Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4(64) | 23–60

Article title

Cywilnoprawna ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego w świetle ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

Content

Title variants

EN
Civil Law protection of the good name of the Republic of Poland and the Polish Nation in the light of the Act on the National Remembrance Institute

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The Act of 26th January 2018 introduced into the Polish legal system a regulation, according to which the provisions of the Civil Code on personal interests protection duly apply to the protection of the good name of the Republic of Poland and the Polish Nation. The aim of the publication is to analyze this regulation, including taking a stance on the manner of using such legal institution belonging to the civil law system to protect public law entities and international law.

Year

Issue

Pages

23–60

Physical description

Contributors

 • Doktor hab. nauk prawnych, profesor UAM, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, apyrz@amu.edu.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0351-8396

References

 • 1. Banaszczyk Z., Stosunek cywilnoprawny [w:] System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.
 • 2. Banaszczyk Z., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej [w:] System prawa prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018.
 • 3. Bosek L., Komentarz do art. 218 [w:] Konstytucja RP, t. II, Komentarz. Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • 4. Broniewicz W., Podstawienie procesowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno-Społeczne”, seria I, 1963, z. 31.
 • 5. Budzinowski R., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 8 grudnia 1973 r., III CZP 37/73, „Państwo i Prawo” 1975, z. 3.
 • 6. Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 4 [w:] Konstytucja RP, t. I, Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • 7. Gajda-Roszczynialska K., Między prokuratorem a organizacjami pozarządowymi – udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione (uwagi de lege lata i de lege ferenda) [w:] Podmioty w postępowaniu cywilnym, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2018.
 • 8. Garlicki L., Komentarz do art. 10 [w:] Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, t. I, Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010.
 • 9. Garlicki L., Derlatka M., Komentarz do art. 4 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • 10. Granat M., Zasada suwerenności narodu [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2010.
 • 11. Grzegorczyk P., Komentarz do art. 8, 64 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Art. 1–183, Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
 • 12. Grzegorczyk P. Komentarz do art. 365 i 366 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Art. 1831–366, Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
 • 13. Hołda Z., Wojcieszczuk J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 30 sierpnia 1974 r., I CR 384/74, „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1977, nr 10, poz. 403.
 • 14. Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.
 • 15. Janiszewska B., O zadośćuczynieniu za naruszenie praw pacjenta, „Monitor Prawniczy” 2017, nr 15.
 • 16. Jędrzejewska M., Współuczestnictwo procesowe (Istota – zakres – rodzaje), Warszawa 1975.
 • 17. Jędrzejewska M., Weitz K., Komentarz do art. 72 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Art. 1–183, Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
 • 18. Kaliński M., Odpowiedzialność odszkodowawcza [w:] System prawa prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018.
 • 19. Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2014.
 • 20. Kordela M., Aksjologia źródeł prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 2.
 • 21. Księżak P., Komentarz do art. 24 [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, Warszawa 2014.
 • 22. Księżak P., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17 września 2014 r., I CSK 682/13, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 6, poz. 55.
 • 23. Kubiak-Cyrul A., Dobra osobiste osób prawnych, Kraków 2005.
 • 24. Kulski R., Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2017.
 • 25. Kunicki I., Komentarz do art. 365 i 366 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Art. 1–366, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa 2016.
 • 26. Matys J., Charakter prawny roszczenia o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny (art. 448 KC), „Monitor Prawniczy” 2008, nr 9.
 • 27. Mucha J., Legitymacja procesowa w sprawach o zaprzestanie tzw. nieekologicznej reklamy w świetle przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2013, nr 2.
 • 28. Nowacki J., „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo” 1964, z. 3.
 • 29. Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.
 • 30. Panowicz-Lipska J., Komentarz do art. 23 i 24 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. M. Gutowski, Warszawa 2018.
 • 31. Panowicz-Lipska J., Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975.
 • 32. Pazdan M., Dobra osobiste i ich ochrona [w:] System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.
 • 33. Piechowiak M., Komentarz do art. 1 [w:] Konstytucja RP, t. I, Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • 34. Pietrzykowski T., Podmiotowość prawna – ujęcie teoretyczne [w:] O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości, red. A. Bielska-Brodziak, Katowice 2015.
 • 35. Pyziak-Szafnicka M., Prawo podmiotowe [w:] System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.
 • 36. Radwański Z., Roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz Czerwonego Krzyża w razie umyślnego naruszenia dóbr osobistych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1968, nr 3.
 • 37. Radwański Z., Koncepcja praw podmiotowych osobistych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1988, nr 2.
 • 38. Radwański Z., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14 maja 2003 r., I CKN 463/01, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2004, nr 2, poz. 22.
 • 39. Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007.
 • 40. Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2018.
 • 41. Radwański Z., Zieliński M., Normy i przepisy prawa cywilnego [w:] System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.
 • 42. Rakiewicz F., Poczucie tożsamości narodowej jako dobro osobiste. Studium cywilnoprawne, Poznań 2017; rozprawa doktorska w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 43. Romanowski M., Podział praw podmiotowych na majątkowe i niemajątkowe, „Państwo i Prawo” 2006, z. 3.
 • 44. Sadomski J., Konflikt zasad – ochrona dóbr osobistych a wolność prasy, Warszawa 2008.
 • 45. Safjan M., Komentarz do art. 448 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.
 • 46. Sobczak J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 września 1999 r., III CKN 939/98, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 6, poz. 94.
 • 47. Stahl M., Zagadnienia ogólne [w:] System prawa administracyjnego, t. 6, Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011.
 • 48. Szczepaniak R., Komentarz do art. 1 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. M. Gutowski, Warszawa 2018.
 • 49. Szpunar A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 1989 r., I CR 143/89, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1990, nr 9, poz. 330.
 • 50. Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych przysługujących osobom prawnym [w:] Problemy kodyfikacji prawa cywilnego (studia i rozprawy). Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, red. S. Sołtysiński, Poznań 1990.
 • 51. Śmieja A., Szczególne zasady naprawienia deliktowej szkody na osobie [w:] System prawa prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018.
 • 52. Urbańczyk M., Liberalna doktryna wolności słowa a swoboda wypowiedzi historycznej, Poznań 2009.
 • 53. Wałachowska M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2007 r., II CSK 392/06, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2009, nr 5, poz. 55.
 • 54. Wiczanowska H., Prawa pamięci w kontekście art. 17 EKPC – prawo do negacjonizmu czy negacjonizm prawa pamięci?, „Świat Idei i Polityki” 2016, t. 15.
 • 55. Wierciński J., Niemajątkowa ochrona czci, Warszawa 2002.
 • 56. Więzowska B., Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności, Warszawa 2009.
 • 57. Winczorek P., Konstytucja RP a prawo wspólnotowe, „Państwo i Prawo” 2004, z. 11.
 • 58. Wójcicka E., Actio popularis w prawie polskim, „Państwo i Prawo” 2015, z. 11.
 • 59. Wróbel A., Prawo podmiotowe publiczne [w:] System prawa administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.
 • 60. Zembrzuski T., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 marca 2007 r., V CSK 60/07, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2008, nr 2, poz. 22.
 • 61. Zembrzuski T., Współuczestnictwo w sporze [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Artykuły 1–366, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2013.
 • 62. Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2002.
 • 63. Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f6f50766-6804-449a-ad63-a4dc187132e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.