PL EN


2016 | 2(5) | 92 - 107
Article title

Zarządzanie sytuacją kryzysową w procesie przeciwdziałania i likwidacji skutków klęski żywiołowej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Managing the Crisis Situation in the Process of Counteracting and Eliminating the Effects of a Natural Disaster
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Optymalne zarządzanie sytuacją kryzysową jest warunkiem sine qua non skuteczności procesu przeciwdziałania i likwidacji skutków klęski żywiołowej, w tym rozwijanego obecnie w Polsce Systemu Kierowania Reagowaniem Kryzysowym (SKRK). Punktem wyjścia jest pojęcie reagowania kryzysowego rozpatrywane w aspekcie narodowym oraz ponadnarodowym (sojuszniczym) i obejmujące wszystkie rodzaje kryzysów, zarówno cywilne, spowodowane katastrofami, klęskami żywiołowymi i cywilizacyjnymi, jak również polityczno-militarne o małym i dużym spektrum. W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty zarządzania informacją kryzysową w SKRK w sferze współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) z lokalnymi organami administracji państwa.
EN
The optimal management of the crisis situation is the sine qua non condition of the effectiveness of the process of counteracting and eliminating the effects of a natural disaster, as well as that of the Crisis Response Management System (CRMS) which is being developed in Poland. The starting point is the concept of crisis response in the national and transnational (allied) aspect which encompasses all kinds of crises, both civilian ones caused by natural and civilisation disasters, as well as political and military catastrophes of a small and large scale. The article presents selected aspects of crisis information management in the CRMS in the scope of the cooperation of the Polish Armed Forces (PAF) with the local state administration bodies.
References
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. (2014). Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: BBN.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności pododdziałów i oddziałów wojska w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu. Dz. U. z 2003 r. Nr 41, poz. 347.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska. Dz. U. z 2005 r. Nr 60, poz. 518.
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. (2012). Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Warszawa: RCB.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 576.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95.
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 ze zm.
 • Ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 (tekst jednolity).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 679.
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 • Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 85/MON z dnia 16 listopada 1989 r. w sprawie organizacji, uruchamiania oraz zasad użycia Chemicznych i Radiacyjnych Zespołów Awaryjnych. Dz. Rozk. MON z 1989 r., poz. 85.
 • Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 1974 r. w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych. Dz. Urz. MSW z 1974 r. Nr 7, poz. 23.
 • Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 1974 r. w sprawie zgłaszania, zabezpieczania i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych. M. P. z 1974 r. Nr 34, poz. 202.
 • Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP nr 14/Oper z dnia 13 grudnia 1989 r. w sprawie zorganizowania i działalności Chemicznych i Radiacyjnych Zespołów Awaryjnych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6c60cdd-e376-43e2-a9b4-28c6e566dbe0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.