PL EN


Journal
2018 | 2 | 30-40
Article title

Misjologia w świetle Evangelii gaudium

Authors
Content
Title variants
EN
Missiology in the Light of „Evangelii Gaudium”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Adhortacja apostolska papieża Franciszka Evangelii gaudium na nowo ukazuje zadanie misyjne – nie tyle jako obowiązek, wynikający zresztą z samej natury Kościoła, ale jako radosne doświadczenie wiary. Przekaz wiary już jest jej pogłębieniem u samego ewangelizatora, a następnie u tych, do których jest posłany. Jest to zadanie zwłaszcza dla Kościoła partykularnego zaangażowanego w ewangelizację świata. Na nowo odkrywana jest radość głoszenia. Panuje tu atmosfera radości, jaka towarzyszyła misjonarzom od czasów apostolskich. W świetle nauczania papieża Franciszka misjologia znajduje nowe, ciekawe inspiracje. Chodzi nie tylko o nowe tematy i przedstawienie zagadnień już funkcjonujących. Ważny dla papieża jest duch misyjny, który ożywia cały Kościół. Jest tu wyraźny znak teologii latynoamerykańskiej, w tym i teologii wyzwolenia.
EN
The apostolic exhortation of Pope Francis Evangelii Gaudium presents afresh the missionary task – not so much as an obligation, resulting from the very nature of the Church anyway, but as a joyful experience of faith. The message of faith is already deepened within the evangelizer himself, and then within those to whom he is sent. This is especially a task for the particular Church involved in the evangelization of the world. The joy of proclamation is especially rediscovered. We find here an atmosphere of joy that accompanies missionaries since apostolic times. In the light of the teaching of Pope Francis, missiology finds new, interesting inspirations. It’s not just about new topics and presenting issues that already exist. Important for the Pope is the missionary spirit that animates the whole Church. This is a clear sign of Latin American theology, including the theology of liberation.
Journal
Year
Issue
2
Pages
30-40
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
author
References
 • „International Bulletin of Missionary Research”, vol. 39, nr 1, 2015
 • A. Trevisiol, Davvero la missione e ancora attuale?, „Urbaniana”, nr 1, 2015, s. 1. 2 Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie „Evangelii gaudium” (24.11.2013), nr 12
 • Benedykt XVI, Encyklika o miłości chrześcijańskiej „Deus caritas est” (25.12.2005), nr 19
 • Benedykt XVI, Spotkanie z kardynałami, biskupami i pracownikami Kurii Rzymskiej (22 XII 2005), „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., nr 2, 2006
 • Bulla Misericordiae vultus (11.04.2015), „Acta Apostolicae Sedis”, vol. 107, nr 5, 2015
 • D. Bosch, Oblicza misji chrześcijańskiej, tłum. R. Merecz i in., Katowice 2010
 • D. Cichy, Odnowa gorliwości misyjnej według papieża Franciszka, „Lumen Gentium”, nr 2, 2014
 • Franciszek, Przemówienie do uczestników zgromadzenia generalnego Papieskich Dzieł Misyjnych (Rzym 5.06.2015), „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., nr 7-8, 2015
 • J. Górski, Misje zadaniem Kościoła, [w:] J. Różański, Misje i religie, Górna Grupa 2014
 • Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego „Redemptoris missio” (7.12.1990), nr 33
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej biskupa Michała Kozala (Warszawa, 14.06.1987), [w:] Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. IX, Kraków 2008, s. 417-420
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Africa”, nr 49
 • Kasper, Papież Franciszek. Rewolucja czułości i miłości, tłum. K. Markiewicz, Warszawa 2015
 • Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii nuntiandi” (8.12.1975), nr 75
 • S. Bevans, New Evangelisation or Missionary Church?, „Verbum SVD”, vol. 55, fasc. 2-3, 2014
 • Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła „Ad gentes”, nr 6
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” (21.11.1964), nr 2
 • T.M. Jonson, Christianity 2015, „International Bulletin of Missionary Research”, vol. 39, nr 1, 2015
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f78c2544-e7f0-4cb8-bdaa-7f1021d42cec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.