PL EN


2008 | 1(1) | 33-57
Article title

Controlled Chaos with Consumer Welfare as the Winner – a Study of the Goals of Polish Antitrust Law

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article presents the main issues relating to the goals of modern Polish competition law. It examines the relationship between the subject-matter of competition law, its function and its goals. It identifies various goals of competition law as well as their acceptance in the legal doctrine and jurisprudence. The study shows that the goals of Polish competition law have always been limited to enhancing efficiency and consumer welfare, with this latter term being understood in a post-Chicago-school fashions, rather than accordingly to its Chicago-school origin. This article shows how an 18-years competition law system, rather accidentally than deliberately, took the best ideas from both the American and the European legal tradition and mix them up into an incoherent, yet workable system of competition protection which is favourable towards efficient operations and, at the same time, safeguards consumers against exploitation and diminished choice.
Year
Volume
Pages
33-57
Physical description
Dates
published
2008-12-01
Contributors
author
 • Competition Law Chair, Institute of Legal Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw (PL)
References
 • Dębowski P., “Wyłączenie określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję” (2003) 2 Przegląd Prawa Handlowego.
 • Fornalczyk A., “Competition law and policy in Poland in 1990-95” [in:] T. Skoczny (ed.), Harmonisation of the Polish competition legislation with competition rules of the European Communities, summary and recommendations, Warszawa 1997.
 • Gronowski S., Ustawa antymonopolowa – komentarz [Antimonopoly Act. Commentary], Warszawa 1999
 • Janusz R., Sachajko M., Skoczny T., “Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów” [“New act on competition and consumer protection”], (2001) 3 Kwartalnik Prawa Publicznego.
 • Jurczyk Z., “Cele polityki antymonopolowej w teorii i praktyce” [“Goals of antimonopoly policy in theory and practice”] [in:] C. Banasiński, E. Stawicki (eds), Konkurencja w gospodarce współczesnej [Competition in modern economy], Warszawa 2007.
 • Jurkowska A., Porozumienia kooperacyjne w świetle wspólnotowego i polskiego prawa ochrony konkurencji. Od formalizmu do ekonomizacji [Cooperation agreements under Community and Polish competition law. From formalism to economic approach], Warszawa 2005.
 • Jurkowska A., Skoczny T., Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce [Group exemptions from the prohibition of agreeements restricting competition in EC and Poland], Warszawa 2008.
 • Jurkowska A., Skoczny T., “Wyłączenie określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję” [“Exemption of certain specialisation and R&D agreements from the prohibition of agreements restricting competition”], (2003) 1 Przegląd Prawa Handlowego.
 • Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz [Act on Competition and Consumer Protection. Commentary], Warszawa 2008.
 • Kosiński E., “Cele i instrumenty antymonopolowej interwencji państwa w gospodarkę” [“Goals and instruments of the antimonopoly intervention of the state in the economy”], (2004) 3 Kwartalnik Prawa Publicznego.
 • Kosiński E., Rodzaje i zakres sektorowych wyłączeń zastosowania ogólnych reguł ochrony konkurencji [Forms and scope of sectoral exemption from the application of general competition rule], Poznań 2007.
 • Miąsik D., Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym [Rule of reason in antitrust law. A comparative study], Kraków 2004.
 • Modzelewska-Wąchal E., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz [Act on Competition and Consumer Protection. Commentary], Warszawa 2002.
 • Molski R., “Programy łagodnego traktowania – panaceum na praktyki kartelowe?” [“Leniency programmes – a cure against cartel practices?”], (2004) 1 Kwartalnik Prawa Publicznego.
 • Podrecki P., Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki [Monopolistic agreements and their civil effects], Kraków 2000.
 • Skoczny T., “Dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego w zakresie materialnego prawa antymonopolowego” [“Adaptation of Polish law to EC law in the area of material antitrust law”] [in:] P. Saganek, T. Skoczny (eds), Wybrane problemy dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej [Selected problem of adaptation of Polish law to the EU law], Warszawa 1999.
 • Skoczny T., Ustawy antymonopolowe krajów postsocjalistycznych [Competition legislation in post-socialist countries], Warszawa 1992.
 • Stefaniuk M., Publicznoprawne reguły konkurencji [Public rules of competition], Lublin 2005.
 • Szanciło T., “Porozumienia ograniczające konkurencję” [“Competition restricting agreements”] (2006) 6 Przegląd Prawa Handlowego.
 • Tadeusiak M., “Competition and consumer protection on monopolized markets in the light of antimonopolistic decisions in 1990-1995” [in:] T. Skoczny (ed.), Harmonisation of the Polish competition legislation with competition rules of the European Communities, summary and recommendations, Warszawa 1997.
 • Wiszniewska, I. Granice kartelowo-prawne licencji patentowych [Antitrust law limitations of patent licences], Wrocław 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7731658-2d33-4dbc-8a5e-7887543a79aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.