PL EN


2018 | 4(39) | 25-50
Article title

Nowe możliwości wykorzystania metod i narzędzi w realizacji badań socjologicznych i społecznych1

Content
Title variants
EN
The new way of use methods and tools in the implementation of sociological and social research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istnieje wiele różnorodnych narzędzi badawczych w socjologii. Oprócz typowych kwestionariuszy (ankiety, wywiadu, obserwacji), można także spotkać różnorodne schematy umożliwiające zbieranie danych i informacji, a także klucze kategoryzacyjne. Coraz częściej mają one postać instrumentów technicznych, programów i aplikacji, wykorzystujących odpowiednie techniki badawcze. Pomagają rejestrować dane w sposób szybki i zagregowany, od nich również nierzadko zależy rzetelności wyników badań, a możliwość archiwizowania i przechowywania danych na każdym etapie realizacji badania zapewnia poprawność procedury badawczej. Artykuł ma na celu ukazanie możliwości zastosowania nowego medium i nowego narzędzia badawczego do realizacji badań społecznych na bardzo szeroką skalę. Dzięki narzędziom realizowanym przez dekodery telewizji kablowej możliwe będzie przeprowadzenie badań: sondażowych, diagnostycznych, marketingowych, politycznych, badań rynku czy socjometrycznych. Właściciele sieci telewizji kablowej będą mogli realizować badania na własne potrzeby oraz na potrzeby: przedsiębiorców, organizacji non- -profit, instytucji, samorządów lub udostępniać narzędzie wyspecjalizowanym agencjom badań rynku i opinii publicznej.
EN
There are many different research tools in sociology. In addition to typical questionnaires (surveys, interviews, observations), one can also find various schemes to collect data and information, as well as the categorization keys. More and more often, they are in the form of technical instruments, programs and applications which use appropriate research techniques. They help to record data in a quick and aggregated way, from which the reliability of research results is also often dependent, and the possibility of archiving and storing data at every stage of the research ensures correctness of the research procedure. The article aims to show the possibility of using a new medium and a new research tool to carry out social research on a very large scale. Thanks to the tools implemented by cable television decoders, it will be possible to carry out the survey, diagnostic, marketing, political and market research as well as the sociometric research. The owners of cable television networks will be able to carry out research for their own needs and for the needs of entrepreneurs, non-profit organizations, institutions, local governments or make the tool available to specialized agencies for market and public opinion research.
Year
Issue
Pages
25-50
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
References
 • Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo PWN, s. 226–227. ISBN 8301140682.
 • Batorski, D., Olcoń-Kubicka, M. (2006). Prowadzenie badań przez Internet. Podstawowe zagadnienia metodologiczne. W: „Studia Socjologiczne” 3(182), s. 99–132. ISSN 0039-3371.
 • Goban-Klas, M. (2006). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301143008.
 • Gruszczyński, L.A. (2008), Kwestionariusze w socjologii, Budowa narzędzi do badań surveyowych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISBN 8322612923.
 • Haber, L.H., Niezgoda, M. (red.) (2006). Społeczeństwa informacyjne, Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 25. ISBN 9788323322375.
 • Jędrzejewski, S. (2013). Wstęp. W: K. Pokorna-Ignatowicz, S. Jędrzejewski, S. Bierówka (red.), Nowe media a praktyki komunikacyjne, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, s. 7. ISBN 9788375712247
 • Pilch, T. (1995). Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, s. 52. ISBN 8386770007.
 • Reisner, J. (2017). Rynek telewizyjny w 2016 roku, Warszawa http://www.krrit.gov. pl/Data/Files/_public/Portals/0/Nadawcy/aktualnosci/rynek-telewizyjny-w-2016. pdf (dostęp: 15.11.2017).
 • Such-Pyrgiel, M. (2013). Sylwetka społeczno-demograficzna osób żyjących w pojedynkę – raport z badań nad fenomenem singli. W: „Journal of Modern Science”, Józefów: Wydawnictwo WSGE, ISSN 1734-2031, t. 2 nr 17/2013, s. 513–533. DOI 10.13166/JOMS. ISSN 1734-2031.
 • Such-Pyrgiel, M. (2014). The lifestyles of single people in Poland. W: “Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Elsevier, vol. 109, 8 January, s. 198–204. ISSN 1877-0428.
 • Wajda, A. (1983). Metodyka i organizacja czytelnictwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 9788301045630.
 • Zdebska-Schmidt, J. (2011). Ilościowe metody badań widzów krakowskich teatrów. W: „Zarządzanie w Kulturze”, vol. 12, s. 221–231, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doi 10.4467/20843976ZK.11.016.0139.
 • Żmijewska-Jędrzejczyk, T. (2004). Badania internetowe. Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Pod red. Sztabiński P.B., Sztabiński F., Sawiński Z. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 241–259. ISBN 8373880607.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f75a25d5-acbc-491d-ad15-1c1c0bdf8663
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.