PL EN


2019 | 11(47) | 1 | 9-20
Article title

Czym jest pedagogika integralna?

Title variants
EN
What is The Integral Pedagogy?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowane rozważania stanowią próbę syntetycznej odpowiedzi na pytanie: Czym jest pedagogika integralna? Czym jest w swojej istocie i czym jest jako dziedzina realnie kreowana przez pedagogów? Z przeprowadzonej analizy wynika, że – w sferze założeń – pokrywa się ona z pedagogiką w ogóle. Przyjęte przez nią niezwykle trudne zadanie badania wychowania w całej jego złożoności oraz jego uczestników w pełni ich jestestwa, generuje potrzebę nieustannego uwrażliwiania pedagogów na unikanie pułapek redukcjonizmu, na przyjęcie humanizmu jako fundamentu prowadzonych poszukiwań. Autorów takich uwrażliwień, którzy jednocześnie zabiegają o ich urzeczywistnienie, można nazwać reprezentantami pedagogiki integralnej. Jest ona kreowana na różne sposoby, niemniej jednak wymaga swoistego postępowania metodologicznego, otwartego na bogactwo stosowanych metod, ciągłe poszerzanie ich katalogu w celu głębokiego poznania procesów wychowawczych i uczestniczących w niej podmiotów.
EN
The considerations hereby presented are an attempt to synthetically answer the question: What is the integral pedagogy? What is it in its essence and what is it as a field actually created by pedagogues? From the conducted analysis results that, in the sphere of assumptions, it coincides with pedagogy in general. The extremely difficult task of researching education in its complexity as well as its participants fully embracing their being in its integrity, assumed in this field, generates the need to constantly sensitize pedagogues to avoid traps of reductionism, to accept humanism as the foundation of their search. The authors of such sensibilizations, who at the same time strive for their realization, can be called representatives of integral pedagogy. It is created in various ways, but nevertheless requires a specific methodological behavior, open to the richness of the methods used, constantly expanding their range in order to get to know the educational processes and participating entities in to depth.
Year
Volume
Issue
1
Pages
9-20
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
References
 • Brach-Czaina , J. (1992). Szczeliny istnienia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Giussani, L. (2002). Ryzyko wychowawcze jako tworzenie osobowości i historii. Tłum. A. Surdej. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.
 • Guardini, R. (1998). Wiarygodność wychowawcy. Tłum. J. Koźbiał. W: A. Rynio (red.), Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane (s. 373-381). Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej.
 • Jaeger, W. (2001). Paideia. Formowanie człowieka greckiego. Tłum. M. Plezia, H. Bednarek. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Jasińska, K. (1999). Bogdana Suchodolskiego personalizm laicki? W: F. Adamski (red.), Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania (s. 229-243). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jaworska-Witkowska, M. (2009). Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Jaworska-Witkowska, M. (2007). W stronę pedagogiki integralnej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Kubinowski, D. (2006). Pedagogiczne myślenie humanistyczne jako kategoria metodologiczna. W: D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie (s. 171-187). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Kunowski, S. (1980). Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Maritain, J. (1981), Humanizm integralny. Tłum. M. Reutt. Warszawa: Wydawnictwo Krąg.
 • Nowak, M. (2006). Metodologia pedagogiki między „naukowością/teoretycznością” a „praktycznością”. W: D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie (s. 145-170). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Nowak, M. (1999). Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Sośnicki, K. (1967). Istota i cele wychowania. Warszawa: Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”.
 • Suchodolski, B. (1967). Świat człowieka a wychowanie. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Wojnar, I. (2001). Jedność i różnorodność pedagogiki zwanej ogólną. W: A. Bogaj (red.), Rozwój pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze (s. 39-47). Warszawa–Kielce: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych.
 • Wojtyła, K. (2000). Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f73252be-bac4-4e53-aba7-ade7be67bb3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.