PL EN


2017 | 12 |
Article title

Funkcjonowanie wypożyczalni międzybibliotecznej na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Content
Title variants
EN
Interlibrary loan service: the example of the Main Library of the Cracow University of Economics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących w ostatnich latach w strukturze i intensywności wypożyczeń międzybibliotecznych na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (BG UEK). Omówiono także rozwój organizacji pracy i zakresu usług świadczonych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną (WM), w tym sposób dokumentacji i raportowania wyników jej działalności. Na podstawie danych z ostatnich lat przedstawiono zmiany liczby zamówień w podziale m.in. na typ czytelnika i formę materiałów bibliotecznych. Wyniki badań pokazały, że w badanym okresie miał miejsce spadek liczby zarówno wypożyczeń realizowanych przez WM, jak i wypożyczeń miejscowych w Wypożyczalni Ogólnej. Pogłębiona analiza dowodzi, że ta tendencja jest ujemnie skorelowana z rosnącą liczbą odwiedzin zbiorów elektronicznych. W kontekście zmian zachodzących w internetowej technologii udostępniania i pozyskiwania informacji rozwinięto wątek funkcji informacyjno-edukacyjnej w działalności przedstawianej agendy.
EN
The aim of the article is to present the changes in the structure and the volume of interlibrary loan taking place in recent years, on the example of the Main Library of the Cracow University of Economics. The authors of the article also discuss the development of work organization and the range of services provided by Interlibrary Loan (ILL), including its documentation and reports. On the basis of the recent years’ data, changes in the number of loans were analysed, taking into consideration the user type and form of the loaned material. The analysis of the library statistics shows that during the period in question there was a decrease in the number of loans made through ILL, as well as local loans in the General Lending. An in-depth analysis shows that this trend is negatively correlated with the increasing number of visits to electronic databases. The informational and educational function of the presented department has been presented in the context of changes in online technology of data sharing and acquisition.
Year
Issue
12
Physical description
Contributors
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
References
  • Cieślar A., Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku 2015 : sprawozdanie, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 2016, nr 66, s. 245-306.
  • Cisek S., Funkcje i role bibliotek naukowych i publicznych w społeczeństwie wiedzy [online], 2005 [dostęp: 2017-11-22]. Dostępny w World Wild Web: http://www.academia.edu/6441585/Funkcje_i_role_bibliotek_naukowych_i_publicznych_w_spo%C5%82ecze%C5%84stwie_wiedzy.
  • Kozłowska M., Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2016, Warszawa 2017.
  • Materiały z Seminarium Bibliotek Technicznych POLBIT „Znaczenie wypożyczalni międzybibliotecznej w kontekście rozwoju usług elektronicznych”, 25 października 2016 r., Biblioteka Politechniki Łódzkiej [online], 2016 [dostęp: 2017-11-22]. Dostępny w World Wild Web: http://repozytorium.p.lodz.pl/bitstream/handle/11652/1348/Seminarium_POLBIT_Biblioteka_Politechniki_Lodzkiej_2016%281%29.pdf?sequence=4&isAllowed=y.
  • Szewczyk-Kłos D., Wierzbicka-Próchniak D., Biblioteka akademicka wobec nowych zadań - potrzeby i preferencje użytkowników. In H. Brzezińska-Stec, J. Żochowska (red.), Biblioteka bez użytkowników…? : diagnoza problemu, Białystok, 2015, s. 81-94.
  • Wojciechowski J., Biblioteczna wartość naddana, Kraków 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f765a89e-baf9-478e-9cc6-8d9b3cbf7344
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.