PL EN


2013 | 16 | 35-60
Article title

Kształcenie i opieka młodzieży niepełnosprawnej słuchowo w Wielkiej Brytanii

Authors
Content
Title variants
EN
Education and Care of Young People with Aural Disabilities in the UK
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie opieki i kształcenia osób niepełnosprawnych słuchowo w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii. Autorka podkreśla wagę, jaką przywiązuje się do zdobycia przez osoby niedosłyszące odpowiedniego wykształcenia, które warunkuje ich adaptację społeczną i zawodową. Niepełnosprawność słuchowa stwarza pewne bariery i znacznie utrudnia włączenie się tych osób do życia społecznego. Jednakże rolą państwa jest stworzyć odpowiednie warunki do nauki. Autorka wskazuje pewne możliwości edukacji tych uczniów w ramach brytyjskiego systemu szkolnictwa i sugeruje zaadaptowanie niektórych z nich do naszego rodzimego systemu edukacji niepełnosprawnych słuchowo. Jednakże zwraca ona uwagę na fakt, że powinno się to odbyć po uprzednim przemyśleniu tych propozycji, skalkulowaniu ich przez ekonomistów oświaty i dostosowaniu do polskich realiów.
EN
The purpose of that article is to depict care and education of hearing-impaired in the United Kingdom of Great Britain. The author emphasizes the value of getting the suitable education of hearing impaired that determines their social and professional adaptation. Auditory disability poses some barriers and significantly impedes the integration of these people into society. However the role of the country is to create the appropriate conditions of education. The author shows some possibilities of education of those students within the British school system and she suggests to adopt some of them into Polish education system for the hearing-impaired. However, she pays attention on the fact that it should be done after reconsidering these proposals, reckoning them by the economist of education and adjusting them into Polish realities.
Year
Volume
16
Pages
35-60
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
 • Adamczyk M., Ładyżyński A., Edukacja w krajach rozwiniętych, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2002.
 • Bassen-Jones H., Achieving Flexibility in Training – the Route to Competitive Advantage, Coventry Technical College, Coventry 1991.
 • Becker M., British Vocational Qualifications, Kogan Page Ltd, London 2004.
 • Bogaja A., Realia i perspektywy reform oświatowych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1997.
 • Burns R., An Introduction to Research Methods, Sage, London 2000.
 • Dziewulak D., Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995.
 • Handley D., Kluczowe tematy rozwijania standardów zatrudnienia i kształtu kwalifikacji zawodowych – doświadczenia Wielkiej Brytanii, „Edukacja” 2/1994.
 • HMSO (Her Majesty Stationary Office), Education after 16, London 1995.
 • Hough M., Counseling Skills and Theory, Hodder Arnold, London 2006.
 • Jarvis P., An international dictionary of adult and continuing education, London – New York, 1990.
 • Karakalla-Gaiballa E., Oddziaływanie edukacji na przedsiębiorstwo – kierunki i uwarunkowania, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1/2006(27).
 • Karpiński W., Edukacja w krajach Unii Europejskiej. Elastyczna Edukacja zawodowa w Anglii, „Nowa Edukacja Zawodowa” 4/2002.
 • Kirkwood R., McCall S., Educational Provision, w: Access to education for children and young people, red. H. Mason, S. McCall, London 1997.
 • Kwieciński Z., Przyszłość edukacji i pedagogiki w świecie bez przyszłości. Ratujmy naszą młodzież, w: Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania, red. M. Dziemianowicz, B.D. Gołębniak, R. Kwaśnica, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2005.
 • Marschark M., Enhancing education of deaf children, „Deaf and Education Internationals” 12/2010(4).
 • Marschark M., Raising and education of deaf child, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Martin D.S., Advances in Cognition. Education and deafness, Gallaudet University Press, Washington 2000.
 • Matlakiewicz A., Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 • O’Driscoll J., Britain, Oxford University Press, Oxford 1999.
 • OFSTED, Special Educational Needs and Disabilities: Towards Inclusive Schools, OFSTED, London 2004.
 • O’Hanlon Ch., Integration Practice and Policy in the UK for Pupils with Special Education Needs, w: Inclusive Education in Europe, red. Ch. O’Hanlon, London 1995.
 • Oleksiak A., System edukacji w Republice Irlandii, „Edukacja Dorosłych” 1/2002.
 • Paszkowa-Rogacz A., Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, Warszawa 2001.
 • Posadzy J., Orientacja i poradnictwo zawodowe, „Nowa Szkoła Zawodowa” 2/2004.
 • Prucha J., Pedagogika porównawcza, PWN, Warszawa 2006.
 • Szczepanowski B., Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównanie szans, WSiP, Warszawa 1999.
 • Szczurowska S., Kształcenie ogólne a kształcenie zawodowe w wybranych krajach, KoDRUK, Warszawa 1996.
 • Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, PWN, Warszawa 2006.
 • Szymański M., Edukacja we współczesnej debacie publicznej. Wzrost znaczenia edukacji w życiu publicznym, w: Przetwarzanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania, red. M. Dziemianowicz, B.D. Gołębniak, R. Kwaśnica, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-4898
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f78474f3-a18e-4f29-8868-21f76d407d57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.