PL EN


Journal
2018 | 8 | 177-186
Article title

Ekstrapolacja norwidowskiej krytyki mesjanizmu w tekstach Józefa Tischnera

Authors
Content
Title variants
EN
Extrapolation Of Criticism Of Messianism By Norwid In The Texts Of Józef Tischner
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje ekstrapolację norwidowskiej krytyki mesjanizmu w pismach polskiego filozofa Józefa Tischnera. Cyprian Norwid w zdecydowany sposób sprzeciwiał się religijności opartej na dominacji wyobraźni. Widział w polskim mesjanizmie przede wszystkim zagrożenie. Sam opowiadał się za wizją religii i jej celów w optyce odpowiadającej epoce współczesnej. Józef Tischner dokonał analizy polskich przemian ustrojowych w kluczu mesjanistycznych zagrożeń, płynących głównie z religijnych środowisk inteligencji. Polski Filozof wskazał również na sposoby pokonania zaistniałych zagrożeń. Pozostawał w tym działaniu pod dużym wpływem Cypriana Norwida. Artykuł ukazuje zatem proces uaktualnienia religijno-politycznej myśli norwidowskiej na przełomie XX wieku.
EN
The article presents an extrapolation of the criticism of messianism made by Norwid in the writings of Polish philosopher Józef Tischner. Cyprian Norwid strongly opposed the religiosity based on the dominance of the imagination. He saw the threat in Polish messianism. He himself was in favor of the vision of religion and its goals in optics corresponding to the modern era. Józef Tischner analyzed the Polish political transformations in the key of messianic threats stemming mainly from religious environments of the intelligentsia. The Polish Philosopher also pointed out ways to overcome the existing threats. He remained in this operation under the influence of Cyprian Norwid. The article, therefore, presents the process of updating the religious-political thought of the Norwid at the turn of the 20th century.
Keywords
Journal
Year
Issue
8
Pages
177-186
Physical description
Contributors
author
References
  • Norwid C. K., Pisma wszystkie, oprac. J. W. Gomulicki, t. 8, Warszawa 1971.
  • Tischner J, Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 2005.
  • Tischner J., Ksiądz na manowcach, Kraków 2000.
  • Tischner J., O człowieku, wybór pism filozoficznych, Wrocław 2013.
  • Tischner J., Spowiedź rewolucjonisty, Kraków 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7120d80-5330-4b20-b6f2-f19bbfc6ae5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.