badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym w Cedyni (stanowisko 2a). Materiały Zachodniopomorskie 38, 203–247.
 • Porzeziński A. 2006. Wczesnośredniowiczne cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 2a w Cedyni, województwo zachodniopomorskie. Szczecin.
 • Porzeziński A. 2012. Wczesnośredniowieczne groby ciałopalne na cmentarzysku w Cedyni, stanowisko 2. Materiały Zachodniopomorskie 8/1, 123–163.
 • Schuldt E. 1964. Slawische Töpferei in Mecklenburg. Schwerin.
 • Schuldt E. 1978. Burg und Siedlungen von Gross Raden. Schwerin.
 • Schuldt E. 1981. Gross Raden. Die Keramik einer slawischen Siedlung des 9./10. Jahrhunderts. Berlin.
 • Schuldt E. 1985. Gross Raden. Ein slawischer Tempelort des 9./10. Jahrhunderts in Mecklenburg. Berlin.
 • Wachowski K. 1997. Śląsk w dobie przedpiastowskiej. Wrocław.
 • Wędzki A. 1970. Podziały terytorialne. W: Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą 2, 5–35.
 • Wetzel G. 1996. Ein slawischer Bestattungsplatz bei Tornow-Lichtenau, heute Kittlitz, Landkreis Dahme-Spreewald. W: Z. Kurnatowska (red.), Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej 1: Plemiona i wczesne państwa. Wrocław, 237-241.
Notes
Dział: Studia i Materiały
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6abc9e4-8a01-4eae-b31d-5652cb516de3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.