PL EN


2013 | 36 | 137-148
Article title

Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego we współczesnym przedsiębiorstwie

Authors
Content
Title variants
EN
Knowledge Managements and Creating Intellectual Capital in a modern company
Conference
36
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiedza i kapitał intelektualny są czynnikami, które mogą zapewnić sukces organizacji. Z analizy literatury przedmiotu wynika, że zarządzanie zasobami wiedzy i kreowanie kapitału intelektualnego powinny być postrzegane jako komplementarne, wzajemnie zależne i przenikające się procesy, ponieważ kapitał intelektualny jest pochodną i wynikiem umiejętnego wykorzystywania wiedzy w praktyce. Każde przedsiębiorstwo posiada aktywa niematerialne, jednak nie wszystkie dostrzegają ich znaczenie jako generatora wartości. Dlatego często aktywa te pełnią rolę pasywną. Tymczasem, w celu zapewnienia rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, ważna jest identyfikacja posiadane-go kapitału intelektualnego, jego kreowanie i ochrona. Celem artykułu jest przedstawienie elementów składowych kapitału intelektualnego mających najistotniejsze znaczenie w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem oraz sposobów i metod jego rozwoju. Przeprowadzone w artykule analizy mają charakter teoretyczny i bazują na dorobku literatury naukowej oraz własnych przemyśleniach autora.
EN
Knowledge and intellectual capital are the factors which may ensure company success. From the analysis of the subject literature it can be concluded that management of knowledge resources and creating intellectual capital should be perceived as complementary, mutually dependent and interpenetrating processes, since intellectual capital is a derivative and a result of skillful use of knowledge in practice.
Keywords
Year
Issue
36
Pages
137-148
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Metod i Systemów Zarządzania, Instytut Ekonomii Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2000.
 • Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określania kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Craig L., Moore L., Intellectual Capital in Enterprise Success: Strategy Revisited, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey 2008.
 • Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010.
 • Du Vall M., Kasprzycki D., Matczewski A., Okoń-Horodyńska E., Wisła R., Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008.
 • Edersheim E.H., Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, War-szawa 2009.
 • Edvinsson L., Malone A.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 • Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wy-dawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, War-szawa 2004.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.
 • Hudson W.J., Intellectual Capital, How to Build it, Enhance it, Use it, John Wiley&Sons, New York 1993.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą. Zintegrowanie podejście, PWE, Warszawa 2006.
 • Król H., Kapitał ludzki organizacji [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2006.
 • Ludwiczyński A., Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w przed-siębiorstwie [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyż-
 • szej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN, Warsza-wa 2009.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja – system – pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.
 • Nahapiet J., Ghoshal S., Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage, Academy of Management Review, 23 (2) 1998.
 • Perechuda K., (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 • Piasny B., Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Warszawa–Stalowa Wola 2007.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Wydawni-cza, Kraków 2002.
 • Ricceri F., Intellectual Capital and Knowledge Management. Strategic management of knowledge resources, Routledge Francis & Taylor Group, Nowy Jork 2008.
 • Skrzypek E., Kapitał intelektualny oraz możliwości jego wyceny [w:] INTELLECT 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, red. E. Skrzypek, Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6b6a788-5fb6-4884-85ac-f553a66df0a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.