PL EN


2016 | 2 (453) | 81-96
Article title

Przyrodzone, poskramiane czy konstruowane? Dyskursy o emocjach w badaniach historycznych

Authors
Title variants
EN
Inherent, Restrained or Constructed? Discourses on Emotions in Historical Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zainteresowanie problemem emocji zarówno w świecie codziennym, jak i w środowisku akademickim jest zjawiskiem, którego nie należy ignorować. Jest ono świadectwem zachodzących przemian kulturowych, ale również wynikiem pogłębionej refleksji nad światem uczuć – ich naturą, rolą społeczną oraz formami ekspresji. Celem tego artykułu jest zestawienie dominujących sposobów konceptualizacji emocji w dyskursie społecznym i historiograficznym. Prowadzone studia, pozwoliły wyodrębnić trzy podstawowe, wyobrażenia na temat roli i charakteru emocji. Na potrzeby tego eseju, zostały one nazwane jako „emocje przyrodzone”, „emocje poskramiane” oraz „emocje konstruowane”. Są one oparte na odmiennie rozumianej naturze emocjonalności co sprawia, że stosowanie każdego z nich prowadzi do odmiennych wniosków w konstruowanej refleksji społecznej i humanistycznej.
EN
The interest in the issue of emotions both in everyday world and in academic circles is a phenomenon that should not be ignored. It reflects cultural changes, but is also a result of deep thought on the world of feelings – their nature, social role and forms of expression. The aim of this article is to juxtapose the dominant ways of conceptualizing emotions in social and historiographical discourse. The conducted studies allowed identification of three basic conceptions about the role and nature of emotions. For the needs of this essay, they are named “inherent emotions”, “restrained emotions” and “constructed emotion”. They are based on differently understood nature of emotionality. Thus, the use of each of them leads to different conclusions in the constructed social and humanistic reflection.
Year
Issue
Pages
81-96
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f79d9c42-a02c-4c3f-ad57-bee044fdf6a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.