PL EN


2010 | 3 | 91-96
Article title

Doświadczenia Legnicy z rewitalizacji na terenach przejętych po wojskach Federacji Rosyjskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Legnica's Experience in the Revitalization of the Former Russian Federation Army Lands
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na początku lat 90. XX w. rozpoczęło się wycofywanie wojsk radzieckich z Polski. Legnica, będąca dotąd siedzibą Dowództwa Północnej Grupy Wojsk AR, stanęła przed wielkim wyzwaniem związanym z zagospodarowaniem odzyskanego mienia. Było to zadanie pionierskie, ponieważ wcześniej żaden z samorządów nie miał do czynienia z problemem tego typu i na taką skalę. Działania legnickiego samorządu miały na celu przede wszystkim powstrzymanie postępującej degradacji przejętych obiektów, z których zdecydowana większość stanowiła starą, zabytkową zabudowę, jak również przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego. W związku z ogromną kosztochłonnością rewitalizacji terenów i obiektów przejętych po wojskach Federacji Rosyjskiej władze miasta uzyskały wsparcie z zewnętrznych źródeł finansowania, m.in. z Funduszu Współpracy Polsko-Niemieckiej, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogółem na zagospodarowanie mienia w latach 1991-2006 wydatkowano 72 988 700 zł, w tym środków własnych w wysokości 50 658 700 zł oraz środków zewnętrznych 22 330 000 zł. Projekty Legnicy pn. „Zagospodarowanie mienia po wojskach Federacji Rosyjskiej” oraz pn. „Tworzenie centrów konwersji dla efektywnego rozprzestrzeniania się i zastosowań know-how oraz ekspertyz demilitaryzacji – DEMKON” dresowane do miast, w których znajdowały się radzieckie bazy wojskowe, zakończyły się sukcesem. Legnica stała się na powrót miastem pięknym i atrakcyjnym dla mieszkańców, turystów i inwestorów, zajmując należne jej miejsce wśród dolnośląskich miast.
EN
Early in the 1990's, the Russian Army started to withdraw from their bases in Poland. Legnica, the town which was the site of the Russian Northern Army Group HQ, faced a great challenge associated with the management of the regained properties. It was a pioneering task, because no local government had to deal with such problems or on that scale before. The activities of the Legnica's municipality were primarily intended to stop the fast degradation of facilities since the majority of buildings were old historical structures, as well as counteract natural environment degradation. Owing to the huge costs of land and building revitalization, the municipality obtained support from external sources of financing, e.g. the Polish-German Co-operation Fund, the National Environmental Protection and Water Economy Fund, the Housing and Urban Development Agency subsidies, or the European Regional Development Fund. In total, 72,988,700 Polish zlotys, including 50,658,700 from own resources and 22,330,000 from external funds, were spent for property development in 1991-2006. The Legnica Projects called the "Development of the Property Left by the Russian Federation Army" and the "Creation of Conversion Centres for Effective Know-How and DEMKON Expert Opinion Dissemination and Application," designed for the towns in which the former Russian bases were located, were completed with success. Legnica became a beautiful and attractive town for its residents, tourists and investors, occupying a welldeserved place among the Lower Silesian towns.
Year
Issue
3
Pages
91-96
Physical description
Dates
published
2010-09
Contributors
  • Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Legnicy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6ad3f05-ebb0-44c2-952f-b3236801fa34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.