PL EN


2013 | 3 | 77-86
Article title

Challenges of Educational Tourism in Georgia

Content
Title variants
PL
Wyzwania stojące przed turystyką edukacyjną w Gruzji
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Turystyka edukacyjna jest segmentem, który działa po to, żeby sprostać rosnącemu popytowi rynku, zwiększyć mobilność studentów i kadry jako klucz do rozwoju osobistego, wzbogacić doświadczenia edukacji i badań, usprawnić transfer wiedzy poprzez aktywne uczestnictwo w projektach wielostronnych, sieciach tematycznych, wspólne oceny i inicjatywy na szczeblu regionalnym i międzynarodowym. Poza tym turystyka edukacyjna pozwala studentom doskonalić swe osobiste umiejętności i zwiększyć szanse zatrudnienia. Przez stwarzanie szans i podnoszenie jakości mobilności uczelnie oferują wyjątkową platformę dla studentów w celu wnoszenia przez nich wkładu w kształtowanie przyszłości Europy. W dzisiejszych czasach, gdy wszystkie drzwi są otwarte, zaś mentalna gotowość personelu akademickiego, jak również studentów jest w swym szczytowym momencie rozwoju, istnieją tworzone przez człowieka trudności i bariery, które utrudniają proces mobilności i, w związku z tym, rozwoju turystyki edukacyjnej. W artykule uwagę skupiono na poszukiwaniu dróg prowadzących do zwiększania i upraszczania procedur międzynarodowej mobilności studentów.
EN
Educational tourism is the segment which works in order to meet the growing demands of the market, to increase student and staff mobility as a key tool for personal development, to enrich the learning and research experience, to improve knowledge transfer, through active participation in multilateral projects, thematic networks, joint degrees and initiatives at regional and international level. Besides, educational tourism allows students to improve their personal skills and to increase their employability. By creating opportunities and improving the quality of mobility universities offer a unique platform for students to contribute to the shaping of Europe’s future. Nowadays when all doors are open and the mental readiness of academic staff as well as students is on its top of development, there exists the man-made difficulties, barriers that hinder the process of mobility and accordingly the development of educational tourism. The article focuses on searching the ways directed at increasing and simplifying the procedures of international student mobility.
Year
Issue
3
Pages
77-86
Physical description
Contributors
  • International Black Sea University
References
  • Integration of Georgia’s higher education system in the European higher education area (International student mobility) by Simon Janashia, http://www.academia.edu/2364538/Integration_of_Georgias_higher_education_system_in_the_European_higher_education_area_International_student_mobility
  • http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/actionlines/mobility.htm
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f701c49b-98aa-49ba-828e-809a5b42e916
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.