PL EN


2011 | 7 | 11-16
Article title

Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: potencjał i problemy zarządzania

Content
Title variants
EN
Cultural heritage of Mazovia: potential and management problems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym regionu to działanie na rzecz ochrony tego dziedzictwa, ale także decyzje dotyczące współczesnego korzystania z tego zasobu. Konferencja Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: potencjał i problemy zarządzania zorganizowana została przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej 20 maja 2011 roku. Uczestnicy konferencji zastanawiali się nad tym, w jaki sposób godzić te 2 cele, często trudne do pogodzenia. Niniejszy tom periodyku „Mazowsze. Studia Regionalne” zawiera wypowiedzi przedstawicieli środowisk akademickich, służb ochrony zabytków i animatorów turystyki na temat pożądanych i niepożądanych zjawisk w naszym sposobie odnoszenia się do materialnych i niematerialnych pozostałości dawnej historii i kultury.
EN
Management of cultural heritage of a region is an action to protect this heritage, but also decisions on the contemporary use of this resource. Conference "Cultural Heritage of Mazowsze (Mazovia): potential and problems of management” was organized by the Faculty of Historical and Social Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw and the Department of Administration and Social Sciences of Warsaw University of Technology on 20 May 2011. The conference participants debated over how to conciliate these two objectives, which are often difficult to reconcile. This volume of the periodical "Mazowsze. Regional Studies"contains statements by representatives of academia, protection services and organisers of tourism on desirable and undesirable effects of our attitudes towards tangible and intangible remains of history and culture.
Year
Issue
7
Pages
11-16
Physical description
Dates
published
2011-10
Contributors
  • Politechnika Warszawska
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
  • Gutowska K. i Kobyliński Z., 2011, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – nowa dziedzina nauczania akademickiego i badań naukowych, „Mazowsze. Studia Regionalne” nr 6, 51-72.
  • Marinetti F.T., 1977, Manifest futuryzmu, (w:) E. Grabska i H. Morawska (red), Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, Warszawa, s. 151-154.
  • Bauman Z, 2010, Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f704a682-5a0b-48a9-bf3c-d316b66706dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.