PL EN


2017 | 3 (368) Tom I | 99-107
Article title

System pomiaru efektywności a efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Performance Measurement System and Effectiveness of Small and Medium Enterprises
RU
Система измерения эффективности и эффективность функционирования малых и средних предприятий
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych w celu rozpoznania relacji między systemem pomiaru efektywności a efektywnością funkcjonowania MSP. Na podstawie analizy czynnikowej wyróżniono trzy wymiary systemu pomiaru efektywności. Do oceny efektywności funkcjonowania przyjęto wskaźnik McKenzie. W badaniach wykorzystano analizę korelacji Pearsona i Spearmana oraz zbudowano modele regresji liniowej wielorakiej. Przeprowadzone badania wskazały, że największa zależność występuje między wymiarami systemu pomiaru efektywności: Wszechstronność – integracja, Wszechstronność – elastyczność oraz Orientacja strategiczna − efektywność MSP wyrażona wskaźnikiem McKenzie. Można stwierdzić, że w praktyce przedsiębiorstwa osiągające wyższy poziom tych wymiarów prawdopodobnie osiągają większą efektywność. Wobec powyższego proponuje się kadrze zarządzającej zwrócenie szczególnej uwagi na wskazane wymiary systemu pomiaru efektywności.
EN
The aim of the paper is to present the results of the research conducted in order to recognise the relationship between the performance measurement system and effectiveness of SMSs. First, based on the factor analysis, three dimensions of the performance measurement system were distinguished. For evaluation of the effectiveness the McKenzie indicator was adopted. In the research, an analysis of the Pearson’s and Spearman’s correlation was used as well as multiple linear regression models were built. The research has indicated that the biggest relationship is between dimensions of PMS: Versatility – integration, Versatility – flexibility and Strategic orientation and effectiveness expressed with the McKenzie indicator. It can be concluded that, in practice, enterprises with higher levels of these dimensions probably achieve higher effectiveness. Therefore, it is proposed that managers should pay a particular attention to the indicated dimensions of the performance measurement system.
RU
Цель статьи – представить результаты исследований, проведенных для выявления отношений между системой измерения эффективности и эффективностью функционирования МСП. На основе факторного анализа выделили три измерения системы измерения эффективности. Для оценки эффективности функционирования приняли показатель Маккензи. В исследованиях использовали анализ корреляции Пирсона и Спирмена, а также построили модели линейной множественной регрессии. Проведенные исследования показали, что самая большая зависимость выступает между измерениями системы измерения эффективности: «всесторонность – интеграция», «всесторон- ность – эластичность» и «стратегическая ориентация – эффективность МСП», выраженная показателем Маккензи. Можно констатировать, что на практике предприятия, достигающие более высокого уровня этих измерений, вероятно достигают большей эффективности. В этой связи автор предлагает управляющим кадрам обратить особое внимание на указанные измерения системы измерения эффективности.
Year
Pages
99-107
Physical description
Contributors
References
 • Barnard C. (1938), The Functions of Executive, Harvard University Press, Cambridge.
 • Bratnicki, M. (2009), Pomiar efektywności organizacji świadczącej usługi publiczne, (w:) Frąckiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Bratnicki M., Ząbkowska B. (2010), Wielowymiarowe ujęcie efektywności jako determinanty skuteczności współczesnych koncepcji zarządzania, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing”, z. 17.
 • Burgess T.F., Ong T.S., Shaw N.E., (2007), Traditional or contemporary? The prevalence of performance measurement types, “International Journal of Operations and Production Management”, No. 56.
 • Czajkowska A. (2009), Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw, (w:) Lachniewicz S., Matejun M. (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Drab-Kurowska A., Sokół A. (2010), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań technologii XXI wieku, CeDeWu, Warszawa.
 • Drucker P. (1995), Menadżer skuteczny, Biblioteka Nowoczesności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Dyduch W. (2013), Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Folan P., Browne J. (2005), A review of performance measurement: Towards performance management, “Computers in Industry”, Vol. 56, No. 7.
 • Gębczyńska M. (2013), Pomiar efektywności w małych i średnich przedsiębiorstwach – cechy charakterystyczne i złożoność, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie”, z. 63.
 • Gębczyńska M. (2016), Wymiary systemu pomiaru efektywności w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie”, z. 89.
 • Kaydos W. (1999), Operational Performance Measurement, Increasing Total Productivity, St. Lucie Press, NY.
 • Kennerley M., Neely A. (2003), Measuring performance In a changing business environment, “International Journal of Operations and Production Management”, No. 23.
 • Lutyński J. (1972), Analiza procesu otrzymywania informacji w badaniach z zastosowaniem wywiadu kwestionariuszowego, PWN, Warszawa.
 • McKenzie J. (1996), Paradox – The Next strategic Dimension, Using Conflict to Reenergize Your Business, McGraw – Hill, New York.
 • Medori D., Steeple D.A. (2000), A framework for auditing and enhancing performance measurement systems, “International Journal of Operations and Production Management”, No. 20.
 • Neely A. (1998), Measuring Business Performance. Why, what and how, Profile Books Ltd., London.
 • Norusis M.J. (1993), SPSS for Windows Professional Statistics Realise 6.0. SPSS Inc, University of Michigan, Ann Arbor.
 • Olsen E.O., Zhou H., Lee D. M.S., Ng Y., Chong C.C., Padungchwit P. (2007), Performance measurement system and relationship with performance result: a case analysis a countonous improvement approach to PMS design, “International Journal of Productivity and Performance Management”, No. 56.
 • Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Pillai A. S., Joshi A., Rao K.S. (2002), Performance measurement of R&D projects in a multi-project, concurrent engineering environment, “International Journal of Management”, No. 20.
 • Rószkiewicz M. (2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skrzypek E. (2012), Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, Referat z V konferencji Efektywność 2012, http://efektywnosc.konferencja.org/ufiles/File/Skrzypek _Elzbieta. Pdf [dostęp: 01.10.2012].
 • Sztumski J. (2005),Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląska” Sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe, Katowice.
 • Tapinos E., Dyson R.G., Meadows M. (2005), The impact of performance measurement strategic planning, “International Journal of Productivity & Performance Management”, No. 54.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f79654c8-0092-44df-8cbe-6c7d76bf63af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.