PL EN


2018 | 2 (373) | 343-356
Article title

Ocena postrzegania informacji na etykietach deserków jabłkowych dla dzieci

Content
Title variants
EN
Assessment of Perception of Information on Labels of Apple Desserts for Children
RU
Оценка восприятия информации на этикетках яблочных десертов для детей
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Wraz z rozwojem technologii, nowe rozwiązania pomiarowe pozwalają uzyskać informację na temat podświadomych decyzji zakupowych konsumentów o elementach, na które zwracają uwagę w kontakcie z produktem. Uzyskane w ten sposób informacje można zestawić z wcześniejszymi deklaracjami nabywców dotyczącymi czynników wpływających na ich decyzje zakupowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań, w których porównano deklaracje słowne na temat czynników wpływających na decyzje nabywcze z elementami etykiety produktu, na które w rzeczywistości respondenci zwracali uwagę. Przeprowadzono badanie ankietowe typu CATA (check-all-that-apply), a następnie wykorzystano oprogramowanie do pomiaru uwagi konsumentów Attensee.com (Berlin, Niemcy). Porównano deklaracje nabywców co do oczekiwań wobec produktu z elementami zauważonymi na etykietach i świadomie zapamiętanymi. Stwierdzono, że deklaracje zakupowe nie zawsze były zgodne z zachowaniem przy półce sklepowej.
EN
With the development of technology, the new methods of research allow obtaining information about consumers’ purchasing decisions or elements that point out in contact with the product. The information obtained in this way can be combined with earlier declarations of customers regarding the factors influencing their purchasing decisions. The aim of the article is to present the results of studies comparing verbal declarations about the factors that affect the purchasing decisions with the elements of product labels which, in fact, respondents focused their attention. In the first step, there was conducted a survey of the CATA (check-all-that-apply) type, then there was used the software Attensee.com (Berlin, Germany) to measure consumers’ attention. Next, declarations as to the buyers’ expectations for the product were compared with the elements of deficiencies found and remembered on the labels. It was found that the declarations were incompatible with respondents’ behaviour.
RU
Вместе с развитием технологии новые решения в сфере измерений позволяют получить информацию насчет подсознательных решений потребителей о покупке об элементах, на которые они обращают внимание в контакте с продуктом. Полученную таким образом информацию можно сопоставить с более ранними заявлениями покупателей о факторах, влияющих на их решения о покупке. Цель статьи – представить результаты изучения, в котором сравни- ли вербальные декларации насчет факторов, влияющих на решения о покупке, с элементами этикетки продукта, на которые респонденты действительно обращали внимание. Провели опрос типа CATA (check-all-that-apply, «отметьте все применимое»), затем использовали программное обеспечение для измерения внимания потребителей Attensee.com (Берлин, Германия). Сравнили заяв- ления покупателей насчет ожиданий от продукта с элементами, замеченными на этикетках и сознательно запомненными. Констатировали, что заявления о покупке не всегда соответствовали поведению при магазинной полке.
Year
Issue
Pages
343-356
Physical description
Contributors
References
 • Ankiel-Homa M. (2012), Wartość komunikacyjna opakowań jednostkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Ares G., Arrúa A., Antúnez L., Vidal L., Machín L., Martínez J., Curutchet M.R., Giménez A. (2016), Influence of label design on children’s perception of two snack foods: Comparison of rating and choice-based conjoint analysis, “Food Quality and Preference”, No. 53.
 • Ares G., Deliza R., Barreiro C., Giménez A, Gámbaro A. (2010), Comparison of two sensory profiling techniques based on consumer perception, “Food Quality and Preference”, No. 21.
 • Ariely D. (2009), Potęga irracjonalności, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Berger S., Wagner U., Schwand Ch. (2012), Assessing advertising effectiveness: the potential of goaldirected behavior, “Psychology and Marketing”, No. 29(6).
 • Brunso K., Schilderer J., Grunert K.G. (2004), Closing gap between values and behaviour-meansend- theory of lifestyle, “Journal of Business Research”, No. 57
 • Cielecka E., Dereń K. (2011), Jakość żywności dla niemowląt i małych dzieci, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 92(2).
 • Damasio A. (2011), Błąd Karkezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań
 • De Boer J., Hoogland C.T., Boersema J.J. (2007) Towards more sustainable food choice: Value priorities and motivational orientations, “Food Quality and Preference”, No. 18.
 • Gutjar S., de Graaf C., Kooijman V., de Wijk R.A., Nys A., der Horst G.J., Jager G. (2015), The role of emotions in food choice and liking, “Food Research International”, No. 76(2).
 • Gutkowska K., Jankowski P., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kowalczuk I. (2014), Kryteria różnicujące zachowania konsumentów wobec produktów żywnościowych na przykładzie mięsa i przetworów mięsnych, „Żywność. Nauka, Technologia. Jakość”, nr 5.
 • Hansson L.M., Heitmann B.L., Larsson Ch., Tynelius P., Willmer M., Rasmussen F. (2016), Associations Between Swedish Mothers’ and 3- and 5-Year-Old Children’s Food Intake, “Journal of Nutrition Education and Behavior”, No. 48(8).
 • Haverstock K., Forgays D.K. (2012), To eat or not to eat. A comparison of current and former animal product limiters, “Appetite”, No. 58.
 • Jardanowski P. (2009), Eyetracking=Clicktracking=Mousetracking – czy aby na pewno?,.http://symetria.pl/blog/ [dostęp: 23.11.2015].
 • Jarman M., Ogden J., Inskip H., Lawrence W., Baird J., Cooper C., Robinson S., Barker M. (2015),
 • How do mothers manage their preschool children’s eating habits and does this change as children grow older? A longitudinal analysis, „Appetite”, No. 95.
 • Kahneman D., (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań
 • Kitsawad L., Guinard X. (2014), Combining means-end chain analysis and the Portrait Value Questionnaire to research the influence of personal values on food choice, “Food and Quality Preference”, No. 35.
 • McLeod E.R., Campbell K.J., Hesketh K.D. (2011), Nutrition knowledge: a mediator between socioeconomic position and diet quality in Australian first- time mothers, “Journal of American Dietetic Association”. No. 111(5).
 • Mifsud J. (2014), Attensee: An Eye Tracking Alternative That Actually Works, http://usabilitygeek.com/attensee-eye-tracking-alternative-actually-works/ [dostęp: 28.12.2015].
 • Milosevic J., Zezelj I., Gordon M., Barjolle D. (2012), Understanding the motives for food choice in Western Balkan Countries, “Appetite”, No. 58.
 • Ng M., Chaya C., Hort J. (2013), The influence of sensory and packaging cues on both liking and emotional, abstract and functional conceptualisations, “Food and Quality Preference”, No. 29.
 • Nieżurawski L., Sobków C. (2015), Rola informacji na etykiecie w procesie zakupu produktu żywnościowego, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, tom XVII, nr 3, Warszawa.
 • Pollard T.M., Steptoe A., Wardle J. (1998), Motives underlying healthy eating: using the Food Choice Questionnaire to explain variation in dietary intake, “Journal of Biosocial Science”, No. 30.
 • Rodden K., Fu X. (2007), Exploring How Mouse Movements Relate to Eye Movements on Web Search Results Pages, “Proceedings of ACM SIGIR”, No. 29.
 • Salejda A.M., Krasnowska G., Buska K. (2016), Konsument na rynku żywności – jego wiedza i zachowania, (w:) Melski K., Walkowiak-Tomczak D. (red.), Żywność dla świadomego konsumenta, Wydawnictwo UP, Poznań.
 • Sijtsema S., Linnemann A., van Gaasbeek T., Dagevos H., Jongen W. (2002), Variables influencing food perception reviewed for consumer-oriented product development, “Critical Reviews in Food Science and Nutrition”, No. 42.
 • Schulte-Mecklenbeck M., Murphy R., Hutzler F. (2011), Flashlight – Recording information acquisition online, Computers in Human Behavior.
 • Yang Y., Wang C. (2015), Trend of Using Eye Tracking Technology in Business Research, “Journal of Economics, Business and Management”, No. 3(4)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7398560-29e8-400e-bfb9-b3ba483f088b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.