PL EN


2017 | 8 | 4 | 295-300
Article title

Hodnotenie fyzikálnych a chemických faktorov drevných prachov

Authors
Content
Title variants
EN
Evaluation of Physical and Chemical Factors of Wood Dust
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
V drevospracujúcom priemysle významné postavenie majú drevné prachy, ktoré možno hodnotiť podľa nebezpečných vlastností z rôznych hľadísk. Prvým je nebezpečnosť charakterizovaná požiarno-technickými vlastnosťami a k druhým patria hygienicko-zdravotné hľadiská. Hoci každé z nich predstavuje osobitnú sféru záujmu, spoločným rysom na takýchto pracoviskách je zabezpečiť také pracovné prostredie, ktoré zodpovedá požiadavkám zdravotnej bezpečnosti a technickej bezpečnosti pri práci.
EN
In wood-processing industry important position belongs to the wood dusts. They can be evalu-ated according hazardous properties, physical and chemical, of two ways. The first is characterized as a fire-technical properties and the second way includes the health aspects. Although each of which represents a particular sphere of interest, a common feature in such works is to ensure a working environment that meets the requirements of public health and technical safety.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
295-300
Physical description
Contributors
  • Doc. Ing., PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informačných technológií, Slovenská republika
References
  • Balog, K., Tureková, I. (2008). Riziká prachu v pracovnom prostredí. In Spektrum, 8 (1), 45–46.
  • Buchancová, J. a kol. (2003). Pracovné lekárstvo a toxikológia. Martin: Osveta.
  • Dzurenda, L. (2007). Sypká drevná hmota, vzduchotechnická doprava a odlučovanie. TU vo Zvo-lene, 182, 16–36.
  • HSE Books (1996). Softwood Dust: Criteria Document for an Occupational Exposure Limit.
  • Koppová, K. a kol. (2007). Dopadová štúdia vplyvov navrhovanej činnosti na zdravie obyvateľov Trebišova. Banská Bystrica: UMB.
  • Mračková, E. (2013). Explosion Protection and Fire Protection in Wood Industry. In: Rizik i bezbednosni inženjering (s. 19–26). Novi Sad: UNS.
  • STN EN 1127-1: 2012 Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 1: Základné pojmy a metodika.
  • Vlčková, H. (2009). Fugitívne emisie tuhých znečisťujúcich látok zo skladov drevnej hmoty. DP. TU vo Zvolene, 310–315.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f72f4652-5745-4191-bbd5-d2e115997661
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.