PL EN


2013 | 7 | 76-93
Article title

Poland and the European Climate Policy: an Uneasy Relationship

Content
Title variants
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Over the last two decades Polish energy and climate policies underwent an evolution that was opposite to the developments in many other EU member countries. Whereas reduction of CO2 emissions and development of renewable energy sources were high on the agenda of the Polish environmental policy in the 1990s, in the 2000s the Polish government began to perceive European climate policy as a burden for the Polish economy. After the adoption of the Energy and Climate Package in 2008, the Polish government initiated a strategy of the “pre-emptive veto” that blocked further strengthening of European climate policy, which may have had a negative impact on the Polish power sector.
PL
Na przestrzeni ostatnich dwóch dziesięcioleci polska polityka klimatyczna przeszła ewolucję w kierunku odwrotnym niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Redukcja emisji dwutlenku węgla i rozwój odnawialnych źródeł energii były jednymi z głównych celów polskiej polityki ochrony środowiska w latach dziewięćdziesiątych jednak w pierwszej dekadzie XXI wieku polski rząd zaczął postrzegać europejską politykę klimatyczną jako ciężar dla polskiej gospodarki. Po przyjęciu Europejskiego pakietu klimatyczno-energetycznego w 2008 roku polski rząd podjął strategię „weta prewencyjnego”, którego celem jest blokowanie dalszego zacieśniania europejskiej polityki klimatycznej i ochrona polskiego sektora energetycznego.
Year
Issue
7
Pages
76-93
Physical description
Contributors
 • Hertie School of Governance, Friedrichstraße 180, 10-117
References
 • Cement Ożarów, http://www.ozarow.com.pl/main.php?p=532, 15.09.2013
 • Central Europe Energy Partners, http://www.ceep.be/www/Our-members/11/pages.html, 18.09.2013.
 • Energetyka wybiera węgiel brunatny [Electricity sector chooses lignite], wnp.pl, 11 Aug. 2012, http://www.wnp.pl/wiadomosci/176419.html, 18.09.2013
 • Energy Efficiency Indicators in Europe, http://www.odyssee-indicators.org/online-indicators/ 10.08.2013.
 • Energy Information Administration, www.eia.gov, 12.09.2013.
 • European Commission, Energy for the Future: Renewable Sources of Energy. Green Paper for a Community Strategy, COM (96) 576 final.
 • European Commission, Energy for the Future: Renewable Sources of Energy. White Paper for a Community Strategy and Action Plan, COM (97) 599 final.
 • European Commission Decyzja Komisji z dnia 08/III/2005 dotycząca krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgłoszonego przez Polskę zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [Decision of the Commission from 8 March 2005 concerning national allocation plan submitted by Poland according to directive 2003/87/EC of the European Parliament and Council], http://www.kobize.pl/materialy/kpru/Decyzja_KPRU_I_2005.pdf, 20.09.2013.
 • European Commission Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community.
 • European Council A Roadmap for moving to a competitive low-carbon economy in 2050 – Presidency conclusions, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st11/st11964.en11.pdf, 19.09.2013.
 • Europoseł Marcinkiewicz: OZE przegrało, wygrał węgiel [Member of the European Parliament: RES lost, coal won], wnp.pl, 13 Mar. 2012, http://energetyka.wnp.pl/europosel-marcinkiewicz-oze-przegralo-wygral-wegiel,164909_1_0_0.html, 13.09.2013.
 • Eurostat, Greenhouse gas emissions intensity of energy consumption, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc220&plugin=1, 15.09.2013.
 • FORUMco2, Letter to the Minister of Environment from 26 Feb. 2008
 • Green Effort Group, Raport merytoryczny, [The summary of activities]
 • Interview with Grzegorz Wiśniewski Chairman of the Renewable Energy Institute EC BREC and Renewable Energy Forum Union of Employers. Warsaw, 28 March 2012.
 • Korolec M., ostatnia prosta do konferencji klimatycznej ONZ [The last preparations for the UN climate conference], wnp.pl, 25 Jul. 2013, http://energetyka.wnp.pl/m-korolec-ostatnia-prosta-do-konferencji-klimatycznej-onz,203130_1_0_2.html, 19.09.2013.
 • Korolec M., porozumienie klimatyczne musi dotyczyć wszystkich państw [M. Korolec: climate agreement must concern all countries] wnp.pl, 28 Jul. 2013, http://energetyka.wnp.pl/m-korolec-porozumienie-klimatyczne-musi-dotyczyc-wszystkich-panstw,203297_1_0_0.html, 19.09.2013.
 • Księżopolski K. M., The Geo/economics of Climate Change Regime – Polish perspective, “Studia i Prace WNEiZ” nr 29/2012, http://www.wneiz.univ.szczecin.pl/sip/numery/rok2012/studia-i-prace-wneiz-nr-29-2012/2939-the-geo-economics-of-climate-change-regime-polish-perspective, 27.09.2013.
 • Księżopolski K. M., Unia Europejska I CHRL w Międzynarodowej Polityce Ochrony Klimatu, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 1 (t.47) 2013, http://www.pl2.ism.uw.edu.pl/images/stories/Publikacje/stosunki_miedzynarodowe/SM47-druk-mini-2.pdf 27.09.2013.
 • Meeting of the Parliamentary Environmental Committee from 16 Mar. 1999, Biuletyny Komisji Sejmowych, 1938/III.
 • Ministry of Economy, Program dla elektroenergetyki [Program for the electricity sector], Biuletyn Informacji Publicznej, 27 Mar. 2006
 • Ministry of Economy (2012) Uzasadnienie do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii [Justification of the draft of the Renewable Energy Law].
 • Ministry of Environment, Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 [Polish Climate Policy. The strategies of reducing the GHGs emissions until 2020], Warsaw, October 2003
 • National Economic Chamber, EnergSys, Ocena wpływu ustanowienia celów redukcji emisji wg dokumentu KE „Roadmap 2050” na sektor energetyczny, rozwój gospodarczy, przemysł i gospodarstwa domowe w Polsce do roku 2050 [The assessment of impact of the emissions’ reduction targets set in the European „Roadmap 2050” on the energy sector, economic development and househols in Poland until 2050, http://www.kig.pl/files/Aktualnosci/SYNTEZA%20RAPORT%202050%20W_POLSKA.pdf, 18.09.2013
 • New EPA Rules Force Shut Down of 32 Coal-Fired Power Plants Governing, 22 Dec. 2011, http://news.investors.com/ibd-editorials/092013-671984-epa-rules-will-send-energy-costs-up-sharply.htm, 27.09.2013.
 • Nie będzie zniesienia akcyzy na energię dla przemysłu wnp.pl, 26 Sep. 2013, http://www.wnp.pl/wiadomosci/207441.html, 27.09.2013
 • Nowicki M., Nadchodzi era słońca [The solar age is coming], Czysta Energia
 • PKEE and EnergSys, Ocena skutków wdrożenia pakieu energetyczno – klimatycznego dla Polski w okresie do roku 2030 [Assessment of the impact of implementation of the energy and climate package for Poland until 2030], http://www.toe.pl/serwisy/2/upl/8dd1794095ed1891470d6c324d5bcc4e.pdf, 18.09.2013.
 • Polska zawetowała plan bezemisyjnej energetyki do 2050 r. [Poland vetoed zero emissions energy sector plan until 2050] http://energetyka.wnp.pl/polska-zawetowala-plan-bezemisyjnej-energetyki-do-2050-r,172362_1_0_0.html
 • Polish Wind Energy Association, Energetyka wiatrowa w Polsce [Wind energy in Poland], http://psew.pl/pl/energetyka-wiatrowa/ewi-w-polsce, 16.09.2013.
 • Politycy o polskim wecie w sprawie redukcji CO2 [Politicians about Polish veto concerning reductions of the CO2 emissions], wnp.pl, 12 Mar. 2012, http://www.wnp.pl/wiadomosci/164707.html, 13.09. 2013.
 • Polityka energetyczna służy gospodarczej dominacji [Energy policy is used for economic domination], wnp.pl, 20.02.2012 http://energetyka.wnp.pl/polityka-energetyczna-sluzy-gospodarczej-dominacji,162889_1_0_0.html, 10.09.2013.
 • Press Release from the 3152nd Council meeting on Environment,http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/128883.pdf, 18.09.2013.
 • Sejm RP Rezolucja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych [Resolution of the Polish Parliament from 8 July 1999 concerning an increase of the use of energy from renewable sources], Monitor Polski
 • Sejm RP, Stenograph from the 11th Session of the Polish Parliament from 28.09. 2012.
 • Sejm RP, Strategia rozwoju energetyki odnawialnej [Development Strategy of Renewable Energy], Druk Nr 2215.
 • Sejm RP (1990) Uchwała w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do 2010 r. [Resolution concerning the assumptions of the Polish energy policy until 2010], Monitor Polski
 • Tatomir T., Handel emisjami - szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki? [Emission trade - a chance or a threat for Polish economy?], [in:] http://www.cire.pl/pliki/2/handele.pdf, 23.09.2013
 • Tusk: cel dla OZE chcemy osiągnąć jak najtańszym kosztem dla odbiorcy [Tusk: we want to achieve RES target at the lowest price for the customers] wnp.pl, 26 Mar. 2013, http://energetyka.wnp.pl/tusk-cel-dla-oze-chcemy-osiagnac-jak-najtanszym-kosztem-dla-odbiorcy,193753_1_0_0.html, 20. 09.2013.
 • Tusk: Minister środowiska nie będzie rzecznikiem Greenpeace [Tusk: the Minister of Environment will not be Greenpeace’s spokesman], Rynek Infrastruktury, 17 Nov. 2011 http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/76/1/tusk-minister-srodowiska-nie-bedzie-rzecznikiem-greenpeace.html, 20.09.2013.
 • UE popełniła samobója. Polska koalicja upadła w ostatniej chwili [‘The EU committed a suicide,’ Polish coalition fell in the last moment.], tvn24, 10 Mar. 2012, http://www.tvn24.pl/12692,1737664,0,1,ue-popelnia-samoboja-polska-koalicja-upadla-w-ostatniej-chwili,wiadomosc.html, 13.09.2013.
 • United Nations Framework Convention on Climate Change, Status of Ratification of the Convention,http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php, 15.09.2013.
 • http://www.proinwestycje.pl/ets/Raport_merytoryczny%20Green%20Effort%20Group.pdf 18.09.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f72ad082-dc55-47ac-b284-216ee2619893
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.