PL EN


2015 | 2(16) | 109-124
Article title

Problemy (cudzoziemców i lektorów języka polskiego) z wymową liczebników

Content
Title variants
EN
Problems (for foreigners and Polish language teachers) that pronunciation of numerals causes
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents problems, which are encountered by foreigners and native speakers when pronouncing and accentuating Polish numerals. The most common phonetic mistakes are described and the mechanism that leads to their occurance explained. The article concludes with a list of Polish numerals with their phonetic transcription, which shows their correct pronunciation – the one that should be considered as the model pronunciation in official statements and/or accepted in everyday speech.
Contributors
 • Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
References
 • Andrzejczuk A., 2011, Dwoje urodzin to brzmi dziwnie. Norma językowa dotycząca połączeń rzeczowników plurale tantum z liczebnikami a jej realizacja w tekstach, „Język Polski”, nr 4.
 • Bereda T., 1993, Jak wymawiamy wyrazy?, w: Podracki J., red., Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, Warszawa.
 • Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., 1976, Kultura języka polskiego, Warszawa.
 • Cegieła A., Markowski A., 1982, Z polszczyzną za pan brat, Warszawa.
 • Dejna K., 1973, Dialekty polskie, Wrocław.
 • Dolacka M., 1993, Liczebniki, w: Podracki J., red., Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, Warszawa.
 • Doroszewski W., 1979, O kulturę słowa. Poradnik językowy, t. III, Warszawa.
 • Gruszczyński W., 1986, O odmianie i składni tzw. liczebników zbiorowych, w: Kurkowska H., red., Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, Warszawa.
 • Grybosiowa A., 2003, Człowiek współczesny – jednostka precyzyjnie oznakowana, w: tejże, Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice (pierwodruk w: „Prace Filologiczne” 1998, t. 43).
 • Jadacka H., 2006, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.
 • Jadacka H., 2010a, Akcent, w: Markowski A., red., Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa.
 • Jadacka H., 2010b, Liczebnik, w: Markowski A., red., Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa.
 • Karpowicz T., 1994, Próba określenia normy składniowej dotyczącej użycia liczebników zbiorowych, w: Handke K., Dalewska¬ Greń H., red., Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku: zbiór studiów, Warszawa.
 • Klemensiewicz Z., Lehr¬ Spławiński T., Urbańczyk S., 1965, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.
 • Kostić¬ Golubičič M., 2000, Spojrzenie cudzoziemca na liczebniki polskie, w: Mazur J., red., Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, Lublin.
 • Maciołek M., Tambor J., 2014a, Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego (wydanie II uzupełnione z uwzględnieniem wymowy zapożyczeń), Katowice.
 • Maciołek M., Tambor J., 2014b, Głoski polskie. Rentgenogramy, Katowice.
 • Madejowa M., 1992, Zasady współczesnej wymowy polskiej (w zakresie samogłosek nosowych i grup spółgłoskowych) oraz ich przydatność w praktyce szkolnej, „Język Polski”, nr 2/3.
 • Mańczak W., 2012, Wymowa tutej, dzisiej, „Linguistica Copernicana”, nr 2 (8).
 • Markowski A., 2007, Język polski. Poradnik prof. Markowskiego. Problemy językowe i gramatyczne współczesnego Polaka, Warszawa.
 • Markowski A., red., 2010, Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa.
 • Mieczkowska H., 1996, Liczebniki na co dzień, Kraków.
 • Miodek J., 1987, Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
 • Miodek J., 1996, Padły cztery bramki, w: Miodek J., Jaka jesteś, polszczyzno?, Wrocław.
 • Miodek J., 1998, Rozmyślajcie nad mową!, Warszawa.
 • Nitsch K., 1949, Składnia dwojga, „Język Polski”, nr 1.
 • Nitsch K., 1950, Odpowiedzi Redakcji, „Język Polski”, nr 2.
 • Orłowa K., Synowiec H., 2000, Język ojczysty. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy drugiej gimnazjum, Warszawa.
 • Ostaszewska D., Tambor J., 2006, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa.
 • Podracki J., 1993, Liczebniki polskie, czyli wyrazy, z którymi nikt nie może sobie poradzić, w: tegoż, red., Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, Warszawa.
 • Przybylska R., 2002, O języku polskim. Podręcznik dla klas 1–3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, dla klas 1–4 technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Kraków.
 • Rospond S., 1971, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.
 • Satkiewicz H., 1997a, Ach te liczebniki… Zakres użycia, odmiana i składnia liczebników zbiorowych, „Poradnik Językowy”, z. 2.
 • Satkiewicz H., 1997b, Kłopotów z liczebnikami ciąg dalszy, „Poradnik Językowy”, z. 4.
 • Satkiewicz H., 1997c, Liczebnik jeden – niesforny element polskiej składni, „Poradnik Językowy”, z. 5.
 • Sawicka I., 1995, Fonologia, w: Wróbel H., red., Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. Fonetyka i fonologia, Kraków.
 • Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.
 • Stieber Z., 1989, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa.
 • Tambor J., 2000, Rozsunięcie artykulacyjne jako problem fonetyczny i fonologiczny, w: Földi É., Gadányi K., Vox humana. Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára, Budapest.
 • Tambor J., 2014, Poprawna wymowa polska. Przewodnik dla cudzoziemców i ich nauczycieli, w: Maciołek M., Tambor J., Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego (wydanie II uzupełnione z uwzględnieniem wymowy zapożyczeń), Katowice.
 • Wiśniewski M., 2001, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego (Skrypt dla studentów filologii polskiej), Toruń.
 • Wieczorkiewicz B., Sinielnikoff R., 1965, Elementy gramatyki historycznej języka polskiego, Warszawa.
 • Wyrwas K., red., 2007, Tysiąc jeden drobiazgów, czyli o kłopotliwych liczebnikach, w: tejże, red., www.poradniajęzykowa.pl, Katowice.
 • Zbróg P., 2009, Język na miarę. Praktyczne porady dla polonistów, Kielce.
 • Zieniukowa J., 1987, Liczebniki polskie – wyrazy kłopotliwe, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, r. XXIV.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f77566ce-2047-42b0-b01b-be48b46f1f7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.