PL EN


Journal
2017 | 46 | 93-103
Article title

Nurty rozwojowe w polskiej surdologopedii

Content
Title variants
EN
Development Approaches in the Polish Speech Therapy for the Deaf and Hearing Impaired
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się wokół teoretycznego ujęcia przeglądu literatury przedmiotu na temat statusu naukowego i nurtów rozwojowych kształtujących się na gruncie polskiej surdologopedii. Dyskurs naukowy dotyczący zadań surdologopedii pozwala na dostrzeżenie dwoistości tej subdyscypliny, bo zajmuje się diagnozą i rehabilitacją mowy u osób z uszkodzonym słuchem, a także praktyką, czyli ustaleniem dyrektywnych działań mających na celu zmianę tej rzeczywistości w sposób zamierzony. Aktualnie w polskiej surdologopedii funkcjonują dwa nurty rozwojowe: emancypacyjny i praktycystyczny, które pozwalają na powiązanie założeń teoretycznych z praktyką.
EN
The article focuses on theoretical coverage of the subject literature on the scientific status and development approaches emerging in the Polish speech therapy for the deaf and hearing impaired. The scientific discourse on the tasks of speech therapy for the deaf and hearing impaired allows to discern the duality of this subdiscipline, as it deals with diagnosis and rehabilitation of speech in people with hearing impairment, as well as practice, that is, setting direct actions aimed at changing this reality in a deliberate way. At present, in the Polish speech therapy for the deaf and hearing impaired, there are two developmental approaches: emancipatory and practical, which allow to link theoretical assumptions and practice.
Journal
Year
Volume
46
Pages
93-103
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Katedra Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji
References
 • Adamiec T., 2003, Głuchoniemi i ich świadectwa życia od starożytności do końca wieku XVIII – przegląd problematyki, [w:] Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących, red. T. Świdziński, T. Gałkowski, Warszawa, s. 237–264.
 • Afeltowicz Ł., Sojak R., 2015, Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych, Toruń.
 • Eckert U., 2006, Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika, [w:] Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Poznań, s. 167–177.
 • Gunia G., 2006, Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej, Kraków.
 • Kamiński S., 1992, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin.
 • Krakowiak K., 1991, Surdologopedia jako ciągle nauka wstępnych modeli i hipotez, [w:] Komunikacja językowa i jej zaburzenia. Przedmiot logopedii, red. S. Grabias, Lublin, s. 95–98.
 • Krakowiak K., 2015a, Typologia zaburzeń mowy u osób z uszkodzonym słuchem, [w:] Surdologopedia. Teoria i praktyka, red. E. Muzyka-Furtak, Gdańsk, s. 114–133.
 • Krakowiak K., 2015b, Metody wychowania językowego, [w:] Surdologopedia. Teoria i praktyka, red. E. Muzyka-Furtak, Gdańsk, s. 230–248.
 • Kurkowski Z., M., 2015, Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, [w:] Surdologopedia. Teoria i praktyka, red. E. Muzyka-Furtak, Gdańsk, s. 53–64.
 • Lechta V., 1992, Logopédia na prahu tretirho tisicročia. Česká logopedie, Praha.
 • Lorenc A., 2015, Metoda werbo-tonalna, [w:] Surdologopedia. Teoria i praktyka, red. E. Muzyka-Furtak, Gdańsk, s. 298–311.
 • Lorenc A., Kurkowski Z., M., 2015, Metoda audytywno-werbalna, [w:] Surdologopedia. Teoria i praktyka, red. E. Muzyka-Furtak, Gdańsk, s. 249–268.
 • Muzyka-Furtak E., 2015, Terapia surdologopedyczna – programowanie języka, [w:] Surdologopedia. Teoria i praktyka, red. E. Muzyka-Furtak, Gdańsk, s. 312–328.
 • Ostapiuk B., 1997, Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego-propozycje terminów i klasyfikacji, [w:] Audiofonologia, tom X, s. 118–138.
 • Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., 2015, Implanty ślimakowe w częściowej głuchocie. Zadania i formy rehabilitacji dzieci, [w:] Surdologopedia. Teoria i praktyka, red. E. Muzyka-Furtak, Gdańsk, s. 329–242.
 • Podgórska-Jachnik D., 2013, Głusi. Emancypacje, Łódź.
 • Radziewicz-Winnicki A., 2008, Pedagogika społeczna, Warszawa.
 • Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Wojnarowska W., 2000, Klasyfikacja zaburzeń słuchu, „ Logopedia”, tom 28, s. 49–60.
 • Szczepankowski B., 1999, Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Wyrównywanie szans, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6e5df3a-8ba7-4146-b20a-c0596c865fa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.