PL EN


2010 | 59 | 3 | 71-86
Article title

Walory kobiet na współczesnym rynku pracy

Content
Title variants
EN
Value of women in contemporary labour market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
artykule postawiona została teza, że pracodawcy mają największe szanse zyskać przewagę konkurencyjną, budując zasoby ludzkie organizacji, poprzez zatrudnianie kobiet. Podejmując próbę obrony powyższej tezy przedstawiono argumenty przemawiające za tym, że kobieta – pracownik dostarcza pracodawcy więcej korzyści niż strat, a niechęć do zatrudniania kobiet jest nieracjonalna. W pierwszej części zaprezentowano podstawowe cechy współczesnego rynku i otoczenia, w którym funkcjonują organizacje oraz oczekiwania rynku pracy dotyczące pracowników. W dalszej części opisano cechy pracujących kobiet, które pokazują w jakim stopniu pokrywają się one z wymaganiami czasów.
EN
In the article was put into the argument that employers are most likely to gain a competitive advantage if they build human resources of organization by employing women. We attempt to defend above thesis and present the arguments for the fact that the woman as an employee provides to an employer more benefits than losses, and the reluctance to employ women is not reasonable. The first part introduces the general features of a modern market and the environment in which organizations operate and the expectations of the labor market for workers. The following information describes the characteristics of working women, which show the extent to which they fit with the requirements nowadays.
Year
Volume
59
Issue
3
Pages
71-86
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
References
 • Budrowska B., Titkow A., Duch-Krzystoszek D. (2003), [w:] red. Titkow Anna, Szklany Sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa s. 68–90.
 • Budrowska Bogusława (2003), Kobiecy sposób zarządzania i sprawowania władzy [w:] red. Titkow Anna, Szklany Sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa s. 68–90.
 • Desperak Izabela (2001), Stereotypy ról kobiet w reklamie telewizyjnej i praktyce rynku pracy [w:] red. Danuta Walczak-Duraj, Wzorce i wzory wybranych ról społecznych, Folia Sociologica 29, Wydawnictwo UŁ, Łódź s. 7–72.
 • Domański Henryk (1995), Równouprawnienie. Stereotyp tradycyjnego podziału ról, [w:] Co to znaczy być kobietą w Polsce? red. Anna Titkow, Henryk Domański, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Drucker Peter F. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa: Muza SA.
 • Fuszara Małgorzata, (2006), Kobiety w polityce, Trio, Warszawa, s. 35–56, 58–64.
 • Hofstede Geert, (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 • Janowska Zdzisława, Cewińska Joanna (1998), Kobieta menedżerem XXI wieku [w:] Stanisława Borkowska, Piotr Bohdziewicz (red.) Menedżer u progu XXI wieku, Wydawnictwo WSHE Łódź.
 • Majewska-Opiełka Iwona (1998), Umysł lidera, Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
 • Reszke Irena (1995), Bezrobocie kobiet [w:] A. Titkow i H. Domański, Co to znaczy być kobietą w Polsce, IfiS PAN Warszawa s. 135–154.
 • Siemieńska Renata (1990), Płeć zawód polityka. Kobiety w życiu publicznym w Polsce, Uniwersytet Warszawski Instytut Socjologii, Warszawa.
 • Sikorski Czesław (1998), Ewolucja koncepcji przywództwa, [w:] Borkowska Stanisława, Bohdziewicz Piotr (red.) Menedżer u progu XXI wieku, s. 77–84 Wydawnictwo WSHE, Łódź.
 • Reich Robert B. (1991), Praca narodów. Przygotowanie do kapitalizmu XXI wieku, Alfred A. Knopf, New York.
 • Sennet Richard (2010), Kultura nowego kapitalizmu, Muza SA, Warszawa.
 • Beck Urlich (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa.
 • Lovell Rachel E. (2007), Przerwy w karierach zawodowych. Zróżnicowanie według płci, wieku i wykształcenia, [w:] red. Słomczyński Kazimierz M., Kariera i sukces, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, IFiS PAN, Zielona Góra-Warszawa.
 • GUS Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002.
 • GUS Rocznik Statystyczny 2000.
 • GUS Rocznik Statystyczny 2003.
 • GUS Rocznik Statystyczny 2005.
 • GUS Rocznik Statystyczny 2006.
 • GUS Rocznik Statystyczny 2007.
 • GUS Rocznik Statystyczny 2010.
 • GUS Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski listopad 1993.
 • GUS Aktywność ekonomiczna ludności IV kwartał 2007.
 • CBOS (1998) Kobieta – szef i współpracownik. Komunikat z badań BS/171/171/98.
 • CBOS (2006) Kobiety i mężczyźni o podziale obowiązków domowych BS/183/2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7498f6f-bbe0-4c25-b63b-6b0e39da6188
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.