PL EN


2016 | 4(42) | 567–575
Article title

Implementation of the cohesion policy in rural areas of Dolnośląskie region

Content
Title variants
PL
Realizacja polityki spójności na obszarach wiejskich regionu dolnośląskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present the implementation of cohesion policy in rural areas on the example of Dolnośląskie voivodeship, based on an assessment of the direction and scale of funding for rural areas under two operational programs, the Rural Development Programme for 2007–2013 and the Regional Operational Programme of Lower Silesia Voivodeship 2007–2013. In the present study, expert-based, documentary, and k-means clustering methods were used. Studies indicate that in 2007–2013 the majority of investments from the RDP were related to improving the quality of life of rural residents. The amount of support, both in total and per capita, varied widely. Most municipalities received this support at the lowest level available on the scale of the whole province. Support for investments in rural areas of the ROP of Dolnośląskie voivodeship 2007–2013 was primarily related to the improvement of transport conditions and environmental protection projects.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie realizacji założeń polityki spójności na obszarach wiejskich na przykładzie województwa dolnośląskiego, na podstawie oceny kierunków i skali finansowania obszarów wiejskich w ramach dwóch programów operacyjnych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013. W badaniach zastosowano metodę ekspercką i dokumentacyjną oraz metodę grupowania k-średnich. Wskazują one, że w latach 2007–2013 większość inwestycji z PROW-u dotyczyło poprawy jakości życia mieszkańców wsi. Kwoty wsparcia zarówno w ujęciu ogółem, jak i na 1 mieszkańca były bardzo zróżnicowane. Większość gmin uzyskała wsparcie na najniższym poziomie w skali województwa. Wsparcie inwestycji na obszarach wiejskich z RPO WD 2007–2013 dotyczyło głównie poprawy warunków transportu oraz przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska.
Year
Issue
Pages
567–575
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
References
 • Adamski T., Gorlach K., Koncepcja rozwoju neo-endogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej, [w:] Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga (red.), wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Churski P. (2009). Polityka regionalna w okresie 2004-2006, a spójności i konkurencyjność Wielkopolski [w:] Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Red. Czyż T., Biuletyn IGSEiGP UAM Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 9. Poznań, (s. 98-133).
 • Chmielewska B. (2015). Nierówności społeczne w aspekcie zróżnicowania wydatków gospodarstw domowych w krajach unii Europejskiej. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Nr 41 (1/2015).
 • Chmieliński P. (2008). Zintegrowane podejście do rozwoju. Polityka spójności, a Wspólna Polityka Rolna [w:] Zintegrowane podejście do rozwoju – rola polityki spójności. MRR, Warszawa, (s. 85-104).
 • Drygas M. (2012). Uwarunkowania skutecznego wdrażania wsparcia UE dla polskiej wsi i sektora żywnościowego [w:] Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. Red. Drygas M., Zawalińska K., Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, s. (71-94).
 • Heffner K. (2011). Regionalny wymiar dychotomii rozwoju obszarów wiejskich [w:] Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich. Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. Red. Kamińska W., Heffner K., Wyd. KPZK PAN, Warszawa, (s. 9-34).
 • Kołodziejczyk A. (2014). Wpływ polityki spójności UE na rozwój obszarów wiejskich w woj. wielkopolskim [w:] Polityka spójności UE, a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania. Red. Kamińska W., Heffner K. Wyd. KPZK PAN, Warszawa, (s. 267-282).
 • Kołodziejczyk D. (red.). (2015). Wieloaspektowe ujęcie problemu spójności obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i regionalnym w dotychczas realizowanych i planowanych strategiach rozwoju. Wyd. IERiGŻ- PIB. Warszawa.
 • Kazak J., Pilawka T. (2013). Konwergencja poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w województwie dolnośląskim. Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 4, (s. 202-206).
 • Kutkowska B., Ratuszniak I. (2014). Możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020. W ramach polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. , nr 348, Polityka ekonomiczna, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, (s. 157-171).
 • Łysoń P. (2014). Komplementarność inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich [w:] Polityka spójności UE, a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania. Red. Kamińska W., Heffner K., Wyd. KPZK PAN, Warszawa, (s. 79-97).
 • MacQueen J. B. (1962): The classification problem, Western Management Science Institute Working Paper No. 5.
 • Marszał T., Pielesiak I., (2008) Spójność obszaru metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych (przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego). W: (red.): Marszał T. Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 70, (s. 180-196).
 • Nurzyńska I. (2013). Europejski polityka spójności po 2014 roku, a rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Założenia, możliwe rozwiązania, potencjalne skutki. Wieś i Rolnictwa nr 4(161), Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, (s. 98-115).
 • Nurzyńska I. (2014). Nowe koncepcje i instrumenty polityki regionanej w Unii Europejskiej a rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Wieś i Rolnictwa nr 4(165), Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, (s.27-44).
 • Oleszko-Kurzyna B. (2010). Rozwój obszarów wiejskich jako priorytet wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, vol, XLIV. Secion H, (s. 103-117).
 • Rosner A., Stanny H. (2007). Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, a zróżnicowanie dynamiki przemian. Red. A. Rosner, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Słodowa-Hełpa M. (2010). Obszary wiejskie w polityce spójności Unii Europejskiej i Polski [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich. Red. Sokołowska S., Mijal A. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole.
 • Stanny M. (2012): Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce – pomiar zjawiska złożonego [w:] Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce Aspekty przestrzenne i regionalne (pod red. nauk. Rosner A.), IRWiR PAN, Warszawa.
 • Stanny M. (2013): Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów Wiejskich w Polsce, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa.
 • Wilkin J. (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6ef0dd5-06ee-4435-826c-94536f4e5f14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.