PL EN


2012 | 2(43) | 4-14
Article title

System rachunkowości jako baza informacji księgowych stanowiących podstawę procesu podejmowania decyzji i racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi

Content
Title variants
EN
The accounting system as a book-keeping information database being the basis for the process of decision-making and rational public finance management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istotnym elementem dla zarządzania finansów publicznych i poprawy efektywności gospodarki finansowej jest baza informacji księgowych, dlatego od sposobu i sprawności działania systemu rachunkowości zależy czy uzyskamy szybką i dobrze przekazaną, rzetelną informację. Wprowadzenie jednolitych zasad rachunkowości i dostosowanie ich do europejskich i światowych standardów pozwala na wykorzystanie sprawozdań finansowych jako podstawowych i rzetelnych źródeł informacji, bowiem jak wiemy rachunkowość: • operuje miernikiem pieniężnym dla gromadzenia i prezentacji danych księgowych (o działalności jednostki, jej sytuacji majątkowej i finansowej), • przetwarza informacje o zdarzeniach gospodarczych (generuje sprawozdania, raporty) wykorzystywane w zarządzaniu oraz wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, dlatego też wzrost użyteczności rachunkowości dla potrzeb zarządzania powoduje ewolucję jej zadań i dominację funkcji informacyjnej. Artykuł koncentruje się na teoretycznych rozważaniach, których celem jest przybliżenie specyfiki rachunkowości budżetowej i potwierdzenie tezy, iż prawidłowo działający system rachunkowości zaspokaja potrzeby informacyjne konieczne do podniesienia efektywności i racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi.
EN
The key element for the public finance management and improvement of the efficiency of financial economy is a book-keeping information database, hence the way and performance of the accounting system are responsible for quick, properly transferred and plausible information. The introduction of uniform principles of accountancy and their adjustment to European and world-wide standards let us use financial reports as basic and reliable information since we know that accounting: • utilizes pecuniary/financial measure for collecting and presenting accounting data (on the activity of the proper unit, its financial situation and assets), • processes information on economic events (produces statements and reports) for management purposes and meeting auditory obligations. this is why the increase of the usability of accounting for the needs of management contributes to the evolution of its tasks and dominance of the informative function. The article concentrates on theoretical considerations which aim to familiarize with the specifics of budget accounting and to corroborate the thesis that the properly working system of accounting meets the informative needs indispensable to increase the efficiency and for the rational management of public finances.
Year
Issue
Pages
4-14
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f72f4297-ba53-4d2b-b16d-67de9aad7cc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.