PL EN


2009 | 12 | 57-70
Article title

Umowy w Kodeksie Prawa Kanonicznego w świetle kan. 1290

Authors
Content
Title variants
EN
Agreements in the Code of Canon Law in light of can. 1290
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problemem analizowanym w artykule była wykładnia kan. 1290 Kodeksu Prawa Kanonicznego w odniesieniu do umów. Przepis ten dotyczy zobowiązań zarówno w szczególności, jak i ogólności, co oznacza, że dotyczy także umów. Skuteczność w prawie kanonicznym wywołują wszystkie umowy, czy to nazwane, czy to mieszane niezależnie od tego, czy są uregulowane w kodeksie cywilnym. Wyjątki od zasady kanonizacji umów ustawodawca kościelny dokładnie określa w omawianym kanonie.
EN
A problem analysed in the article was the interpretation kan. 1290 KPK with reference to contracts}. This rule refers obligations law both particularly, as and generalities, what means that it refers also contracts. The efficiency in canonical law call out all contracts, whether is called, whether is mixed aside from of this, whether are ordered in kc. Exceptions from the rule of the canonization of contracts the church-legislator exactly qualifies in this canon
Contributors
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, ul. Gagarina 15, 87-100 Toruń
References
 • Bojarski W., Prawo rzymskie, wyd. 2, Toruń 1999.
 • Dębiński A., Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2008.
 • Kennedy R.T., w: New Commentary on the Code of Canon Law, red. J. P. Beal, J. A. Coriden, T. J. Green, wyd. 2, New York, Mahwah 2004.
 • Krukowski J., Sobański R., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I – Księga I: Normy Ogólne, Pallottinum 2003.
 • Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV, Olsztyn 1990.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, wyd. 7, Warszawa 2006.
 • Rajski J., Kocot W., Zaradkiewicz K., Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, wyd. 3, Warszawa 2002.
 • Rakoczy B., Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 stycznia 2006 r. XVII Ama 105/04, „Rejent” 2007, z. 7-8, s. 211-217.
 • Rakoczy B., Homilia i kazanie jako przedmiot prawa autorskiego? „Przegląd Powszechny” 1999, z. 7-8, s. 90-97.
 • Rakoczy B., Problematyka praw autorskich zakonnika Kościoła łacińskiego w prawie kanonicznym i polskim prawie cywilnym, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku” 2005, t. XX, s. 69-83.
 • Rakoczy B., Zakonnik jako pracodawca, w: Honeste vivere, red. E. Gajda, A. Sokala, Toruń 2001, s. 413-423.
 • Rakoczy B., Zakonnik jako pracownik, „Prawo Pracy” 2000, z. 8, s. 22-28.
 • Rozwadowski W.. Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, wyd. 2, Poznań 1996.
 • Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. IV, Warszawa 1986.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne – zarys części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f752e7d2-50bf-43db-8db9-1997c5bc1547
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.