PL EN


2020 | 1(62) | 101-118
Article title

Wymiary i mechanizmy procesu integracji ukraińskich migrantek ze społeczeństwem polskim

Content
Title variants
EN
Dimensions and Mechanisms of the Integration Process of Ukrainian Female Migrants into Polish Society
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Integracja różnych grup imigrantów ze społeczeństwem polskim, w tym partycypacja migrantów w polskiej przestrzeni społeczno-kulturowej, jest jednym z kluczowych zagadnień poruszanych w literaturze przedmiotu, prowadzonych debatach publicznych i analizach naukowych. Teorie i badania na ten temat są dziś dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy, która ma bezpośrednie odniesienie do praktyki społecznej, a także tworzenia polityki integracyjnej. W artykule omówiono proces integracji oraz przedstawiono jego poszczególne wymiary i mechanizmy na podstawie sytuacji ukraińskich migrantek mieszkających w Polsce. Artykuł przeglądowy.
EN
The integration of various groups of immigrants into Polish society, including the participation of Ukrainian migrants in the Polish socio-cultural space, is one of the key issues addressed in the literature, public debates and academic analyses. Theories and research on this subject are nowadays a dynamically developing field of knowledge, which has a direct reference to social practice as well as the creation of integration policies. The paper, apart from discussing the integration process, presents its individual dimensions and mechanisms based on the situation of Ukrainian migrant women living in Poland. Research article.
Year
Issue
Pages
101-118
Physical description
Contributors
References
 • Berry J.W. (1992), Acculturation and Adaptation in a New Society, „International Migration”, nr 30.
 • Biernath M. (2008), Różnorodność integracji − jej wymiary i mechanizmy, (w:) Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S. (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Brzozowska A., Grzymała-Kazłowska A. (2014), Procesy inkluzji migrantów a więzi i sieci społeczne wśród małżeństwa mieszanych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 50.
 • Brzozowska A. (2018), Społeczne zakotwiczenie w klasowo-etnicznych formach tożsamości a integracja polskich i ukraińskich migrantów, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny (XLIV), nr 1(167), doi: 10.4467/25444972SMPP.18.004.8913
 • Chmielewska I., Dobroczek G., Puzynkiewicz J. (2016), Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania. Badanie zrealizowane w 2015 r., Departament Statystyki NBP, Warszawa.
 • Chmielewska I., Dobroczek G., Panuciak A. (2018), Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania. Badanie zrealizowane w 2017 r., Departament Statystyki NBP, Warszawa.
 • Doeringer P., Piore M.J. (1971), Internal Labor Markets and Manpower Adjustment, D.C. Heath and Company, New York.
 • Favell A. (2000), Integration Nations. The Nation-State and research in Immigrants in Western Europe, „Comparative Social Research”.
 • Fihel A. (2008), Charakterystyka imigrantów w Polsce w świetle danych urzędowych, (w:) Grzymała-Kazłowska A. (red.), Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, Warszawa.
 • Górny A., Kaczmarczyk P., Napierała J., Toruńczyk-Ruiz S. (2012), Raport z badania imigrantów w Polsce, Zespół Fundacji Ośrodka Badań nad Migracjami, Warszawa, https://udsc.gov.pl/trendy-migracyjne-w-i-polowie-roku-zezwoleniana-pobyt/ [dostęp: 5.01.2020].
 • International Organization for Migration (2003), Integration of Migrants, The IOM Approach.
 • Kohlbacher J., Reiger U. (2005), Residential Segregation Housing Market and Immigrants, (w:) M.L., Malheiros J. (red.), Social Integration and Mobility: Education, Housing and Health, State of the Art, IMISCOE Cluster, Lizbona.
 • Kuhn R. (2005), The Determinants of Family and Individual Migration: A Case-Study of Rural Bangladesh, http://pum.princeton.edu./pumcon-ference/papers/3-Stark.pdf [dostęp: 17.11.2019].
 • Lee E. (1996), Theory of migration, „Demography”, nr 3.
 • Lieberson S. (1961), Impact of Residential Segregation on Ethnic Assimilation, „Social Forces”, Vol. 40, nr 1.
 • Napierała J., Toruńczyk-Ruiz S. (2012), Raport z badania imigrantów w Polsce, Zespół Fundacji Ośrodka Badań nad Migracjami, Warszawa.
 • Olechnicki K., Załęcki P. (1997), Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti, Toruń.
 • ONZ (2004), Cultural Diversity in Today’s Diverse World, Human Development Report, New York.
 • Piore M.J. (1972), The Dual Labor Market: Theory and Implications, Winthrop Publishers, Boston.
 • Rosińska-Kordasiewicz A. (2005), Praca pomocy domowej: doświadczenie polskich migrantek w Neapolu, „CMR Working Papers”, nr 4/62.
 • Stepaniuk J. (kier. proj.) (2018a), Raport badawczy opracowany na podstawie zrealizowanego grantu badawczego „Strategie kulturowe ukraińskich migrantek w Polsce”, grant DSM 2017 115300-46, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, okres realizacji: 07.2017–09.2018.
 • Stepaniuk J. (2018b), Ukraińska mniejszość narodowa i ukraińscy migranci w Polsce – różnice i wzajemny stosunek, (w:) ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 19, Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Бондар B.I. [и др], (Pед. Кoл.), «ТВОРИ», Вінниця.
 • Szczygielska I. (2013), Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Tyma P. (red.) (2019), Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu. Raport 2, Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa.
 • (www1) https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2018/obywatele-Ukrainypracujacy-w-Polsce-raport.pdf. [dostęp: 09.01.2020].
 • (www2) https://udsc.gov.pl/15-lat-urzedu-do-spraw-cudzoziemcow/ [dostęp: 29.12.2019].
 • (www3) https://udsc.gov.pl/trendy-migracyjne-w-i-polowie-roku-zezwolenia-napobyt/ [dostęp: 15.12.2019].
 • (www4) https://udsc.gov.pl/15-lat-urzedu-do-spraw-cudzoziemcow/ [dostęp: 29.12.2019].
 • (www5) Przez polski rynek pracy „przewija się” ok. 1,2 mln Ukraińców (2019), https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/ukraincy-ilu-pracuje-w-polsce-danenbp/r1yf4pe [dostęp: 26.04.2020].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6eb276d-71c2-4c05-9be4-9f146b1eaf08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.