PL EN


Journal
2018 | 2(35) | 163-182
Article title

Sakrament chrztu w służbie communio ecclesiae. Teologiczne i prawne aspekty kanonów 849-878 KPK (1983)

Authors
Content
Title variants
EN
The Sacrament of Batism in the service of communio ecclesiae. Theological and legal aspects of canons 849-878 of the Code of Canon Law (1983)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uświęcające zadanie Kościoła realizuje się w sposób szczególny poprzez sprawowanie sakramentów. Zostały one ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi jako środki, dzięki którym wyraża się i wzmacnia wiara, oddawana jest cześć Bogu oraz dokonuje się uświęcenie człowieka. Przyczyniają się one także do wprowadzenia, umocnienia i ukazania w sposób zewnętrzny wspólnoty kościelnej (communio ecclesiae). Sakrament chrztu świętego jest podstawą życia chrześcijańskiego, bramą dla pozostałych sakramentów, a także fundamentem, na którym budowana jest wspólnota Kościoła. Teologiczno-prawne aspekty kanonów 849-878 Kodeksu prawa kanonicznego (1983) dotyczą: znaczenia i skutków sakramentu chrztu, obrzędów chrzcielnych, szafarza i osoby przyjmującej ten sakrament oraz chrzestnych, stwierdzenia i zapisania przyjętego chrztu.
EN
The sanctifying task of the Church is carried out in a special way through the celebration of the sacraments. They were established by Jesus Christ and entrusted to the Church as the means by which faith is expressed and strengthen, worship is given to God and human sanctification is accomplished. They also contribute to the introduction, strengthening and external visibility of the ecclesial community (communio ecclesiae). The sacrament of baptism is the foundation of Christian life, the gateway to the other sacraments, and the foundation on which the community of the Church is built. Theological and legal aspects of canons 849-878 of the Code of Canon Law (1983) concern: the meaning and effects of the sacrament of baptism, the baptismal ordinances, the minister and the person receiving the sacrament, the baptismal ordinances, the confirmation and recording of the baptism received.
Journal
Year
Issue
Pages
163-182
Physical description
Dates
published
2018-12-25
References
 • Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 5, Warszawa 2007.
 • Gerosa L., Prawo Kościoła, Poznań 1999.
 • Głowa S., Bieda I. (red.), Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1989.
 • Hamperek P., Góralski W., Przytuła F., Bakalarz J. (red.), Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r., Lublin 1986.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
 • Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.
 • Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 20053.
 • Majer P. (red.), Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011.
 • Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży, jego nauczanie i uświęcanie, t. 2, Olsztyn 1986.
 • Rusecki M. (red.), Być chrześcijaninem dzisiaj – teologia dla szkół średnich, Lublin 1992.
 • Sobański R., Kościół – prawo – zbawienie, Katowice 1979.
 • Sobański R., Prawo a wolność osoby odrodzonej we chrzcie, „Prawo Kanoniczne” 3-4(20) (1977), s. 47-65.
 • II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Rzym 1964.
 • II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o liturgii Sacrosanctum concilium, Rzym 1963.
 • Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. 3, Warszawa 1986.
 • Testa B., Sakramenty Kościoła, Poznań 1998.
 • Zubert B. W., Chrzest dziecka wbrew woli rodziców. Próba krytycznej wykładni kan. 868 § 2 KPK 1983, „Prawo Kanoniczne” 3-4(39) (1996), s. 43-64.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6ad1ff0-05a2-4890-845b-cbbd2643bde1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.