Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 59 | 4 | 11-27

Article title

Przestrzeń socjalna – w poszukiwaniu istoty i specyfiki

Content

Title variants

EN
The social space – in serach of the essence and specificity

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęta została próba przedstawienia istoty i specyfiki przestrzeni socjalnej. Po omówieniu niejednoznaczności i symultaniczności przestrzeni oraz sposobu rozumienia przestrzeni społecznej, przedstawione zostały problemy związane z interpretacją pojęcia „socjalny” oraz wielość znaczeń przestrzeni socjalnej. Opracowanie kończy się propozycją definicji przestrzeni socjalnej.
EN
The article attempts to present the essence and specificity of the social space. Having considered the ambiguity and simultaneity of the space as well as the ways of comprehending the social space, the author analyzes the issues of the interpretation of the term ‘social welfare’ and the variety of meanings of the social space. The conclusions offer a definition of the social space.

Year

Volume

59

Issue

4

Pages

11-27

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

References

 • Auleytner J. [2000], Polityka społeczna. Teoria i organizacja, Warszawa: WSP TWP.
 • Butterwegge Ch. [2001], Globalisierung, Sozialstaat und neoliberale Modernisierung, [w:] E. Appelt, A. Weiss (red.), Globalisierung und der Angriff auf die europaischen Wohlfahrtsstaaten, Hamburg.
 • Grewiński M. (red.), [2006], Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – od teorii do praktyki, Warszawa.
 • Forum: Europejski model społeczny – czy istnieje? Czy warto go chronić? [w:] Problemy Polityki Społecznej 2007 nr 10.
 • Foucault M. [2005], Inne przestrzenie, przełożyła Agnieszka Rejniak-Majewska, [w:] Drugie teksty, nr 6(96).
 • Głąbicka K. [2006], Socjalny wymiar Europy, Radom.
 • Golinowska S. [2000], Inna rola państwa także w sferze społecznej, [w:] „Polityka Społeczna” nr 9.
 • Golinowska S. [2002], O przedmiocie polityki społecznej. Dlaczego, dla kogo i kto? [w:] J. Auleytner (red.), O roztropną politykę społeczną, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
 • Hall E. [2005], Ukryty wymiar, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA,
 • Imbert M. [2003], Production, gestion et appropriation des espaces exterieures Au milieu Urbanie nouveau, La ville nouvelle du Vaudreuil, t. 1, z. 1, Paris: Minister de l’environnement et du cadre de vie (maszynopis powielony).
 • Jałowiecki B. [2010], Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Kłoskowska A., [1991], Problematyczność rozwoju kultury, [w:] „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.
 • Kopaliński W. [1968], Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kromolicka B., [2007], Kultura socjalna jako wyznacznik demokratycznego społeczeństwa opiekuńczego, [w:] K. Piątek, A. Karwacki, (red) Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 • Kroszel J. [2002] Niektóre płaszczyzny styku polityki społecznej z polityką ekonomiczną, [w:] J. Auleytner (red.), O roztropną politykę społeczną, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
 • Materne J. [1999], Pedagogika socjalna, Szczecin: Wydawnictwo Mater.
 • Perkowski M. (red.) [2003], Integracja europejska. Wprowadzenie, Warszawa.
 • Piątek K. [1987], Działalność socjalna zakładu pracy w świadomości pracowników, [w:] Świadomość ekonomiczna jako czynnik postępu gospodarczego, Materiały konferencyjne, Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • Piątek K. [1993], Polityka społeczna a praca osób o ograniczonych możliwościach aktywności zawodowej. Studium interdyscyplinarne na przykładzie Polski i byłego ZSRR, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Piątek K. [1995], Edukacja socjalna w warunkach transformacji systemowej w Polsce, [w:] J. Żebrowski (red.), Edukacja a społeczeństwo obywatelskie. Z teorii i praktyki demokratyzacji polskiej szkoły, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
 • Piątek K. [1997], Świadomość socjalna na wsi polskiej w połowie lat dziewięćdziesiątych, [w:] K. Piątek (red.), Polityka społeczna na drodze do Unii Europejskiej, WSPS Włocławek: WSPS.
 • Piątek K. [2010], Przestrzeń socjalna a polityka społeczna. W poszukiwaniu relacji między polityka społeczną a polityka socjalną, czyli czy człowiek w polityce społecznej znaczy to samo co człowiek w polityce socjalnej [w:] J. Szambelańczyk, M. Żukowski (red.), Człowiek w pracy i polityce społecznej, Poznań: Wydawnictwo UE.
 • Rewers E., [1996], Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury, Poznań: UAM.
 • Rewers E., [1999], Przestrzeń architektoniczna i techniki medialne: „Maszyna do mieszkania” czy ekran zdarzeń? [w:], E. Rewers (red.), Przestrzeń, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni, Studia Kulturoznawcze, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Słownik socjologii i nauk społecznych, [2004] Warszawa: PWN.
 • Supińska J. [2001], Przestrzeni kształtowanie – hasło [w:] B. Rysz-Kowalczyk (red.) Leksykon polityki społecznej, Warszawa: IPS - UW.
 • Szlendak T., Karwacki A. [2010], Święty Graal polityki społecznej? O „koncepcji poziomicy” Richarda Wilkinsona j Kate Pickett, (artykuł recenzyjny złożony do druku).
 • Sztompka P. [2002], Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Szumlicz T. [2002], O systemie zabezpieczenia społecznego – podobnie i inaczej, [w:] J. Auleytner (red.), O roztropną politykę społeczną, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
 • Trempała E. [1994], Edukacja nieszkolna (równoległa), [w:] E. Trempała (red.), Edukacja nieszkolna (równoległa) w warunkach przemian w Polsce, Bydgoszcz: WSP.
 • Wallis A., [1990]Socjologia przestrzeni, wybór i opracowanie E. Grabska - Wallis, M. Ofierska, Warszawa.
 • Znaniecki F. [1938], Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, [w:] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” z. 1

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2356

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f735f341-7ab5-4c1a-b786-2d584c1bf87d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.