PL EN


2017 | 8 | 3 | 170-178
Article title

Wiedza i postawy studentów – przyszłych nauczycieli – w zakresie metodologii i metod badań naukowych

Content
Title variants
EN
Students-future Teachers’ Knowledge and Attitudes in the Area of Methodology of Research and Research Methods
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Budowanie systemu wiedzy, poznawanie rzeczywistości, rozwój nauki, rozumienie świata i komunikowanie się związane są z refleksją metodologiczną nad strukturą i zasadami przeprowadzania procesu badawczego, konceptualizacją, operacjonalizacją, analizą i sposobami prezentowa-nia wyników badań. Przedmiotem podjętych badań były wiedza i postawy studentów dotyczące metodologii i metodyki badań naukowych niezbędnych do tworzenia prac magisterskich (typy, rodzaje i etapy badań; strategie ilościowe i jakościowe; metody, techniki i narzędzia badawcze). Badania przeprowadzono przy użyciu eksperymentu pedagogicznego (badanie postaw studentów za pomocą skali Thurstone‟a), obserwacji pedagogicznej i wywiadu częściowo kierowanego. Wykazano, że warsztaty pozwalają studentom nie tylko na rozwijanie myślenia naukowego pod-czas podejmowania działań intelektualnych i komunikacyjnych w przestrzeni uniwersyteckiej (np. podczas pisania prac magisterskich), ale także dostrzeganie konieczności organizowania tego typu zajęć w celu kształtowania odpowiedniego podejścia do współczesnych problemów naukowych i komunikacyjnych.
EN
Construction of a system of knowledge, knowing of reality, development of science, understanding of the world and communication are associated with methodological reflection about the structure and rules of conduction of process research, conceptualization, operationalization, analysis and ways of presentation of research results. The object of the research was the knowledge and attitudes about research methodology and methods of scientific studies necessary for the creation of master‟s theses (types, types and stages of research, strategy, quantitative and qualitative methods, techniques and research tools) students. The study was based on the experience of teaching (the study of the attitudes of students using the Thurstonescale), observation of teaching and partially directed interview. It has been shown that workshops on research methodology allow students to develop scientific thinking during intellectual and communicational activities at the university (eg. during master's thesis creation), but also the perception of the need to organize such activities in order to shape the right approach to contemporary problems of learning and communication.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
170-178
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Instytut Techniki, Polska
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Studium Kształcenia Nauczycieli, Polska
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska
References
  • Babbie, E. (2013). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.
  • Cichosz, W. (2000). Metodologia. Elementarz studenta. Bydgoszcz, Gdańsk: Zakłady Poligraficzne im. KEN.
  • Kozielecki, J. (1998). Człowiek wielowymiarowy. Warszawa: Żak.
  • Krajewski, M. (2010). O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. Uwagi podstawowe. Gliwice: Wyd. UŚ.
  • Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7108c4e-7f94-4acd-83c7-72c384d325ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.