PL EN


2015 | 1 | 152-167
Article title

Diagnozowanie postaw uczniów wobec zachowań agresywnych

Authors
Content
Title variants
EN
Diagnosing students’ attitude towards aggressive behaviour
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje propozycję diagnozowania postaw uczniów w wieku 10-12 lat wobec zachowań agresywnych przejawianych w hipotetycznych sytuacjach mogących takie zachowania wywołać. Sytuacje te mogą być bliskie doświadczeniom uczniów z racji ich kontaktów z rówieśnikami, chociaż badane osoby nie są w nie bezpośrednio zaangażowane. Zaprezentowane narzędzie może posłużyć pedagogom i wychowawcom klas w wyłanianiu uczniów przejawiających tendencję do pozytywnego ustosunkowania wobec zachowań agresywnych. Akceptacja agresji, szczególnie jeśli jest postrzegana jako efektywny sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych, nie musi bezpośrednio prowadzić do jej przejawiania. Jednak do pewnego stopnia można założyć, że istnieje związek między zgodą na akty agresji a ich realizacją (wchodzenie w rolę agresora).
Year
Issue
1
Pages
152-167
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
References
 • Bierman K.L. (2004). Peer rejection. Developmental processes and intervention strategies. New York, London: The Guilford Press.
 • Borzucka-Sitkiewicz K. (2010). Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych). Katowice: Wyd. UŚ.
 • Boyd D., Bee H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Brzezińska A. (2004). Jak rodzi się agresja? W: A. Brzezińska, E. Hornow ska (red.), Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy (s. 107-123). Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 • Brzeziński J. (1978). Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Brzeziński J. (2003). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Burack J.A., Flanagan T., Manly J.T., Peled T., Sutton H.M., Zygmuntowicz C. (2006). Social Perspective-Taking Skills in Maltreated Children and Adolescents. Developmental Psychology, 42, 2, 207-217.
 • Ceranek-Dadas A., Neumann-Schmidtke E. (2005). Postawy. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (t. 4, s. 743-749). Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.
 • Coie J.D., Hawkins J.D., Ramey S.L., Watt N.F., Asarnow J.R., Shure M.B., West S.G., Markman H.J., Long B. (1996). Profilaktyka: teoria i badania. Ramy teoretyczne i wybrane wytyczne narodowego pro gram ba dawczego. Nowiny Psychologiczne, 2, 15-37.
 • Danilewska J. (2002). Agresja u dzieci – szkoła porozumienia. Warszawa: WSiP.
 • Deptuła M. (1996). Koncepcja diagnozy rozwoju społecznego dzieci w klasach I-IV. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane WSP.
 • Deptuła M. (2006). Zmiany w zakresie kompetencji społecznej zachodzące u uczniów starszych klas szkoły pod stawowej. W: M. Deptuła (red.), Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej (s. 189-207). Bydgoszcz: Wyd. UKW.
 • Deptuła M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Dominiak-Kochanek M., Frączek A., Konopka K. (2012). Styl wychowania w rodzinie a aprobata agresji w życiu społecznym przez młodych dorosłych. Psychologia Wychowawcza, 1-2, 66-85.
 • Dunn J. (2008). Przyjaźnie dzieci. Kraków: Wyd. UJ.
 • Ekiert-Grabowska D. (1982). Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. Warszawa: WSiP.
 • Goldstein A.P., Glick B., Gibbs J.C. (2004). ART. Program zastępowania agresji. Warszawa: Instytut „Amity”.
 • Guerin S., Hennessy E. (2008). Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. Przeł. J. Rybski. Gdańsk: GWP.
 • Góralski A. (1987). Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wy d. Naukowe PWN.
 • Herzberg M. (2012). Pomaganie dzieciom nielubianym przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych. Program zajęć w małej grupie uczniów klas IV-V. Warszawa: Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA.
 • Jędryszek-Geisler J. (2011). Agresywna młodzież. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3, 30-34.
 • John M. (1987). Orientacja w sytuacjach społecznych dzieci w różnym stopniu akceptowanych przez grupę. W: M. John (red.), Orientacja dzieci i młodzieży w sytuacjach społecznych (s. 8-23). Wrocław: Zakład Naro dowy im. Ossolińskich.
 • Kołodziejczyk J. (2004). Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. Kraków: Wyd. Sophia.
 • Kulesza M. (2011). Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Łódź: Wyd. UŁ.
 • Libiszowska-Żółtkowska M. (2008). Agresja – słowo wstępne. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, K. Ostrowska (red.), Agresja w szkole. Dia gnoza i profilaktyka (s. 7-13). Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 • Miłkowska G. (2013). Determinanty zachowań agresywnych młodzieży gimnazjalnej. W: D. Borecka-Biernat (red.), Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości przezwyciężania (s. 53-77). Warszawa: Difin SA.
 • Miłkowska-Olejniczak G. (2003). Agresja. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (t. 1, s. 39-47). Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.
 • Musialska K. (2011). Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Nęcki Z. (1998). Postawy i ich zmiana. W: W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii (s. 425-432). War szawa: Wyd. Fundacja Innowacja.
 • Nowak S. (1973). Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych. W: S. Nowak (red.), Teorie postaw (s. 17-87). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2001). Skala Ekspresji Gniewu – SEG. W: Z. Juczyński (red.), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia (s. 47-54). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Ostaszewski K. (2010). Kompendium wiedzy o profilaktyce. W: Przewodnik metodyczny po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki (s. 73-95). Warszawa: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych.
 • Podolski P. (2012). Agresja w szkole – przyczyny i przejawy. Remedium, 5, 1-3.
 • Sałapata M.A. (2005). Ekran monitora czarodziejskim lustrem? Pytanie o tożsamość mordującego myszką. Edukacja, 2, 103-116.
 • Schaffer H.R. (2007). Psychologia dziecka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Skorny Z. (1968). Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Surzykiewicz J. (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Tłuściak-Delikowska A. (2013a). Psychospołeczne korelaty i predyktory zachowań agresywnych dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3, 20-26.
 • Tłuściak-Delikowska A. (2013b). Wybrane aspekty klimatu szkoły a postawy uczniów wobec przemocy w życiu społecznym. Ruch Pedagogiczny, 4, 77-88.
 • Urban B. (2012). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Włodarczyk J., Makaruk K. (2013). Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci. Wyniki badania. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
 • Wojciszke B., Doliński D. (2008). Psychologia społeczna. W: J. Strelau i D. Doliński (red.), Psycholo gia. Podręcznik akademicki (t. 2, s. 293-447). Gdańsk: GWP.
 • Wolińska M.J. (2004). Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Wolniewicz-Grzelak B., Grzelak J. (1996). Skale do badań skuteczności edukacyjnych, alkoholowych programów profilaktycznych. Alkoholizm i Narkomania, 3, 343-360.
 • Wysocka E. (2013). Społeczno-kulturowe wyznaczniki agresji młodzieży – próba systematyzacji. W: D. Borecka-Biernat (red.), Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości przezwyciężania (s. 13-34). Warszawa: Difin SA.
 • Żegnałek K. (2006). Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Edukacja, 1, 79-85.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7a300a4-b7af-42e9-a175-06e6c47577e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.