PL EN


2015 | 3 (356) | 164-173
Article title

Dotacje unijne jako uwarunkowanie rozwoju samozatrudnienia kobiet w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
EU Subsidies as a Condition for Development of Woman Self-Employment in Poland
RU
Субсидии ЕС – обусловленность развития работы на себя женщин в Польше
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest ukazanie dotacji unijnych jako uwarunkowania służącegorozwojowi samozatrudnienia kobiet w Polsce przez przedstawienie popularności ubiegania się o dofinansowanie w badanej grupie oraz wybranych przykładów wydatkowania otrzymanych dotacji. W artykule przedstawiono wyniki badań ilościowych przeprowadzonych przy pomocy anonimowej ankiety kwestionariuszowej wysyłanej drogą elektroniczną oraz wyniki badań jakościowych – studia przypadków. Samozatrudnione kobiety, stanowiące grupę badawczą, za największą barierę uznały niewystarczające środki finansowe na założenie lub rozwój własnej firmy. Grupa około 56% ankietowanych kobiet ubiegała się o dofinansowanie na założenie firmy lub jej rozwój, przy czym podczas przeprowadzonych wywiadów podkreślane było, że gdyby nie dofinansowanie, nie zdecydowałyby się na prowadzenie firmy. Opisane w artykule studia przypadków mogą stanowić dobry przykład dla innych osób już posiadających firmę lub dopiero planujących ją założyć. Artykuł może też służyć przełamaniu obaw społecznych dotyczących ubiegania się o dofinansowanie spowodowanych między innymi brakiem zaufania do instytucji publicznych. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to present EC subsidies as a condition servicing development of woman self-employment in Poland by way of presentation of the popularity of applying for financial support in the group in question as well as the chosen examples of spending the subsidies received. In her article, the author presented results of quantitative research carried out with the help of an anonymous questionnaire-based survey by electronic way and results of qualitative research – case studies. The self-employed women, constituting the research group, as the most frequent barrier considered insufficient financial means for establishment or development of their own firm. The group of approx. 56% of respondents applied for financial support for company establishment or development; in the course of interviews carried out, it was emphasised that if not that assistance, they would not have decided to run their business. The case studies described in the article may be a good example for other individuals already having their firm or only planning establishment thereof. The article may also serve overcoming social anxieties concerning applying for financial support caused, inter alia, by lack of confidence in public institutions. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – указать субсидии ЕС в качестве обусловленности, которая служит развитию работы на себя женщин в Польше, путем представления популярности ходатайства о финансовой помощи в обследуемой группе, а также избранных примеров расходования полученных субсидий. В статье представили результаты количественных исследований, проведенных с помопутем, а также результаты качественных исследований – изучения конкрет- ных случаев. Работающие на себя женщины, представляющие собой исследовательскую группу, в качестве самого серьезного барьера указали недостаточные финансовые средства для основания или развития собственной фирмы. Группа около 56% опрошенных женщин ходатайствовала о финансовой помощи для обоснования фирмы или ее развития, причем по ходу проведенных интервью женщины подчеркивали, что если бы не дополнительные средства, они не решились бы проводить деятельность своей фирмы. Описанные в статье анализы конкретных случаев могут быть хорошим примером для других лиц, уже имеющих фирму или только что думающих о том, чтобы ее основать. Статья может тоже служить преодолению общественных опасений, касающихся хо- датайства о финансовой помощи, вызванных, в частности, отсутствием доверия к публичным учреждениям. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
164-173
Physical description
Contributors
author
References
  • Audretsch D.B. (2003), Entreprenership. A Survey of the literature, DG Enterprise, EC.
  • Bates T. (1995), Self-Employment entry accross Industry Groups, “Journal of Business Venturing”, Vol. 10, No. 2.
  • Carter S., Rosa P. (1998), The financing of male- and female-owned businesses, “Entrepreneurship and Regional Development”, No. 10(3).
  • Eurobarometer 196 (2007), Survey of the Observatory of European SMEs. Analytical report, Eurobarometer, The Gallup Organization.
  • Evans D.S., Leighton L.S. (1989), The Determinants of Changes in US Self-Employment, 1968-1987, “Small Business Economics”, Vol. 1, No. 2.
  • Lisowska E. (2001), Bariery przedsiębiorczości kobiet, (w:) Kożuch B., Przedsiębiorczość kobiet – wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
  • Nasalski Z. (2005), Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w regionach słabo rozwiniętych gospodarczo (na przykładzie Warmii i Mazur), (w:) Sukces organizacji. Strategia i innowacje, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4, Sopot.
  • Nogalski B., Rutka R., Wójcik-Karpacz A. (2007), Czynniki dynamizujące rozwój małych przedsiębiorstw, (w:) Nogalski B., Rybicki J., Kształtowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • Plawgo B. (2005), Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, (w:) Sukces organizacji. Strategia i innowacje, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4, Sopot.
  • van Praag C.M., Cramer J. (2001), The Roots of entrepreneurship and Labour Demand: Individual Ability and Low risk Aversion, “Economica”, Vol. 68, No. 269.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f730b2f5-bc58-4dc2-909a-b702cac6774a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.