PL EN


2020 | 109(165) | 157-172
Article title

The need to improve enterprises’ annual reporting in the context of its users’ characteristics. Evidence from Poland

Content
Title variants
PL
Potrzeby doskonalenia raportów rocznych przedsiębiorstw a specyficzne cechy ich użytkowników na przykładzie Polski
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose: The purpose of the paper is to present the results of research among Polish annual report users on their information needs regarding improving the financial and non-financial information in annual reports. Methodology/approach: The study was conducted using two research techniques. The first one is an online survey addressed to respondents of an external database; the second one is individual inter-views. The 694 responses were analyzed to find a relationship between the responses and the characteris-tics of the respondents, such as gender, age, or education. The survey was conducted among people se-lected randomly who had experience in professions such as tax advisor, accountant, chartered accountant, financial analyst, financial advisor, investor, controller, management accounting specialist, internal auditor, and manager. Findings: The data analysis showed the legitimacy of the actions taken to improve the ap-proach to both the scope and structure of annual reports in the context of their users’ needs. However, like any empirical study, the results of this study should be interpreted with caution. While the research is an attempt to fill the research gap in the area under study, it is also relevant to practice. Originality/value: The results can contribute to a better understanding of the needs of users of business information, and thus, the opportunity to meet them.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań wśród polskich użytkowników raportów rocz-nych na temat potrzeb informacyjnych użytkowników informacji biznesowych w zakresie doskonalenia informacji finansowych i niefinansowych w raportach rocznych. Metodyka/podejście: Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu dwóch technik badawczych: pierwsza to kwestionariusz online skierowany do respondentów zewnętrznej bazy danych; druga to wywiady indywidualne. 694 otrzymane odpowiedzi zostały przeanalizowane w celu znalezienia związku między odpowiedziami a cechami respondentów, ta-kimi jak płeć, wiek, wykształcenie. Badanie zostało przeprowadzone wśród wybranych losowo responden-tów z doświadczeniem w zawodach takich jak: doradca podatkowy, księgowy, dyplomowany księgowy, analityk finansowy, doradca finansowy, inwestor, kontroler, specjalista ds. rachunkowości zarządczej, au-dytor wewnętrzny, menedżer. Wyniki: Analiza materiału badawczego wykazała zasadność działania po-legającego na doskonaleniu podejścia zarówno do zakresu, jak i struktury rocznych raportów w kontekście potrzeb informacyjnych ich użytkowników. Jednak, jak każde badanie empiryczne, wyniki tego badania należy interpretować ostrożnie. Oryginalność/wartość: Badania prowadzone przez autorów są próbą wy-pełnienia luki badawczej w badanym obszarze, są one również istotne w praktyce. Ich wyniki mogą przy-czynić się do lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników informacji biznesowych, a co za tym idzie, możliwości wychodzenia im naprzeciw.
Contributors
author
  • University of Lodz, Faculty of Management, Department of Accounting
author
  • University of Lodz, Faculty of Management, Department of Accounting
  • University of Lodz, Faculty of Management, Department of Computer Science
  • University of Lodz, Faculty of Management, Department of Accounting
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6d35257-b14f-4657-93be-dbf6a83bb7a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.