PL EN


Journal
2019 | 27 | 19-44
Article title

Postępowanie w „trybie wyborczym” na przykładzie apelacji białostockiej (2011–2017)

Content
Title variants
EN
Lawsuits in „election mode” on the example of the Białystok Appeal (2011–2017)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy postępowań w „trybie wyborczym” na podstawie artykułu 111 Kodeksu wyborczego. Autorka artykułu przeprowadziła badania ilościowe w sądach okręgowych na terenie całej Polski oraz badania jakościowe w sądach okręgowych apelacji białostockiej. Kwerenda akt sądowych dotyczyła lat 2011–2017. Znakomita większość postępowań prowadzonych w sądach w „trybie wyborczym”, dotyczyła wyborów samorządowych, rzadziej wyborów parlamentarnych, jeszcze rzadziej pozostałych rodzajów wyborów (prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego). Badania odpowiadają na pytania: kto jest wnioskodawcą, kto uczestnikiem procesu, jakie żądania wysuwane są we wnioskach, jakie decyzje zapadają w sądach? Postępowania w „trybie wyborczym” odbywają się w specjalnym trybie 24-godzinnym, z przeprowadzonych badań wynika, że dużej części nie udaje się ich zakończyć w terminach narzuconych przez Kodeks wyborczy.
EN
The article discusses the matter of lawsuits in “election mode”, based on the article 111 Election Code. Author of the article did complete research in courts in Poland and qualitative research in the courts in the area Białystok Appeal. The court files concerned the years 2011– 2017. The vast majority of cases conducted in courts in the “election mode” concerned local elections, less frequent parliamentary elections, rarely other types of elections (presidential election, elections to the European Parliament). The research answers the questions: who is the applicant, who participates in the lawsuits, what requests are being made in lawsuits in “election mode”, what decisions are taken in the courts? The lawsuits in “election mode” are held in a special 24-hours mode, the research shows that a large part of cases fail to complete within the time limits imposed by the Election Code.
Journal
Year
Volume
27
Pages
19-44
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Apanowicz Jerzy. 2002. Metodologia ogólna. Gdynia: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „BERNARDINUM”.
 • Banaszak Bogusław. 2014. Kodeks wyborczy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • „Biuletyn Informacyjny PKW”. 2011. Przegląd Wyborczy 6–8.
 • Mularski Krzysztof. 2009. „Obietnice wyborcze w świetle instytucji przyrzeczenia publiczne¬go”. Przegląd Sejmowy 1 (90).
 • Nowak Stefan. 2012. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rakowska Anna. 2011. „Udział zawodowego pełnomocnika w postępowaniu w «trybie wybor¬czym» po wejściu w życie Kodeksu wyborczego”. Palestra 9–10.
 • Rakowska-Trela Anna. 2015. Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce. Łódź: Wy¬dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Sobczak Jacek. 2017. „Mowa nienawiści w kampaniach wyborczych”. Przegląd Wyborczy 4–6.
 • Sobczak Jacek. 2008. Prawo prasowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Sadomski Jacek. 2003. Naruszenie dóbr osobistych przez media. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Rzym, 4 listopada 1950 r. (Dz. U. 1993, nr 61, poz. 284).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2017, poz. 67 i nast.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. 1984, nr 5, poz. 24 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. 1997, nr 98, poz. 64).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, (Dz. U. 1998, nr 95, poz. 602).
 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2007, nr 190, poz. 1360 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. 2004, nr 25, poz. 219 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wy¬borów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzony w dniu 25 października 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1731).
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 17 grudnia 1976 r., Handyside vs Wiel¬ka Brytania (skarga 5493/72).
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 24 lutego 1997 r., De Haes i Gijsels vs Belgia (skarga 19983/92).
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 lipca 2001 r., Feldek vs Słowacja (skarga 29032/95).
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 9 stycznia 2007 r. Kwiecień vs Polska (skarga 51744/99).
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 24 lutego 2009 r., Długołęcki vs Polska (skarga 23806/03).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2009 r., K 7/09 (Dz. U. 2009, nr 119, poz. 999).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2010 r., K 41/07 (Dz. U. 2010, nr 235, poz. 1551).
 • Postanowienie Sądu Najwyższego, I CZ 25/01.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I ACz 1334/14.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I ACz 1391/14.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I ACz 1450/14.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I ACz 1492/14.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku, I Ns 208/14.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku, I Ns 215/14.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży, I Ns 102/14.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Ostrołęce, I Ns 124/14.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Ostrołęce, I Ns 129/14.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Ostrołęce, I Ns 142/14.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach, I Ns117/13.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach, I Ns 327/14.
 • Komunikat Polskiej Agencji Prasowej z dn. 15 listopada 2014 r., Dane statystyczne dotyczące wyborów samorządowych; https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dane-statystyczne-dotycza¬ce-wyborow-samorzadowych-3237352.html (dostęp 7.05. 2018).
 • Prace Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ordynacji wyborczych do Sejmu i Se¬natu oraz o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuletyn nr 3423/III; http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/64EFC84C946A8C77C1256B73003CD2C¬C?OpenDocument (dostęp 7.05. 2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7955041-2797-4951-a924-935b43db5cf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.