PL EN


2013 | 23 | 157-191
Article title

Wiara jako klucz do tożsamości kapłańskiej. Próba komentarza w świetle Dekretu o posłudze i życiu prezbiterów „Presbyterorum ordinis”

Content
Title variants
EN
Faith as the key to priestly identity. Attempting comment in the light of the Decree on the Ministry and Life of Priests "Presbyterorum Ordinis"
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opublikowany w czasie Soboru Watykańskiego II Dekret o posłudze i życiu kapłanów przypomina i ukazuje w nowym świetle nauczanie Kościoła o tożsamości i zadaniach duchownego w Kościele. W definicji tej należy wyodrębnić myśl, która doczekała się szerokiego rozwinięcia w kolejnych dokumentach Kościoła. Według niej, prezbiter jest sługą komunii. Jego zadania obejmują: troskę o komunię z biskupem, innymi prezbiterami, całym Kościołem i zadanie prowadzania do komunii z Bogiem wierzących oraz niewierzących. Warunkiem realizacji tej misji jest systematyczna i trwała troska o własną komunię z Jezusem Chrystusem. Brak tej troski niszczy samego prezbitera i ma destrukcyjny wpływ na Kościół.
EN
Published at the time of the Second Vatican Council, Decree on the Ministry and Life of Priests, reminds and shows in a new light the identity of the Church's teaching and clerical tasks in the Church. From this definition a thought should be extracted which at last was developed to an extense in subsequent documents of the Church. According to it, the priest is a servant of communion. His tasks include: commitment to communion with the bishop, other priests, the whole Church and to the task of conducting communion with God,by both believers and non-believers. Accomplishment of this mission comes with systematic and permanent care of their own communion with Jesus Christ. A lack of care destroys the priest and has a corrosive effect on the church.
Keywords
Year
Issue
23
Pages
157-191
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Ambaum J., Tożsamość kapłana, [w:] L. Balter, K. Czulak, P. Góralczyk, S. Stancel [red], Kapłaństwo, Poznań-Warszawa 1988, s. 209-223.
 • Ambroży Św., Rady dla kapłana Konstancjusza, [w:] M. Starowieyski, Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach, Kraków 2010, s.134-142.
 • Artemiuk P., Tomáša Halíka myśli o Kościele, „Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża” 29 (2011), s. 19-28.
 • Bardski K., Symbolika kapłaństwa w obrazach biblijnych, [w:] W. Nowacki [red.], Kapłan na miarę Boga i człowieka, Łomża 2011, s. 49-71.
 • Benedykt XVI, Deus caritas est.
 • Benedykt XVI, Homilia na zakończenie Roku Kapłańskiego, 11. 06. 2010.
 • Benedykt XVI, Homilia podczas inauguracji pontyfikatu, 24. 04. 2005.
 • Benedykt XVI, List na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego z okazji 150 rocznicy „Dies natalis” świętego proboszcza z Ars.
 • Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem w archikatedrze św. Jana w Warszawie, 25. 05. 2006.
 • Calster van S., Posługa apostolska w rozwijającym się społeczeństwie, [w:] L. Balter, K. Czulak, P. Góralczyk, S. Stancel [red.], Kapłaństwo, Poznań-Warszawa 1988, s. 371-388.
 • Dias I., Ewangelizacja dzisiaj, [w:] G. Augustin [red.], Nowa Ewangelizacja. Impulsy do ożywiania wiary, Ząbki 2012.
 • Döpfner J., Kapłaństwo: elementy trwałe i zmienne, „Ateneum Kapłańskie” z.3(365)/1969, s. 331-349.
 • Duda M., Ekonomia społeczna – szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu? [w:] J. Mazur [red.], Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs w 25-lecie encykliki «Sollicitudo rei socialis» Jana Pawła II, Kraków 2012, s. 169-182.
 • Dudek W., Wewnętrzne życie kapłana – istotnym ogniwem w odnowie soborowej, „Ateneum Kapłańskie” 403 (1976) z. 2, s. 180-209.
 • Dyrek K., Formacja ludzka do kapłaństwa, Kraków 1999.
 • Franciszek, Audiencja dla kardynałów 15.03.2013.
 • Franciszek, Audiencja generalna. Domem Jezusa są ludzie, 27. 03. 2013.
 • Franciszek, Homilia do biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i seminarzystów, 27. 07. 2013.
 • Franciszek, Homilia w czasie mszy dla biskupów, kapłanów, zakonników.
 • Franciszek, Homilia w czasie mszy na wyspie Lampedusa, 08. 07. 2013.
 • Franciszek, Homilia w czasie Mszy świętej Krzyżma w Wielki Czwartek, 28. 03. 2013.
 • Franciszek, Homilia w czasie Mszy świętej na rozpoczęcie posługi Piotrowej. Bądźmy opiekunami stworzenia, 19. 03. 2013.
 • Franciszek, Homilia w czasie święceń kapłańskich, 21. 04. 2103.
 • Franciszek, Homilia w Dniu „Evangelium Vita”, 16. 04. 2013.
 • Franciszek, Homilia w trakcie ingresu do katedry na Lateranie, 07. 04. 2013.
 • Franciszek, Homilia w Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, 30. 05. 2013.
 • Franciszek, Konferencja prasowa podczas lotu z Rio de Janeiro do Rzymu, „L’Osservatore Romano” (PL) 355 (2013) nr 10, s. 29-39.
 • Franciszek, Lumen fidei.
 • Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2013.
 • Franciszek, Przemówienie do członków Papieskiej Komisji Biblijnej, 12. 04. 2013.
 • Franciszek, Przemówienie do Komitetu Koordynacyjnego Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAM), 28. 07. 2013.
 • Franciszek, Przemówienie do seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek, 06. 07. 2013.
 • Franciszek, Przemówienie w trakcie inauguracji kongresu diecezji rzymskiej, 17. 06. 2013.
 • Franciszek, Przemówienie w trakcie spotkania z członami komitetu koordynacyjnego CELAM, 28. 08. 2013.
 • Galot J., Postać kapłana w świetle Soboru Watykańskiego II, [w:] L. Balter, K. Czulak, P. Góralczyk, S. Stancel, [red.], Kapłaństwo, Poznań-Warszawa 1988, s. 277-289.
 • Ghirlanda G., Biskupstwo i prezbiterat w „Lumen gentium”, [w:] L. Balter, K. Czulak, P. Góralczyk, S. Stancel [red.], Kapłaństwo, Poznań-Warszawa 1988, s. 77-93.
 • Goyret Ph., Powołani – konsekrowani – posłani. Sakrament kapłaństwa, Warszawa 2004.
 • Grashake G., Być kapłanem. Teologia i duchowość urzędu kapłańskiego, Wrocław 1983.
 • Grzegorz Wielki Św., Zadania pasterzy, [w:] M. Starowieyski, Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach, Kraków 2010, s. 76-77.
 • Heller M., Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu. Rozmowa z Giulio Brottim, Kraków 2013.
 • Ignacy Antiocheński Św., Nic bez biskupa, [w:] M. Starowieyski, Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach, Kraków 2011, s. 113.
 • Inny dla innych, Rozmowa z ks. Romanem Rogowskim, [w:] Z. Nosowski [red.], Dzieci Soboru zadają pytania, Warszawa 1996, s. 349-369.
 • Instrukcja międzydykateryjna O niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów.
 • Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 1996.
 • Jan Paweł II, List do kapłanów na rok 1979, Kapłaństwo służebne.
 • Jan Paweł II, List do kapłanów na rok 1980. Tajemnica i kult Eucharystii.
 • Jan Paweł II, List do kapłanów na rok 1987. Jezu, Wiekuisty Kapłanie, zmiłuj się nad nami.
 • Jan Paweł II, List do kapłanów na rok 1988. Z Maryją pod krzyżem.
 • Jan Paweł II, Pastores dabo vobis.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do Księży zgromadzonych w Katedrze Świętej Rodziny, Częstochowa 06. 06. 1979.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do księży zgromadzonych w katedrze częstochowskiej, 6.06.1979.
 • Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone z okazji ceremonii poświęcenia części budynku Wyższego Seminarium Duchownego diecezji łomżyńskiej, Łomża 05.06.1991.
 • Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004.
 • Jankowski A., Kapłan otwarty na działanie Ducha Świętego, „Ateneum Kapłańskie” 404 (1976) z.3, s. 389-403.
 • Kapłan budowniczym mostów między Ewangelią a życiem nowoczesnego człowieka. Rozmowa z ks. prof. Paulem Zulehnerem, [w:] http://ekai.pl/wydarzenia/wywiad/x20889/ks-zulehner-kaplan-budowniczym-mostow-miedzy-ewangelia-a-zyciem-nowoczesnego-czlowieka/ (23.06.2013).
 • Katechizm Kościoła Katolickiego.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja: Kapłan – Pasterz i Przewodnik wspólnoty parafialnej.
 • Konstytucją Kościoła jest Ewangelia. Rozmowa z ks. Andrzejem Zuberbierem, [w:] Z. Nosowski [red.], Dzieci Soboru zadają pytania, Warszawa 1996, s. 71-90.
 • Kotowski J., Motywy formacji permanentnej kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów kościelnych, [w:] W. Nowacki [red.], Kapłan na miarę Boga i człowieka, Łomża 2011, s. 121-141.
 • Lubac de H., Kościoły partykularne w Kościele powszechnym, Kraków 2004.
 • Lustiger J. M., Kapłani, których daje Bóg, Kraków 2002.
 • Müller G. L., Skuteczne lekarstwo na smutek Babelu, „L’Osservatore Romano” (PL) 354 (2013) nr 8-9, s. 21-24.
 • Nasza rozmowa. Biskup – ojciec, pasterz, przyjaciel, „Pastores” 22 (2004), s. 65-75.
 • Niemira A., Moralny wymiar formacji stałej kapłanów, „Ateneum Kapłańskie” 606 (2010) z. 2, s. 261-273.
 • Nowacki W., Aktualności problematyki kapłaństwa (wprowadzenie), [w:] W. Nowacki [red.], Kapłan na miarę Boga i człowieka, Łomża 2011, s. 11-12.
 • Nowacki W., Kapłan – sługa Chrystusa i Kościoła, [w:] Kapłan na miarę Boga i człowieka, W. Nowacki [red.], Łomża 2011, s. 92.
 • Nowak J., Trójstopniowość sakramentu święceń, [w:] L. Balter, K. Czulak, P. Góralczyk, S. Stancel, [red.], Kapłaństwo, Poznań-Warszawa 1988, s. 94-112.
 • Nowak S., Wprowadzenie do Dekretu o posłudze i życiu prezbiterów, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, Poznań 2002, s. 475-477.
 • Ozorowski M., Kapłan na miarę Boga i człowieka, [w:] W. Nowacki [red.], Kapłan na miarę Boga i człowieka, Łomża 2011, s. 13-23.
 • Page J. G., Człowiek Boży, [w:] L. Balter, K. Czulak, P. Góralczyk, S. Stancel [red.], Kapłaństwo, Poznań-Warszawa 1988, s. 224-240.
 • Papieskie spotkanie z rzymskim duchowieństwem, w: http://ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x70696/papieskie-spotkanie-z-rzymskim-duchowienstwem/, (9.09.2013).
 • Paweł VI, Encyklika Sacerdotalis celibatus.
 • Pelczar J. S., Rozmyślania o życiu kapłańskim, Ząbki 2008.
 • Piacenza M., Chrystus tożsamością kapłana, Kraków 2011.
 • Poma A., Biskup i jego kapłani, „Ateneum Kapłańskie” 365 (1969) z. 3, s. 386-399.
 • Proniewski A., Kapłan – świadkiem komunii z Bogiem, „Studia Teologiczne. Białystok–Drohiczyn–Łomża” 29 (2011), s. 83-92.
 • Przybylski B., Zagadnienia teologiczne na II Soborze Watykańskim, „Ateneum Kapłańskie” 321 (1962) z. 1, s. 30-44.
 • Rahner K., Podstawowy wykład wiary, Warszawa 1987.
 • Rahner K., Sakramenty Kościoła, Kraków 1997.
 • Raport o stanie świata. Z Ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, Kraków-Warszawa 1986.
 • Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1994.
 • Rondet M., Celibat ewangeliczny we współczesnym świecie, Warszawa 1995.
 • Rosieński E., Elita i ogół wiernych w posługiwaniu kapłańskim, „Ateneum Kapłańskie” 313 (1961) z. 2, s. 135-142.
 • Sicari A., Kapłaństwo Chrystusa, [w:] L. Balter, K. Czulak, P. Góralczyk, S. Stancel [red.] Kapłaństwo, Poznań-Warszawa 1988, s. 15-22.
 • Skowronek A., Małżeństwo i kapłaństwo jako spotęgowanie chrześcijańskiej egzystencji, Włocławek 1996.
 • Słomka W., Nawracanie się rysem duchowości kapłańskiej, „Ateneum Kapłańskie” 404 (1976) z. 3, s. 345-357.
 • Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów. Presbyterorum ordinis.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele. Lumen Gentium.
 • Starowieyski M., Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach, Kraków 2010.
 • Thurian M., Tożsamość kapłana, Kraków 1996.
 • Torresin A., Modele wspólnoty a modele posługi kapłańskiej, [w:] G. Colombo, M. Guasco, A. Torresin, P. Tremolda, M. Zattoni [red.] ,Księża – tak, ale nie sami. Kapłani a wspólnota, Kraków 2003, s. 9-21.
 • Tułowiecki D., Kościół, parafia i duchowni w świadomości młodzieży ponadgimnazjalnej w małym mieście, [w:] J. Baniak [red.], Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia, Poznań 2010, s. 349-368.
 • Tułowiecki D., Mocą świadectwa. Inspiracje życiem błogosławionej Karoliny Kózkówny, Łomża 2012.
 • Turowski W., „Ecclesia cerata” w liturgii Kościoła, „Studia Teologiczne. Białystok–Drohiczyn–Łomża” 29 (2011), s. 93-111.
 • Vanhoye A., Manzi F., Vanni U., Kapłaństwo Nowego Przymierza, Pelplin 2007.
 • Versaldi G., Relacje między księżmi a droga Kościoła. Spojrzenie wikariusza generalnego, [w:] G. Colombo, M. Guasco, A. Torresin, P. Tremolda, M. Zattoni [red.], Księża – tak, ale nie sami. Kapłani a wspólnota, Kraków 2003, s. 181-192.
 • Wojtyła K., Kościół w Tajemnicy Odkupienia. Interpretacja Vaticanum II, Rzym 2012.
 • Wroceński J., Rola i zadania prezbiterium z życiu Kościoła partykularnego (Studium prawno-historyczne), Warszawa 1998.
 • Wyszyński S., Ku kapłaństwu, „Ateneum Kapłańskie” 310-311 (1960) z. 2-3, s. 163-171.
 • Wyszyński S., List do moich kapłanów. Wspólnie z Trójcą Świętą, Paryż 1969.
 • Zattoni M., Gillini G., W poszukiwaniu relacji w presbyterium, [w:] G. Colombo, M. Guasco, A. Torresin, P. Tremolada, M. Zattoni, Księża – tak, ale nie sami. Kapłani a wspólnota, Kraków 2003, s. 145-153.
 • Zuberbier A., Pius XII o powołaniach kapłańskich, „Ateneum Kapłańskie” 310-311 (1960) z. 2-3, s. 172-180.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f71dd2c2-bd89-4b5a-b4bb-aa5557989391
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.