PL EN


2015 | V | 105-135
Article title

Kara śmierci a prawa człowieka

Authors
Content
Title variants
EN
Death penalty vs. human’s rights
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wprowadzenie w problematykę etycznych, filozoficznych oraz prawnomiędzynarodowych aspektów kary głównej. W pierwszej części artykułu autorka streszcza najważniejsze argumenty etyczne w dyspucie nad karą śmierci. W dalszej jego części dokonuje przeglądu dokumentów prawa międzynarodowego z dziedziny praw człowieka pod kątem regulacji dotyczących kary śmierci ukazując jednocześnie proces abolicji kary śmierci w prawie międzynarodowym.
EN
The aim of the article is to introduce ethical, philosophical and legal aspects of capital punishment, with special regard to international law .In the beginning of the article the author summarizes the crucial ethical arguments in the debate on death penalty. In the following part the author presents an overview of the international human rights documents concerning the regulations on capital punishment , at the same time featuring the process of abolition of death penalty in international law.
Year
Volume
V
Pages
105-135
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
References
 • Amerykańska Deklaracja Praw Człowieka, Bogota, 2 V 1948, art. 1, http://www.cidh.org/Basicos/basic2.htm.
 • Amnesty International, Facts and figures about the death penalty, w: http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-facts-eng.
 • Andrews v. United States (No 11.139) Report No. 57/96, [6.12.1996].
 • Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, przeł. L.Piotrowicz, Warszawa 1973.
 • Bagan-Kurluta K., Szczygieł G.B., Kara śmierci we współczesnym świecie, „Palestra” 2006, nr 7-8.
 • Bartula P., Kara śmierci – powracający dylemat, Kraków 1998.
 • Bartusiak B., Problematyka kary śmierci w nowożytnej szkole prawa naturalnego, „Rzeszowskie zeszyty naukowe „Prawo-Ekonomia” 2000, Tom XXIX.
 • Beccaria C., O przestępstwach i karach, tłum. S. Rappaport, Warszawa 1959.
 • Bedau A. H., Capital punishment and retributive justice, [w:] Mappes A.T., Zembaty J.S. (ed.), Social ethics. Morality and social policy. An anthology, New York 1987.
 • Bedau A. H., Imprisonment vs Death, „Albany Law Review” Vol. 54.
 • Bedau A. H., Radelet M., [w:] Miscarrieges of Justice in Potentially Capital Cases 40, „Stanford Law Review” 1987, vol. 21.
 • Black Ch. L. jr., [w:] Capital punishment.The inevitability of caprice and mistake, New York 1974.
 • Charter of the International Militar yTribunal for the Far East, 19.01.1946, http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imtfech.htm.
 • De civitate Dei (O Państwie Bożym), przeł. i oprac. W. Kornatowski, Warszawa 1977.
 • Draft Convention for the Establishment of a United Nations War Crimes Court, UNWCC Doc.C.50(1), 30.09.1944.
 • Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1976.
 • ESC Res. 1989/64, pkt. 1d), http://hei.unige.ch/~clapham/hrdoc/docs/ecosocresolutiondeathpen1989.html.
 • General Comment 20(44), UN Doc.CCPR/C/21/Rev1/Add.3, para 6
 • Glombik K., Kara śmierci w świetle debaty społecznej w Niemczech, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 1999, vol. 19.
 • Glombik K., Kara śmierci w tradycji protestanckiej, „Studia Oecumenica” 2002, nr 2.
 • Grześkowiak A., Kara śmierci w polskim prawie karnym, Toruń 1978.
 • Hegel G. W., Zasady filozofii prawa, tł. A. Londman, Warszawa 1969.
 • Hood R., The Death Penalty: A World-wide Perspective, Clarendon Press, Oxford 2002.
 • http://cmiskp.echr.coe.int.
 • http://content.hamptonroads.com/story.cfm?story=119599&ran=88126.
 • http://writ.news.findlaw.com/hamilton/20070531.html.
 • Kant I., Metafizyka moralności, PWN, Warszawa 2005.
 • Karta Praw Podstawowych proklamowana 7 XII 2000, tekst Karty w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 364/8, 8.12.2000, http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf.
 • Kolarzowski J. J., Postawa abolicjonistyczna. Filozoficzne aspekty kary głównej(Dyskusja), „Edukacja Filozoficzna” 1996, Vol. 21.
 • Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, Zgromadzenie Ogólne ONZ 9.12.1948, art. 6, http://www.vilp.de.
 • Ślipko T., Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia, Kraków 2000.
 • Lasocik Z., Wpływ mediów na postrzeganie egzekucji Timothy McVeigha, „Przegląd Więzienny” 2011, nr 32/33.
 • Machel H., Kara śmierci jako kontr agresja, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1998, nr 20/21.
 • Michałkiewicz S., Problemy wokół kary śmierci, „Najwyższy Czas” 1991, nr 28.
 • MPPOiP art. 6 ust, ust. 2, 4 I 5, [w:] Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C. (red.), Prawa Człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych, TNOiK, Toruń 1999.
 • Ng v. Canada (No.469/1991), UN Doc A/49/40, Vol.II, par. 16.3-16.5.
 • Nowicki A. (opr.), Europejski Trybuna ł Praw Człowieka, Wybór orzeczeń 2005, Zakamycze, Kraków 2006.
 • Paprzycki L.K., Paprzycki R., Kara śmierci- chrześcijański punkt widzenia. Refleksje na tle lektury książki Ks. Profesora Tadeusza Ślipko SJ , „Palestra” 2001, nr 3/4.
 • Parsch K. J., Experiences Regarding the War and Emergency Clause (art.15) of the European Convention on Human Rights (1971), 1 Israel Yearbook on Human Rights 327.
 • Pessina E., La questionedellapena di mortel Lzionidettatenella Universita di Napoli, [w:] Pelcinquantensimo anno d’insegnamento di Enrico Pessina, Scritti del Pessina t.1, Napoli 1899.
 • Platon, Protagoras, przeł. L. Regner, Warszawa 1995.
 • Porozumienie w przedmiocie ścigania przestępców wojennych Osi Europejskiej. Karta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, Londyn 8.08.1945, art. XXVII, http://www.vilp.dePratt and Morgan v. Jamaica,(No.210/1986 and 225/1987), U.N. Doc.Supp. No. 40 (A/44/40) at 222 (1989), par. 13.6.
 • Prawa, przeł. M. Maykowska, Warszawa 1960.
 • Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the abolition of the death penalty, Strasbourg, 28.IV.1983, Explanatory Report, www.conventions.coe.int.
 • Protokół do Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka w Celu Zniesienia Kary Śmierci, Asuncion, 6.08.1990, art.1, http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-53.html.
 • Protokół Trzynasty do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Wilno, 3 V 2002, http://conventions.coe.int/.
 • Rabij B., Sprawiedliwość czy hańba?, „Focus. Historia” 2007, nr 1.
 • Resolution 1044 (1994) on the abolition of capitalpunishment, 4.10.1994, http://assembly.coe.int.
 • Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 2393 (XXIII), UN Doc.A/PV/1727.
 • Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (dz. U. Z dnia 9 maja 2003 r. Nr 78 poz. 708).
 • Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, Adopted by Economic and Social Council resolution 1984/50 of 25 May 1984, http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp41.htm.
 • Sapienza R., International legalstandards on capitalpunishment, [w:] Ramcharan B. G., The right to life, Martinus Nijhoff Publishers, Boston 1985.
 • Schabas W. A., The abolition of the death penalty in international law, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • Seneka L. A., O gniewie. Pisma filozoficzne, przeł. i oprac. L. Joachimowicz, T. I, IV, Warszawa 1965.
 • Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, UN Doc.S/RES/827 annex (1993), art. 25. Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, UN Doc.S/RES/955, annex (1994), art. 24,http://www.vilp.de.
 • Süsterhann A., Die rationalen Gründe für Todesstrafe, [w:] Die Frageder Todesstrafe. Zwölf Antworten, München 1962.
 • Van den Haag E., Deterrence and uncertainity, [w:] Mappes T.A., Zembaty J. S. (ed.), Social ethics. Morality and social policy. Ananthology, New York 1987.
 • van Haag E., Why capital punishment?, “Albany Law Review” 1989-1990, Vol. 54.
 • Velu J., Rrgec E., La ConventionEuropeenne des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles 1990.
 • Von Haag E., Why capital punishment?, “Albany Law Review” 1989-1990, vol. 51.
 • Wolniewicz B., Filozoficzne aspekty kary głównej, „Edukacja Filozoficzna” 1995, Vol. 20.
 • Zimring F., Hawkins G., Deterrence and marginal groups, “Journal of Research in Crime and Deliquency” 1968, vol. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-4601
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7aaadd4-e0d2-456a-8e78-71fc5097bbc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.