PL EN


2015 | 4 (64) | 75-88
Article title

Środki karne w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r.

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Penal measures in the light of the amendments to the Criminal Code of 20 February 2015
RU
Карательные меры в свете изменения Уголовного кодекса от 20 февраля 2015 г.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania są zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. w zakresie środków karnych. Autor analizuje konsekwencje tych zmian. Najistotniejszą z nich jest wyodrębnienie rozdziału 5a, gdzie umieszczono przepadek i środki kompensacyjne w postaci nawiązki i obowiązku naprawienia szkody.
EN
The subject of the article are changes to the penal measures resulting from the amendment of the Criminal Code of 20 February 2015. The author analyzes the consequences of these changes. The most important of them is to isolate Chapter 5a, where the forfeiture and compensation measures in the form of exemplary damages and the obligation to repair the damage are placed.
RU
Предметом анализа являются изменения в результате внесения поправок в Уголовный кодекс от 20 февраля 2015 г. в сфере карательных мер. Автор анализирует последствия этих изменений. Наиболее важным из них является введение главы 5а, где находятся положения, касающиеся конфискации и компенсационных мер в виде избытка и обязанности возмещения ущерба.
Publisher
Year
Issue
Pages
75-88
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, d.szeleszczuk@wp.pl
References
 • Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1989
 • Kaczorkiewicz D., Pozycja podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści majątkowej w polskim procesie karnym (art. 52 Kodeksu karnego), Toruń 2005
 • Kardas P., Giezek J., Nowa filozofia karania, czyli o założeniach i zasadniczych elementach nowelizacji Kodeksu karnego, Palestra 2015, nr 7 – 8
 • Kulesza J., Bieg kar dodatkowych wymierzonych z art. 38 pkt 1–4 k.k., „Nowe Prawo” 1981, nr 5
 • Kulik M., [w:] M. Mozgawa (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2006
 • Melezini M., [w:] M. Melezini (red.), System prawa karnego. T. 6. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010
 • Raglewski J., Środki karne, [w:] W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Kraków 2015
 • Sakowicz A., [w:] M. Melezini (red.), System prawa karnego. T. 6. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010
 • Sienkiewicz Z., Kilka refleksji o funkcjach świadczenia pieniężnego, [w:] A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013
 • Sienkiewicz Z., Kilka refleksji o dyrektywach wymiaru środków karnych, [w:] W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013
 • Skupiński J., O projekcie nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w zakresie środków penalnych. Kilka refleksji, [w:] W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013
 • Szczucki K., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. T. 2. Komentarz do art. 32 – 116, Warszawa 2015, Komentarz do rozdziału Va, Lex/el
 • Szeleszczuk D., Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym, Warszawa 2013
 • Szeleszczuk D., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015
 • Wróbel W., Uwagi wstępne, [w:] W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Kraków 2015
 • Zalewski W., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. T. 2, Komentarz do art. 32 – 116, Warszawa 2015, Komentarz do art. 39, Legalis/el
 • Zoll A., Nowelizacja Kodeksu karnego z 1997 r., „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2014, z. 13
 • Zoll A., Rozważania o potrzebie zmian w zakresie środków represji karnoprawnej, [w:] A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska (red.), Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, Warszawa 2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7729e09-a8c1-43a4-88f2-71f5bb85cde4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.