PL EN


2010 | 1(9) | 79-89
Article title

Współdziałanie elementów kontekstu ze znaczeniem leksykalnym Polskich czasowników inicjalnych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Role of the context in expressing the beginning of the action in Polish
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article characterises so called ‘initial verbs’ in contemporary Polish. The author tries to capture the relation between their semantics and the context in which they appear. She describes aorist and perfective meaning by specifying the elements of the context that influence the way of expressing the beginning of the action.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Śląski, Katowice
References
 • DYSZAK A., 1999, Językowe wyrażenia zjawisk emisji światła, Bydgoszcz
 • K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kra-ków 1999.
 • KOSCHMIEDER E., 1934, Nauka o aspektach czasownika polskiego w zarysie. Próba syntezy, Wilno.
 • PIERNIKARSKI C., 1969, Typy opozycji aspektowych czasownika polskiego na tle ogólnosłowiańskim, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • SKUBALANKA T., 2000, Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego, Lublin 2000.
 • STAWNICKA J., 2002, Aktionsarten w języku rosyjskim i ich niemieckie translaty, Katowice.
 • STAWNICKA J., 2006, Czasowniki inicjalne w języku polskim (na materiale czasowników z przedrostkiem za -, „Poradnik Językowy” nr 2, s. 3−17.
 • STAWNICKA J., 2007, Aspekt – iteratywność– określniki temporalne (na materiale form czasu przeszłego w języku polskim), Katowice.
 • STYRCZ-PRZEBINDA L., 2001, O trudnościach w rozpoznawaniu homonimii czasowników rozpisywać się, rozczytywać się, „Język Polski” z. 1−2, s. 93−97.
 • БОНДАРКО А. В., 1971, Вид и время русского глагола, Москва.
 • БОНДАРКО А. В., 1987, Замечания об отношениях недифференцированного типа, [w:] А. В. Бондарко(red.), Теория фукциональной грамматики. Введение. Аспекту-альность. Временная локализованность. Таскис, Ленинград, s. 253–256.
 • БОНДАРКО А. В., 1996, Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии, Санкт-Ретербург.
 • ГЛОВИНСКАЯ М. Я. 2001, Многозначность и синонимия в видо-временной системе русс-кого глагола, Москва.
 • НЕДЯЛКОВ В. П., 1987, Начинательность и средства ее выражения в языках разных типов, [w:] А. В. Бондарко(red.), Теория фукциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таскис, Ленинград, s. 180–195.
 • ПЕТРУХИНА Е. В., 2000, Особенности употребления и семантики видов в повествова-тельных текстах(на материале русского и западнословянских языков), [w:] А. В. Бондарко, С. А. Шубик(red.), Проблемы фцнкциональной грамматики. Ка-тегории морфологии и синтаксиса в высказывании, Санкт-Петербург, s. 52–67.
 • СТРЕКАЛОВА З. Н., 1979, Морфология глагольного вида в современном польском литера-турном языке, Москва.
 • ХРАКОВСКИЙ В. С., 1987, Семантика фазовости и средства ее выражения, [w:] А. В. Бондарко(red.), Теория фукциональной грамматики. Введение. Аспектуаль-ность. Временная локализованность. Таскис, Ленинград, s. 153–180.
 • ХРАКОВСКИЙ В. С., 1989, Семантические типы множества ситуаций и их естествен-ная классификация, [w:] B. С. Храковский(red.), Типология итеративных конс-трукций, Ленинград, s. 5–53.
 • ЧЕРТКОВА М. Ю. (red.), 1997, Труды аспектологического семинара филологического фа-культета МГУ им. М. В. Ломоносова, TОМ2, Москва.
 • ШВЕДОВА Н. Ю. (red.), 1982, Русская грамматика, Москва.
 • W. DOROSZEWSKI (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1958–1969.
 • S. DUBISZ S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2000–2003.
 • M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1978–1981.
 • H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Poznań1994– –2003.
 • Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN; http://korpus.pwn.pl.
 • Национальный корпус русского языка; http://www.ruscorpora.ru.
 • T. Dołęga -Mostowicz, Kariera Nikodema Dyzmy.
 • A. Janowska, Krzyżówka.
 • W. Żukrowski, Na tronie w Blabonie.
 • L. Furmaga, Lot pingwina.
 • Ł. Łukasik, Majowe historie, http://www.przyrodapolska.pl.
 • S. Dejczer, Manekin, http://www.zysk.com.pl.
 • Moonlight/Delight, Relacja z koncertu – Toruń10 XI 2001, http://strefa.rockmetal. art.pl.
 • A. Borecki, Powitanie z morzem, www.andreadoria.republika.pl.
 • E. de Amicis: Serce, www.ksiazki.efactory.pl.
 • M. L. Kossakowska, Siewca wiatru, http://ksiazki.wp.pl.
 • Singing Hearts, Sweet Memories, http://www.konstancin.com.
 • Z. Skibicki, Teraz tylko Alpy, www.turystyka.skibicki.pl.
 • A. Gajdar, Timur i jego drużyna.
 • H. Mniszkówna, Trędowata.
 • Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego; http://wktj.poznan.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f719a171-3862-439c-894c-fb1fe2452e5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.