PL EN


2016 | 54 | 1(107) | 21-43
Article title

Cytowania zasobów sieciowych w polskich czasopismach z zakresu bibliotekoznawstwa i informatologii: analiza aktualności adresów URL

Title variants
Web Citations in Polish Library and Information Science Journals: the Analysis of URL Validity
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
CEL/TEZA: Celem artykułu jest charakterystyka stanu badań nad problemem dostępności odwołań do zasobów sieciowych obecnych w aparacie pomocniczym tekstów naukowych oraz przedstawienie wyników badań własnych związanych z tym zagadnieniem w odniesieniu do artykułów naukowych z czterech polskich czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informatologii. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Wykorzystując krytyczną analizę piśmiennictwa naukowego zidentyfikowano grupy zagadnień szczegółowych będących przedmiotem zainteresowania badaczy. Wskazano również na metodologiczne aspekty badania tego zjawiska oraz nakreślono jego obraz w odniesieniu do poszczególnych dyscyplin naukowych. Przedmiotem badań empirycznych były artykuły naukowe opublikowane w czterech polskich czasopismach z zakresu bibliotekoznawstwa i informatologii w latach 2009–2015: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, Biuletyn EBIB, Przegląd Biblioteczny, Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. Dostępność adresów URL w cytowaniach zbadano metodą automatyczną za pośrednictwem kodów odpowiedzi serwerów HTTP. WYNIKI I WNIOSKI: W czasopismach uwzględnionych w badaniu ok.37% wszystkich pozycji w bibliografiach załącznikowych i przypisach zawierało łącza do zasobów internetowych. Wyniki badań nad dostępnością zasobów sieciowych cytowanych w korpusie analizowanych publikacji wskazują, że ponad 70% odwołań jest nadal aktywnych w momencie przeprowadzenia badania. Wartość tej zmiennej jest zróżnicowana dla poszczególnych tytułów. Wskaźnik połowicznej dezaktywacji łączy dla czterech zbadanych tytułów wynosi ok.siedmiu lat. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Przedstawiony stan badań związanych z aktualnością odwołań do zasobów sieciowych w aparacie pomocniczym publikacji naukowych może być punktem odniesienia dla badań szczegółowych związanych z tym zagadnieniem i być źródłem rozwiązań metodologicznych. Problem ten nie był według wiedzy autorów eksplorowany w odniesieniu do polskich czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informatologii. Tym samym przedstawione wyniki są pierwszą próbą charakterystyki skali tego zjawiska.
EN
PURPOSE/THESIS: This paper is intended to provide a comprehensive literature review on the issue of link rot, that is, the inaccessibility of Web citations in academic journals and describe this problem based on articles published in four Polish journals in the field of library and information science. APPROACH/RESEARCH METHODS: Using critical literature review, the authors identified main areas of interest related to the problem of link rot in scientific journals, as well as key methodological approaches. The subject of empirical studies were web citations in research papers published in four Polish library and information science journals from 2009 to 2015: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, Biuletyn EBIB, Przegląd Biblioteczny, Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne. The level of URL accessibility of was examined automatically using HTTP server responses. RESULTS AND CONCLUSIONS: Over 37% of examined papers contained Web citations. At the time of research over 70% of Web citations were still accessible, but this level was different for each journal. The half-life value of Web citations is approximately 7 years. ORIGINALITY/VALUE: The paper presents a comprehensive literature review on the problem of link rot which can be used as a background for further investigations related to this issue and as a reference for methodological considerations. According to the authors’ knowledge, the issue of link rot had not been so far the subject of interest for Polish library and information science researchers. Therefore, the results of the research presented in the paper are the first attempt to describe the scale of this problem.
Year
Volume
54
Issue
Pages
21-43
Physical description
Dates
received
2016-07-03
revised
2016-07-12
accepted
2016-07-18
Contributors
 • Katedra Informatologii, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Świat 69, 00–927 Warszawa
 • Katedra Bibliografii i Dokumentacji, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Świat 69, 00–927 Warszawa
References
 • archive.is (b.d.). [online], [09.06.2016], http://archive.is/
 • Carnevale, R. J.; Aronsky, D. (2007). The life and death of URLs in five biomedical informatics journals [online]. International Journal of Medical Informatics, 76(4), 269–273, [09.06.2016], http://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2005.12.001
 • Casserly, M. F.; Bird, J. E. (2003). Web citation availability: Analysis and implications for scholarship [online]. College and Research Libraries, 64(4), 300–317, [09.06.2016], http://doi.org/10.5860/crl.64.4.300
 • Dimitrova, D. V.; Bugeja, M. (2007). The half-life of internet references cited in communication journals [online]. New Media & Society, 9(5), 811–826, [09.06.2016], http://doi.org/10.1177/1461444807081226
 • GitHub (b.d.). GitHub – harvard-lil/perma: Indelible links [online]. [09.06.2016], http://github.com/harvard-lil/perma
 • Goh, D. H.-L.; Ng, P. K. (2007). Link decay in leading information science journals [online]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(1), 15–24, [09.06.2016], http://doi.org/10.1002/asi.20513
 • Gul, S.; Mahajan, I.; Ali, A. (2014). The growth and decay of URLs citation: A case of an online library & information science journal [online]. Malaysian Journal of Library and Information Science, 19(3), 27–39, [09.06.2016], http://ejum.fsktm.um.edu.my/ArticleInformation.aspx?ArticleID=1502
 • Habibzadeh, P. (2013). Decay of references to Web sites in articles published in general medical journals: mainstream vs small journals [online]. Applied Clinical Informatics, 4(4), 455–464, [09.06.2016], http://doi.org/10.4338/ACI-2013–07-RA-0055
 • HEADMasterSEO. (2016). Wersja 1.07. [online]. [09.06.2016], http://headmasterseo.com/HTTP (2004). Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content [online], [09.06.2016], http://tools.ietf.org/html/rfc7231
 • Internet Archive (b.d.). Internet Archive Frequently Asked Questions [online], [09.06.2016], http://archive.org/about/faqs.php
 • Jabłońska, K.; Sobieraj, A. (2013). Metodyka dobierania próby badawczej w naukach społecznych [online]. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. 32(4), 31–36, [09.06.2016], http://doi.org/10.12845/bitp.32.4.2013.3
 • Klein, M.; Van de Sompel, H.; Sanderson, R.; Shankar, H.; Balakireva, L.; Zhou, K.; Tobin, R. (2014). Scholarly context not found: one in five articles suffers from reference rot [online]. PloS One, 9(12), [09.06.2016], http://doi.org/10.1371/journal.pone.0115253
 • Koehler, W. (2004). A longitudinal study of Web pages continued: a consideration of document per- sistence [online]. Information Research: An International Electronic Journal, 9(2), [09.06.2016], http://www.informationr.net/ir/9–2/paper174.html
 • Kribble, M. (2015). 20th edition of the Bluebook: including Perma.cc! [online], [09.06.2016], http://etseq.law.harvard.edu/2015/06/20th-edition-of-the-bluebook-including-perma-cc/
 • Kumar, D. V.; Kumar, B. T. S.; Parameshwarappa, D. R. (2015). URLs Link Rot: Implications for Electronic Publishing [online]. World Digital Libraries, 8(1), 59–65, [09.06.2016], http://doi.org/10.18329/09757597/2015/8105
 • Mardani, A. H.; Sangari, M. (2013). An analysis of the availability and persistence of web citations in Iranian LIS journals [online]. International Journal of Information Science and Management, 11(1), 29–42, [09.06.2016], http://ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism/article/view/202
 • McCown, F.; Sheffan, C.; Nelson, M. L.; Bollen, J. (2005). The Availability and Persistence of Web References in D-Lib Magazine [online]. In: 5th International Web Archiving Workshop (IWAW05), [09.06.2016], http://arxiv.org/abs/cs/0511077v1
 • Moghaddam, A. I.; Saberi, M. K.; Esmaeel, S. M. (2010). Availability and Half-life of Web References Cited in Information Research Journal: A Citation Study [online]. International Journal of Information Science and Management (IJISM), 8(2), 57–75, [09.06.2016], http://ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism/article/view/49
 • Oguz, F.; Koehler, W. (2016). URL decay at year 20: A research note [online]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(2), 477–479, [09.06.2016], http://doi.org/10.1002/asi.23561
 • Perma.cc (b.d.). [online], [09.06.2016], http://perma.cc/
 • Perma.cc Docs (b.d.). [online], [09.06.2016], http://perma.cc/docs
 • Prithviraj, K. R.; Kumar, B. T. S. (2014). Corrosion of URLs: Implications for electronic publishing [online]. IFLA Journal, 40(1), 35–47, [09.06.2016], http://doi.org/10.1177/0340035214526529
 • Sadat-Moosavi, A.; Isfandyari-Moghaddam, A.; Tajeddini, O. (2012). Accessibility of online resources cited in scholarly LIS journals: A study of Emerald ISI-ranked journals [online]. Aslib Proceedings, 64(2), 178–192, [09.06.2016], http://doi.org/10.1108/00012531211215196
 • Sampath Kumar, B. T.; Prithvi Raj, K. R. (2012). Availability and persistence of web citations in Indian LIS literature [online]. The Electronic Library , 30(1), 19–32, [09.06.2016], http://doi.org/10.1108/02640471211204042
 • Spinellis, D. (2003). The decay and failures of web references [online]. Communications of the ACM, 46(1), 71–77, [09.06.2016], http://doi.org/10.1145/602421.602422
 • Van de Sompel, H.; Klein, M.; Jones, S. M. (2016). Persistent URIs Must Be Used To Be Persistent [online]. In: Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web, 119–120, [09.06.2016], http://arxiv.org/abs/1602.09102v1
 • Wayback Machine (b.d.). [online], [09.06.2016], http://archive.org/web
 • Wayback Machine APIs (b.d.). [online], [09.06.2016], http://archive.org/help/wayback_api.php
 • WebCite (b.d.). [online]. [09.06.2016], http://www.webcitation.org/
 • Wu, Z. (2008). An empirical study of the accessibility of web references in two Chinese academic journals [online]. Scientometrics, 78(3), 481–503, [09.06.2016], http://doi.org/10.1007/s11192–007-1951–1
 • Yang, S.; Han, R.; Ding, J.; Song, Y. (2012). The distribution of Web citations [online]. Information Processing and Management, 48, 779–790, [09.06.2016], http://doi.org/10.1016/j.ipm.2011.10.002
 • Zhou, K.; Grover, C.; Tobin, R.; Klein, M. (2015). No More 404s: Predicting Referenced Link Rot in Scholarly Articles for Pro-Active Archiving [online]. In: Proceedings of the ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (2015th-June ed., Vol. 2015-June, 233–236), [09.06.2016], http://doi.org/10.1145/2756406.2756940
 • Zittrain, J.; Albert, K.; Lessig, L. (2014). Perma: Scoping and addressing the problem of link and reference rot in legal citations [online]. Legal Information Management, 14(02), 88–99, [09.06.2016], http://doi.org/10.1017/S1472669614000255
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0324-8194
EISSN
2392-2648
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7931953-e2fc-443d-8ae1-4fae3c5c925c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.