PL EN


2014 | 3(33) | 241-252
Article title

Cost accounting as a method of supporting decisions in farms in Poland

Content
Title variants
PL
Rachunek kosztów jako metoda wspomagania decyzji w gospodarstwach rolnych w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Agricultural accounting is the most important information system in farms. The paper presents the degree of utilization of information derived from cost accounting in decision-making in farms. The study was conducted in 2011 through direct interviews with farmers in 475 individual farms located throughout the country. The results indicate that farmers making decisions with the use of information from the cost accounting most often do not use only one cost system. The most common is the full cost accounting (i.e. direct and indirect cost jointly), followed by accounting of direct costs and the accounting of variable and fixed costs. The share of farms using other sources of information was only 1.1%. In two farms, farmers did not use any system of cost accounting.
PL
Celem pracy było zbadanie stopnia wykorzystywania informacji z rachunku kosztów w procesie decyzyjnym gospodarstw. Badania przeprowadzono w 2011 roku metodą wywiadu bezpośredniego z rolnikami, w 475 indywidualnych gospodarstwach rolnych położonych na terenie całego kraju. Wyniki wskazują, że rolnicy, podejmując decyzje, wykorzystują informacje z rachunku kosztów, najczęściej więcej niż jednego. Najbardziej rozpowszechniony jest rachunek kosztów pełnych (tzn. bezpośrednich i pośrednich łącznie), na kolejnej pozycji znalazł się rachunek kosztów bezpośrednich, a następnie rachunek kosztów zmiennych i stałych. Udział gospodarstw korzystających z innych źródeł informacji (rachunkowość Polski FADN, poziom cen środków produkcji i cen produktów rolnych) wynosił tylko 1,1%. Natomiast w dwóch gospodarstwach z próby rolnicy nie korzystali z żadnego systemu rachunku kosztów. Jednak w przyszłości prawie w 33% badanych gospodarstwach rolnicy zamierzają zaimplementować ideę rachunku kosztów do procesu decyzyjnego, większość zadeklarowała wdrożenie systemu kosztów bezpośrednich. Rolnicy, podejmując decyzje, korzystają także z innych form wsparcia niektórzy posiadają specjalistyczne oprogramowanie, ale ich udział w próbie nie był duży, zaledwie 1,9%. Świadczy to jednak o zapotrzebowaniu na wiedzę rolników i chęci do jej poszerzania, a jednocześnie stosowania w praktyce.
Contributors
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
References
 • Adair J., 2011. John Adair's 100 greatest ideas for smart decision making. Capstone Publishing Ltd., Chichester, 6-12.
 • Blake C., 2010. The art of decision. How to manage in an uncertain word. Pearson Education Inc.,FT Press, New Jersey, 8-9.
 • Francik S., 2010. Analiza wykorzystania przez rolników programów komputerowych do wspomaganiadecyzji. Inż. Rol. 7 (125), 47-54.
 • Karwat-Woźniak B., 2005. Gospodarstwa rozwojowe w procesach dostosowawczych do gospodarki rynkowej. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Klepacki B., 2005. Gospodarka oparta na wiedzy jako szansa rozwojowa rolnictwa i obszarów wiejskich. W: Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Red. M. Adamowicz. Prace Naukowe nr 35, SGGW,Warszawa.
 • Kondraszuk T., 2009. Rachunek kosztów w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb podejmowania decyzji i kontroli. J. Agribus. Rural Dev. 3 (13), 113-121.
 • Nowak E., Wierzbiński M., 2010. Rachunek kosztów. Modele i zastosowania. PWE, Warszawa.
 • Ryan B., Scapens R.W., Theobald M., 2002. Research method and methodology in finance and accounting. Thomson, London, UK.
 • Słownik języka polskiego. http://sjp.pwn.pl/szukaj/decyzja [access: December 2012].
 • Sowell T., 1996. Knowledge and decisions. Basic Books Inc., Nowy Jork.
 • Szapiro T., 1993. Co decyduje o decyzji. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Woś A., 1996. Drogi restrukturyzacji rolnictwa. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Raport 17, Warszawa. Wieś i Rolnictwo 3, 61-79.
 • Ziętara W., 1995. Rachunkowość jako pomoc w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym. W:Dostosowanie rachunkowości rolnej IERiGŻ do gospodarki rynkowej. Materiały z seminarium.IERiGŻ, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f72a5225-5ad6-4a6b-91e8-7623801f2289
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.