PL EN


2016 | 3(348) | 24-40
Article title

Zagrożenia przyrodniczo-klimatyczne dla gospodarstw rolnych osób fizycznych na tle ich sytuacji dochodowej

Content
Title variants
EN
Natural and climate threats for farms of natural pearsons against their income situation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę stanu krajowych gospodarstw rolnych w posiadaniu osób fizycznych, zwraca uwagę na charakterystykę ważniejszych nowych problemów, które zaczynają one napotykać w bieżącej unijnej perspektywie finansowej (lata 2014-2020) lub napotkają w następnej, a w części końcowej wskazuje wstępne propozycje sposobów ich rozwiązania.
EN
The paper contains an analysis of the condition of the national farms owned by natural persons, it draws attention to the characteristics of major new problems that they start to encounter in the current EU financial perspective (2014-2020) or that they will face in the next perspective. Finally, the paper suggests how to tackle these problems.
Contributors
References
 • Augustyńska-Grzymek, I. (2014). Materiał i metodyka badań. W: I. Augustyńska-Grzymek (red.), Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2012- -2013 (wyniki rachunku symulacyjnego). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • GUS (2012). Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny. Warszawa.
 • GUS (2014). Charakterystyka gospodarstw rolnych. Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 • GUS (2014). Rocznik statystyczny 2014. Warszawa.
 • Isermeyer, F. (2014). Kunftige Anforderungen an die Landwirtschaft- Schlussfolgrungen fur die Agrarpolitik. Thunen Workin Paper 30, Johann Heinrich von Thunen-Institut, Bundesforschungsinstitut fur landliche Raume, Braunschweig: Wald und Fischerei.
 • Józwiak, W. (2014). Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei „spirali wzrostu”. Program Wieloletni 2011-2014, nr 113, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Józwiak, W. (2016). Sprawozdanie z realizacji tematu statutowego nr IV Efektywność funk¬cjonowania podmiotów gospodarczych w rolnictwie. Zagadnienia wybrane w 2015 roku, Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych IERiGŻ-PIB, maszynopis. Warszawa.
 • Kędziora, A. (2005). Przyrodnicze podstawy gospodarowania wodą w Polsce. W: L. Rysz-kowski i A. Kędziora (red.), Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań.
 • Kundzewicz, Z.W., Szwed, M., Radziejewski, M. (2006). Zmiany globalne i ekstremalne zja¬wiska hydrologiczne: powodze i susze. W: M. Gutry-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel, L. Ryszkowski (red.), Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geosfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań.
 • Przybylak, R. (2006). Zmiany klimatu Polski w ostatnich stuleciach. W: M. Gutry-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel, L. Ryszkowski (red.), Długookresowe przemiany krajobra¬zu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geosfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań.
 • Starkel, L. (2006). Klimat a człowiek w transformacji środowiska przyrodniczego Polski. W: M. Gutry-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel, L. Ryszkowski (red.), Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geosfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań.
 • Wojewodzic, T. (2010). Zjawiska schyłkowe w gospodarstwach osób fizycznych i prawnych na obszarze Karpat Polskich. W: W. Musiał, W. Sroka, T. Wojewodzic (red.), Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z terenów górskich i podgórskich. Program Wieloletni 2005- -2009, nr 185, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7242f32-0124-4b82-8437-a4bbf4b30ebb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.