PL EN


2013 | 1/2013 (40) t.1 | 123-142
Article title

Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Strategy of consumer behavior of the elderly on the market of consumer foods and services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy niniejszego opracowania uczyniono zachowania konsumpcyjne osób starszych. Autor szuka odpowiedzi na pytania: Jaka jest specyfika zachowań seniorów na rynku dóbr i usług? Jakie czynniki determinują zachowania konsumpcyjne seniorów? Jakie typy zachowań nabywczych są najczęściej spotykane wśród emerytów i rencistów? Szukając odpowiedzi na te pytania, wskazano, że wiek jest ważną determinantą różnicującą konsumpcję. Skupiono się na analizie wybranych klasyfikacji konsumentów seniorów, wskazując na trudność w budowie typologii tej kategorii nabywców. Poddano analizie wybrane cechy konsumentów seniorów. W celu przedstawienia specyfiki tej kategorii konsumentów przedstawiono wyniki badań własnych nad zachowaniami konsumpcyjnymi seniorów na rynku dóbr i usług. Zidentyfikowano najważniejsze czynniki ekonomiczne, społeczne i indywidualne determinujące zachowanie konsumpcyjne osób starszych.
EN
In the paper entitled: “Strategy of consumer behavior of the elderly on the market of consumer foods and services” the subject matter for analysis was deemed to be the consumer behavior of the elderly. The author is searching for the answer to the following questions: What are the specifics of the behavior of the elderly on the market of foods and services? What are the factors determining the consumer behavior of the elderly? What types of purchasing behavior are most frequently encountered among retirees? In searching for the answers to these questions, it was indicated that age is an important determinant in the variation of consumption. There is a focus on the analysis of the selected classification of elderly consumers indicating the difficulty in building the typology of this category of purchasers. Analysis was also carried out on the selected features of elderly consumers. With the aim of presenting the specifics of the category of elderly consumers, the results of personal research on the consumer behavior of elderly consumers on the market of goods and services were indicated. The most significant economic, social and individual factors determining the consumer behavior of elderly people have been identified.
Keywords
Year
Pages
123-142
Physical description
Dates
published
2013-02-15
Contributors
 • Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska.
References
 • Barak, B. i Schiffman, L.G. (1981). Cognitive Age: Neochronological Age Variable. W: K.B. Monroe i A. Abor (red.), Advance In Consumer Research (t. 8, s. 602–606). Association for Consumer Research.
 • Bobol, M. i Słaby, T. (2011). Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Bylok, F. (2003). Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji. Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej.
 • Bylok, F. (2006). Zachowania konsumpcyjne ludzi starszych w Polsce na początku XXI wieku. W: J.T. Kowalski i P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich (s. 88–96). Łódź: Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Cambell, C. (2008). Zakupy, spędzanie czasu wolnego i wojna płci. W: P. Sztomka i M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności (s. 357–371). Kraków: Znak.
 • CBOS. (2009). Sytuacja ludzi starszych w społeczeństwie – plany a rzeczywistość. Komunikat z badań. Pozyskano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_160_09.PDF (9.11.2012).
 • Dąbrowska, M. i Rey, T. (2008). Kosztowne ignorowanie segmentu 55+. Marketing w Praktyce, 123, 20–23.
 • Dąbrowska, M., Gutkowska, K., Janoś-Kresło, M. i Ozimek, I. (2010). Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje. Warszawa: Difin.
 • GUS. (2009). Rocznik Demograficzny. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl.
 • Jäckel, M. (2006). Einführung in die Konsumsoziologie. Fragestellungen-Kontroversen-Beispieltexte. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Jastrzębska-Smolaga, H. (2000). W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • König, W. (2000). Geschichte der Konsumgesellschaft. Stuttgart: Verlag Steiner.
 • Kusińska, A. (2002). Typologia ludzi starszych. W: A. Kusińska A. (red.), Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku (s. 283 i nast.). Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.
 • Moschis, G.P. (1996). Life Stages of the Mature Market. American Demographics, (9), 44–50. Pozyskano z: http://www.findarticles.com (20.10.2012).
 • Mróz, B. (2010). Korzystanie z usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego przez gospodarstwa domowe w świetle badań. W: I. Ozimek (red.), Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług. Wybrane aspekty (s. 59–83). Warszawa: Difin.
 • Olejniczuk-Merta, A. (2001). Rynek młodych konsumentów. Warszawa: Difin.
 • Opaschowski, W.H. (1992). Konsum 2000 – Szenarien über die Zukunft von Konsum und
 • Freizeit. W: G. Rosenberger (red.), Konsum 2000. Veränderung im Verbraucheralltag (s. 208–225). Frankfurt nad Menem: Verlag Campus.
 • Schneider, N.F. (2000). Konsum und Gesellschaft. W: D. Rosenkranz (red.), Konsum: soziologische, ökonomische und psychologische Perspektiven (s. 9–22). Opladen: Verlag Leske+Budrich.
 • Solomon, M. Bamossy, G. i Askegaard, S. (2001). Konsumverhalten. Der europäische Markt. München: Verlag Person Studium.
 • Wolfe, D.B. (1994). Targeting the Mature Mind. American Demographics, (3), 32–36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7252978-db45-4428-b2f9-edfecb07a8f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.