PL EN


2015 | 51 | 3(205) | 303-310
Article title

Język prawny i prawniczy na przełomie wieków (perspektywy badawcze i zagrożenia)

Authors
Content
Title variants
EN
Legal language and language of the law at the turn of centuries (research perspectives and threats)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po zdefi niowaniu pojęć: język prawny i język prawniczy oraz ocenie przydatności tekstów prawnych i prawniczych do badań językoznawczych, w artykule skupiono się na analizie tekstów prawniczych tworzonych na przełomie wieków i starano się ustalić przyczyny ich niezrozumiałości. Zaliczono do nich: strukturę tekstu (brak wyraźnego podziału treści), homonimię składniową, wtórne związki składniowe, niepoprawne konstrukcje z imiesłowowymi równoważnikami zdań, brukselizmy i zbędne zapożyczenia, a także niepoprawną interpunkcję. Pokazano też konsekwencje semantyczne oraz skutki prawne wynikające z nieodmieniania nazwisk w tekstach prawniczych.
EN
After defi ning the notions: legal language and language of the law, and after evaluating the usefulness of legal and law texts in linguistic research, the author of the article focuses on analysing legal texts written at the turn of the centuries and tries to determine the reasons why the texts are incomprehensible. Such reasons include: the structure of the text (the lack of clear division of the content), syntax homonymy, derivative syntactic relations, incorrect structures containing elliptical sentences, Brussels bureaucratic vocabulary and unnecessary borrowings, as well as incorrect punctuation. Also, the author shows semantic and legal consequences resulting from the fact that surnames are not declined in legal texts.
Year
Volume
51
Issue
Pages
303-310
Physical description
Contributors
author
  • Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki, Wydział Polonistyki UJ
References
  • Jadacka H., 2007, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.
  • Nowak P., 2013, Piękna polszczyzna w warunkach sali sądowej (http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-18/dobre-praktyki-18/piekna-polszczyzna-w-warunkach-sali-sadowej.html – data dostępu: 22.10.2014).
  • Pawelec R., 2014, 10 problemów języka urzędowego (http://www.jezykurzedowy.pl/pl/node/51 – data dostępu: 22.10.2014).
  • RJP, 2014, Rada Języka Polskiego o poprawności językowej pism urzędowych (http://prawo.rp.pl/artykul/982388.html – data dostępu: 22.10.2014).
  • Wróblewski B., 1948, Język prawny i prawniczy, Kraków.
  • Zieliński M., 1999, Języki prawne i prawnicze, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, W. Pisarek (red.), Kraków, s. 50–74.
  • Ziembiński Z., 1974, Le langage du droit et le langage juridique: les critères de leur discernement, „Archives de philosophie du droit” XIX, s. 25–31.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6cea9a4-4b36-40c9-9dbf-7c6844e0e5cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.