PL EN


2012 | 2 | 20-28
Article title

Formy i norny - jezyk komunikacji internetowej, rozważania wstępne

Authors
Content
Title variants
EN
Forms and Standards – Language of Internet’s Communication. Preliminary Considerations
Languages of publication
Abstracts
PL
Dwie osobowości lub jedna rozdwojona – ten artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak bardzo prawdziwy i wirtualny świat są ze sobą powiązane. Zarówno na wizerunek, jak i na pozycję w hierarchii społecznej w sieci ogromny wpływ ma język w komunikacji elektronicznej. Czy jest to odwzorowanie naszych naturalnych zachowań, czy może być analizowane jak język pisany lub mówiony, czy też tworzy nową, hybrydową formę języka pełną skrótów i symboli? Niniejszy artykuł stanowi próbę usystematyzowania pytań dotyczących komunikacji w internecie, zarysowując ogólne zagadnienia analizy języka w sieci w zależności od celów, dla których jest on używany.
EN
Two personality or a one schizophrenic – this article is an attempt to answer the question how much real and virtual world are interrelated. Both the image and position in the social hierarchy of the network are affected by the language employed in electronic communication. Is there a representation of our natural behaviors, whether it can be analyzed as well as written or spoken language, or creates a new, hybrid form of language full of abbreviations and symbols? This article attempts to systematize the questions about communication on the Internet, outlining the broad issues of language analysis in the network depending on the purpose for which it is used.
Keywords
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7a740dc-cde5-4813-b3ca-190c2ecef213
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.