PL EN


2015 | (10) 2015 | 133-139
Article title

Platformy e-learningowe oraz ich znaczenie dla procesu kształcenia

Authors
Content
Title variants
EN
E-learning platforms and their importance for the learning process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje charakterystykę systemów e-learningowych oraz ich podział ze względu na przyjęte kryteria funkcjonalności, obsługiwanych standardów i sposobów dystrybucji Jesteśmy świadkami jak technologia informacyjno-komunikacyjna przybiera coraz to szybszy rozwój. Mod-ne, a nawet wręcz nieuniknione jest dążenie do stworzenia społeczeństwa informacyjnego. Kom-putery oraz Internet wypierają tradycyjny dotąd model kształcenia. Rozwój techniki przyczynił się do szukania mobilnych form kształcenia, czyli e-learningu.
EN
The paper presents the characterization of elearning tools and describes three areas: system ty-pology, elearning standards. We are witnessing how information technology-communication be-comes more and faster development. Fashion and even downright inevitable desire to create an information society. Computers and the Internet replacing the traditional model of education so far. The development of technology has contributed to the search of mobile forms of learning, or e-learning.
Year
Volume
Pages
133-139
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
References
 • Andrelczyk K., Platformy e-learningowe, 8 maja 2006, www.krzysztof.andrelczyk.org
 • Chrząszcz A., Grodecka K., Marković J., Górka D., Kusiak J., Wprowadzenie do e-learningu. Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008.
 • Dąbrowski M., Crowdsourcing i e-learning, http://www.e-mentor.edu.pl
 • Dąbrowski M., E-learning w szkolnictwie wyższym, Studia BAS 2013, nr 3(35).
 • Nogieć J., Struktura kursu e-learningowego wykorzystywanego w kształceniu dorosłych – perspek-tywa polska a amerykańska, Studia BAS 2013, nr 3(35).
 • Palka E., Realizacja metody e-portfolio na platformie OLAT, „E-mentor” 2014, nr 1(53) »e-edukacja w kraju« http://www.e-mentor.edu.pl
 • Piecuch A., Uniwersalność technologii informacyjno-komunikacyjnych. Telemedycyna, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2012-2, nr 3.
 • Plebańska M., Kopciał P., Portal edukacyjny: funkcje i narzędzia, podręcznik multimedialny, Wy-dawnictwo OKNO PW, Warszawa 2010.
 • Nojszewski D., Platformy e-learningowe w polskich instytucjach edukacyjnych, „E-mentor” 2003, nr 2, http://www.e-mentor.edu.pl
 • Sałata E., Internet – źródło informacji dla nauczyciela [w:] Informatyka w dobie XXI wieku. Tech-nologie informatyczne i ich zastosowania, Politechnika Radomska, Radom 2010. http://jns.pl/e-learning-moodle.html
 • http://www.claroline.net
 • http://www.interklasa.pl.
 • http://www.krzysztof.andrelczyk.org
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6f4f804-3ab7-4e0e-a4f1-591001e79442
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.