Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 14 | 161-173

Article title

Edukacja regionalna w dobie globalizacji. Problem budowania wspólnot lokalnych – wybrane aspekty

Title variants

EN
Regional education in globalization. The problem of building local communities – selected aspects

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Edukacja regionalna cechuje się brakiem integracji i doraźnością uwarunkowaną czynnikami politycznymi i ekonomicznymi. W efekcie mamy do czynienia z niskim, rozdrobnionym poziomem aktywności regionalnej, która powinna kreować spójność polityki ekonomicznej i polityki społecznej. Oba te czynniki w jak największym stopniu mieszczą się w obrębie powyższych rozważań i zarazem odnoszą się tyleż do polityki państwa, co do aktywności i innowacyjności samorządów. Polityka regionalna, zwłaszcza ta na poziomie samorządowym i edukacja regionalna – jako sieć powiązań, może być nie tylko odpowiedzią na zagrożenia procesów globalizacji dla społeczności lokalnych, ale mogą i powinny stanowić również czynnik pobudzania aktywności czy też postawy reinwestycji przedstawicieli środowisk lokalnych, przyczyniające się jako całość do poprawy kondycji małych regionów. Możliwości te w zakresie budowania kapitału kulturowego są ciągle słabo rozumiane na poziomie krajowym i samorządowym, a tym samym niedostatecznie wykorzystywane.
EN
Regional education suffers from a lack of integration as well as short-term dependence on political and economic factors. In effect, we are dealing with a low, fragmented level of regional activity, instead of the coherence of economic policy and social policy it should be creating. These factors refer both to the policies of the state and to the activity and innovation of local governments. Establishing a network between regional policy – especially at local government level – and regional education may not only be a response to the threats of globalization processes for local communities, but could and ought to also be a factor stimulating the activity or the attitude of reinvestment in representatives of local communities, contributing to improving the condition of small regions as a whole. These possibilities in the area of building cultural capital are still poorly understood at the national and local government level and thus insufficiently used.

Year

Volume

14

Pages

161-173

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • An der Mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum, Hg. M.J. Bąkiewicz, Paderborn 2016.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
 • Bienienda R., Regionalizm i regionalizacja w definicji. Wybrane problemy teoretyczne, oapuw.pl [dostęp: 4.12.2017].
 • Cywilizacja u progu trzeciego tysiąclecia. Konstatacje i przestrogi, red. M. Libicki, Poznań 2003.
 • Davies N., Europa, Kraków 2010.
 • Dobrowolska M., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności (recenzja), „Chowanna” 2004, nr 1.
 • Doktorowicz K., Społeczności wirtualne – cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi, [w:] Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość, red. L.H. Haber, Kraków 2004.
 • Duża i mała ojczyzna w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, red. B. Burda, M. Szymczak, Zielona Góra 2010.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku, prawo.sejm.gov.pl [dostęp: 1.12.2017].
 • Fawcett L., Exploring Regional Domains, „International Affairs” 2004, No 3.
 • Fukuyama F., The End of History and the Last Man, New York-Toronto 1992.
 • Grosse T.G., Cele i zasady polityki regionalnej państwa. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, coin.wne.uw.edu.pl [dostęp: 2.12.2017].
 • Hackmann J., Koncepcje historiografii regionalnej w kontekście polsko-niemieckim: kula u nogi czy droga ucieczki z gmachu nacjonalizmu, [w:] Historie wzajemnych oddziaływań, red. R. Traba, Berlin-Warszawa 2014.
 • Huczek A., Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2010, nr 16.
 • Huntington S.P., The Clash of Civilisations and the Remaking of Word Order, New York 1997.
 • Jasiński J., Kwestia pojęcia Ziemie Odzyskane, [w:] Ziemie Odzyskane. Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, Poznań 2006.
 • Karta w sprawie dziedzictwa cyfrowego przyjęta na 32 sesji Konferencji Generalnej UNESCO, 15 października 2003 roku, www.archiwa.gov.pl [dostęp: 3.12.2017].
 • Kempiński Ł., Edukacja regionalna – wyzwania nauczycieli i regionalistów, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika” 2016, vol. 32.
 • Kompa A., Polityka historyczna czasu „dobrej zmiany”, „Liberte” jesień 2017.
 • Kulesza M., Państwo i społeczeństwo. Polska u progu XXI wieku, [w:] Cywilizacja u progu trzeciego tysiąclecia. Konstatacje i przestrogi, red. M. Libicki, Poznań 2003.
 • Lubuszanie 2012 – diagnoza stanu, red. G. Miłkowska, Z. Wołk, Zielona Góra 2012.
 • Molik W., Polskie syntezy dziejów regionów. Tradycje historiograficzne – problemy metodologiczne – propozycja nowego modelu, [w:] Historie wzajemnych oddziaływań, red. R. Traba, Berlin-Warszawa 2014.
 • Nowak D., Regionalizm w edukacji historycznej na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku, [w:] Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia, red. T. Nodzyński, M. Tureczek, Zielona Góra-Gorzów Wlkp. 2015.
 • O nowy model historycznych badań regionalnych, red. K.A. Makowski, Poznań 2007.
 • Polskie polityki sektorowe z perspektywy członkowstwa w Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, M. Witkowska, Warszawa 2003.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2019, Zielona Góra 2019.
 • Stobiecki R., Historiografia regionalna. Nowa wizja dziejów czy nowa metoda , [w:] Historie wzajemnych oddziaływań, red. R. Traba, Berlin-Warszawa 2014.
 • Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020, www.bip.lubuskie.pl [dostęp: 3.12.2017].
 • Śleszyński P., Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – opracowano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa 2016, www.igipz.pan.pl [dostęp: 2.12.2017].
 • Tureczek M., Edukacja historyczna w perspektywie regionu administracyjnego na tle procesu integracji wspólnoty lokalnej oraz budowania tożsamości mieszkańców województwa lubuskiego, [w:] Historia ludzi, historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, red. I. Chmura Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska, Kraków 2013.
 • Tureczek M., Tożsamość i dziedzictwo kulturowe w polityce władz lokalnych – uwagi do dokumentów programowych województwa lubuskiego, [w:] Ziemia Lubuska. Rozważania o historii i tożsamości regionu, red. T. Nodzyński, M. Tureczek, J. Zięba, Zielona Góra 2014.
 • Tureczek M., Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar dialogu o przeszłości i tożsamości, Międzyrzecz-Wschowa-Zielona Góra 2014.
 • Wawrzyniak J., Die Westgebiete in der Ideologie des polnischen Kommunismus. Symbolik und Alltag am Beispiel der Soldatensiedler, [w:] Wiedergewonnene Geschichte. Zur Aneignung von Vergangenheit in den Zwischenräumen Mitteleuropas, hrsg. P. Loew, Ch. Pletzing, T. Serrier, Wiesbaden 2006.
 • Wielokulturowość w nauczaniu historii, red. B. Burda, B. Halczak, Zielona Góra 2004.
 • Wójcik-Łagan H., O historii regionalnej i mikrohistorii w szkole, [w:] Duża i mała ojczyzna w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, red. B. Burda, M. Szymczak, Zielona Góra 2010.
 • Wróbel G., Pojęcie edukacji regionalnej, jej cele i zadania, www.szkolnictwo.pl [dostęp: 2.12.2017].
 • Zalecenia UNESCO w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego w tym dziedzictwa cyfrowego, Warszawa 2016.
 • Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy młodzieży, red. G. Miłkowska, Zielona Góra 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f7a4ee77-7abe-4cf1-adc0-bab6bf8dde46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.