PL EN


2017 | 2(3) | 118-132
Article title

Płaszczyzna obrazu i jej przemienienie. Uwagi do Jerzego Wolffa rozważań o obrazie

Authors
Content
Title variants
EN
The picture plane and its transformation. Some remarks on Jerzy Wolff’s idea of a picture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje Jerzego Wolffa rozumienie płaszczyzny obrazu. Jest ona dla tego malarza swoistym przedmiotem, który zmienia swe „oblicze” – z fizycznej powierzchni rzeczy przemienia się w artystyczną, a ostatecznie estetyczną przestrzeń. Ten proces transformacji oraz sama kategoria przemienienia są analizowane w poszczególnych częściach artykułu. W części pierwszej, która dotyczy fizycznej powierzchni rzeczy, rozwijana jest teza, że artysta może malować na wszystkim, że zatem płaszczyzna obrazu to dowolna powierzchnia, na której malarz kładzie farbę. Jednakże sam fakt jej wyróżnienia i działania na niej sprawia, że nabiera ona charakteru przedmiotu intencjonalnego. W części drugiej płaszczyzna obrazu jest rozważana jako zagruntowana powierzchnia rzeczy, w szczególności płótna, zatem jako obiekt artystyczny, dla którego właściwe jest tzw. piękno wtórne. Gruntowanie jest już bowiem rodzajem malowania, które wnosi określone jakości i sprawia, że płaszczyzna malarska posiada kolor, rozmiar, przestrzeń i fakturę. Natomiast w części trzeciej ukazana zostaje płaszczyzna jako pewna odpowiednio zorganizowana przestrzeń obrazu o wysokiej wartości estetycznej. Obecność tej płaszczyzny świadczy o tym, że obraz jest dziełem sztuki.
EN
This article presents JerzyWolff’s understanding of the picture plane. For Wolff this plane is a special object which transforms its “face”: from a physical surface into an artistic and finally aesthetic space. This process of transformation and the category of metamorphosis itself are analysed in each part of the article. In the first part, which concerns the physical surface of a thing, the thesis that an artist can paint on everything is developed, thus the picture plane is any surface on which a painter applies paints. However, the fact of its distinction and acting on it causes that this surface acquires the status of an intentional object. In the second part of the article the picture plane is considered as the primed surface of a thing, especially as primed canvas, which is an artistic object with its own secondary beauty. Priming is a kind a painting which brings new qualities and causes that the picture plane has colour, dimension, space and texture. In the third part the picture plane is presented as the proper organised space of a picture which has the aesthetic qualities. The presence of this plane is a sign that a painting is a work of art.
Year
Issue
Pages
118-132
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Filozofii, Wydział Socjologiczno- -Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Alberti L.B., 1967, De re aedifiacatoria, cyt. za: W. Tarkiewicz, Historia estetyki, t. III: Estetyka nowożytna¸ Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław.
 • Avermaete R., 1978, Rembrandt i jego czasy, przekł. D. Wilanowska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Cichowicz S., 1982, Ilekroć Wolff nie maluje.... [w:] J. Wolff, Wybrańcy sztuki. Szkice, wybrał i posłowiem opatrzył S. Cichowicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Cybis J., 1980, Notatki malarskie. Dziennik 1954–1966, wyboru dokonał i wstępem poprzedził D. Horodyński, Państwowy, Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Dobrowolski T., 1964, Nowoczesne malarstwo polskie, t. III, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław.
 • Doerner M., 1979, The Materials of the Artist and their use in painting with notes on the technique of the old masters, Granada publishing, London.
 • Hartmann N., 1966, Ästhetik, zweite unveränderte Auflage, Walter de Gruyter&Co, Berlin.
 • Hiller H., 1969, Notes on the Technique of Paionting, with a Preface by sir W. Rothenstein, London.
 • Ingarden R., 1958, Studia z estetyki, t. II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Ingarden R., 1981, Wykłady i dyskusje z estetyki, wybór i opracowanie A. Szczepańska, wstęp W. Stróżewski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Lam W., 1946, Malarstwo i jego zasady, wyd. 3, Księgarnia St. Kamińskiego, Kraków.
 • Skrodzki W., Katalog wystawy malarstwa Jerzego Wolffa Zachęta, marzec 1981.
 • Taranczewski P., 1992, O płaszczyźnie obrazu, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, Kraków.
 • Rzepińska M., 1983, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, wydanie nowe uzup., Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Witkiewicz S.I., 1976, O znaczeniu filozofii dla krytyki i inne artykuły polemiczne, opracował oraz przypisami opatrzył J. Leszczyński, posłowie B. Dziemidok, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Wolff J., 1973, Kształt piękna, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
 • Wolff J., 1982, Wybrańcy sztuki. Szkice, wybór i posłowie S. Cichowicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Zanoziński J., 1965, Wstęp do katalogu wystawy retrospektywnej Jana Cybisa w Muzeum Narodowym w Warszawie, luty–marzec.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7926664-2019-493d-a9a6-dee35f351251
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.