PL EN


2008 | 3(33) | 76-94
Article title

Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny

Content
Title variants
EN
Centralization and Decentralization of Public Tasks in Selected European Countries. Evaluation Attempt
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Problem centralizacji i decentralizacji jest bardzo interesujący i zajmuje ważne miejsce w naukach o zarządzaniu, naukach politycznych, socjologii, ekonomii politycznej, mikroekonomii i naukach związanych z regionalistyką. Dyskusja dotycząca wyboru między centralizacją a decentralizacją jest ponadczasowa. Od dawna trwa spór w kwestii wyboru między standaryzacją a autonomią, efektywnością korporacji a efektywnością lokalną, a także między presją na koszty i zasoby a dostosowaniem do specyficznych lokalnych potrzeb. Korzyści każdego z modeli są w istocie słabościami drugiego modelu. Decyzje co do decentralizacji lub centralizacji muszą wynikać z rzetelnej analizy kosztów i korzyści. Debata nad centralizacją lub decentralizacją nie tyle dotyczy kwestii, która strategia jest bardziej efektywna, ile tego, w jakiej proporcji możliwe jest połączenie jednej z drugą.
EN
The problem of centralization and decentralization is very interesting and important in management science, political science, sociology, political economy, economics and regional sciences. The discussion over the centralization versus decentralization is a never-ending one. It is an age-old battle of standardization versus autonomy, corporate efficiency versus local effectiveness and pressure on costs and resources versus accommodation of specific local needs. The advantages of each model are, in essence, the disadvantages of the other. Decisions to decentralize or centralize must be derived from a careful cost–benefit analysis. The debate over whether to centralize or decentralize is not so much over which type of strategy is more effective but the degree to which each strategy is used in combination with one another.
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
References
 • Ahmad E., Brosio G., Tanzi V, 2008, Local Service Provision in Selected OECD Countries: Do Decentralized Operations Work Better?, IMF Working Paper, WP 08/67, International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department.
 • Bartczak I.D., Centralnie, a więc taniej i lepiej, www.cfo.cxo.pl.
 • Crucq P., Hemminga HJ., 2007, Decentralization and Economic Growth per capita in Europe, Groningen: University of Groningen, Science Shop of Economics and Business, EC 178.
 • Czyż A., 2007, "Samorząd terytorialny na Węgrzech", Samorząd Terytorialny, nr 1-2.
 • Dabla-Norris E., 2006, "The challenge of fiscal decentralisation in transition countries", Comparative Economic Studies, http://www.imf.org/external/pubs/ ft/wp/2002/wp02103 .pdf.
 • Dylewski M. et al., 2006, Finanse samorządowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ebel R.D., Yilmaz S., 2002, On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralisation, World Bank Policy Research Working Paper 2809, www. decentralization.org.
 • Filipiak B., Flejterski S. (red.), 2008, Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: CeDeWu.
 • Fukuyama F., 2005, Budowanie państwa. Władza i lad międzynarodowy w XXI wieku, przeł. J. Serwański, Poznań: Wydawnictwo "Rebis".
 • Glumińska-Pawlic J., 2003, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Głąbicka K., Grewiński M., 2003, Europejska polityka regionalna, Warszawa: Wydawnictwo "Elipsa".
 • Gonet W., 2008, "Pojęcie dochodów własnych w jednostkach samorządu terytorialnego", Finanse Komunalne, nr 1-2.
 • Grosse T.G., 2004, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii, Polski, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Guziejewska B., 2007, Wybrane problemy decentralizacji finansów publicznych w świetle badań OECD, Samorząd terytorialny, www.finanse-publiczne.pl.
 • Hausner J. (red.), 2005, Administracja publiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jastrzębska M., 2005, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Jedynak N., Centralizacja, www.mfiles.ae.krakow.pl.
 • Kopaliński W., 2000, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa: Świat Książki.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kowalski B., Co dla marszałka, co dla wojewody?, www.pus.org.pl.
 • Koźmiński A., Piotrowski W., 2005, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kuciński J., 2003, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
 • Kulesza M., 2006, "Destabilizacja jako metoda rządzenia", Gazeta Prawna, nr 1.
 • Maurras Ch., Decentralizacja, www.konserwatyzm.pl.
 • Olbrycht J., 2004, Status regionów a programowanie na poziomie regionalnym, ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 • Ostrowska A., 2006, System prawnofinansowy powiatów a decentralizacja finansów publicznych, Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 • Owsiak S., 2006, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pankau E., Fikcja decentralizacji, www.mikro.univ.szczecin.pl.
 • Polarczyk K., Porównania międzynarodowe finansów sektora publicznego (raport nr 150), www.biurose.sejm.gov.pl.
 • Prud'homme R., 1995, "The dangers of decentralization", World Bank Research Observer, t. 10, nr 2.
 • Rochowicz R., 2007, "Rząd chce więcej swobody dla samorządów wojewódzkich", Dziennik. The Wall Street Journal z 15 grudnia.
 • Ruśkowski E., 2004, Finanse lokalne w dobie akcesji, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Sługocki J., 2006, "Zasada subsydiarności poziomej w teorii i praktyce", w: B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 426, Ekonomiczne Problemy Usług l, t. II.
 • Sobczak K., 2007, "Samorządowcy chcą więcej uprawnień i udziału w VAT", Dziennik. The Wall Street Journal z 31 grudnia 2007-1 stycznia 2008 r.
 • Stasiak W., 2007, "Wojewoda nie malowany", Rzeczpospolita z 2 listopada.
 • Śmiechowicz J., 2007, "Proces decentralizacji zadań w Polsce - geneza i przebieg", w: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • van der Walie J., 2002, Decentralization in Brief, KIT Information and Library Services, (ILS), 2002, http://www.kit.nl/frameset.asp?/specials/html/de_de-centralization in brief.asp&frnr= 1 &.
 • Wlaźlak K., 2006, "Podział kompetencji między państwo i region - zagadnienia wybrane", Samorząd Terytorialny, nr 11.
 • www.zmp.poznan.pl/dane/listopad-07/deklaracja.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7b2604c-1235-427b-9692-b8c58da2a036
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.