Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4/2013 | 157-172

Article title

Czynniki egzogenne determinujące zachowania agresywne wychowanków zakładów poprawczych wobec pracowników. Problem bezpieczeństwa personelu

Title variants

EN
The exogenous factors determining aggressive behavior among reformatories' inmates toward staff. The problem of personnel safety

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ma charakter empiryczny, zaś prezentowane w nim rezultaty badań opierają się na technikach jakościowych, takich jak: wywiady swobodne przeprowadzone z personelem i podopiecznymi, obserwacja jawna quasi-uczestnicząca, analiza dokumentów.
EN
The aim of this paper is to present the selected exogenous conditions influencing the safety of staff in Polish reformatories for juvenile delinquents. There are discussed the circumstances linked with staff and inmates’ activities raising the risk of extraordinary events occurrence. The article posses the empirical character and the results presented here base on qualitative techniques..

Year

Issue

Pages

157-172

Physical description

Dates

published
2013-07-31

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Barbalet J. (2008). Emotion in Social Life and Social Theory. W: Greco M., Stenner P. (red.). Emotions. A social Science. London–New York: Routledge, Taylor&Francis, 106–111.
 • Berkowitz L. (1962). Aggression. A social psychological analysis. New York: McGraw-Hill.
 • Berkowitz L., Le Page A. (1967). Weapons as aggression-elicitingstimuli. Journal of Personality and Social Psychology 7, 202–207.
 • Blumer H. (1969). Symbolic Interactionism. Perspective and Method. New Jersey: Prentice Hall Inc, Englewood.
 • Buss A.H. (1961). The Psychology of Aggression. New York: Wiley and Sons.
 • Chomczyński P. (2008). Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Chomczyński P. (2012). Paradygmat interpretatywny. W: Konecki K.T., Chomczyński P. Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Chomczyński P. (w druku). Emocje agresji i smutku, ich przejawy oraz sposoby radzenia sobie z nimi wśród wychowanek zakładów poprawczych w Polsce. Socjologiczna analiza zjawiska. W: Konecki K.T., Pawłowska B. (red.). Emocje w życiu codziennym. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Cialdini R. (1996). Wywieranie wpływu na ludzi. Tłum. B. Wojciszke. Gdańsk: GWP.
 • Cooley Ch.H. (1909). Social Organization: A Study of the Larger Mind. New York: Charles Scribner’s Sons.
 • Cooley Ch.H. (1922). Human Nature and the Social Order (Revised Edition). New York: Charles Scribner’s Sons.
 • Doliński D. (2004). Mechanizmy wzbudzania emocji. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2: Psychologia ogólna. Gdańsk: GWP.
 • Dollard J., Doob L.W., Miller N.E., Mowrer O.H., Sears R.R. (1939). Frustration and Aggression. Yale UniversityPress. Institute of Human Relations.
 • Frączek A. (red.). (1979). Czynności agresywne jako przedmiot studiów eksperymentalnej psychologii społecznej. W: Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych. Wrocław: Ossolineum, s. 9–31.
 • Fromm E. (1998). Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Tłum. J. Karłowski. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 • Goffman E. (1961). Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, Garden City: Anchor Books.
 • Goffman E. (2000). Człowiek w teatrze życia codziennego. Tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak. Warszawa: KR.
 • Goffman E. (2005). Piętno. Tłum. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir. Gdańsk: GWP.
 • Goffman E. (2008). Embarrassment and Social Organization. W: Greco M., Stenner P. (red.). Emotions. A social Science. London–New York: Routledge, Taylor&Francis, 106–111.
 • Hałas E. (1994). Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Hammersley M., Atkinson P. (2000). Metody badań terenowych. Przełożył S. Dymczyk, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Kamiński M. (2006). Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kemper Th.D. (2008). Power, status, and emotions. W: Greco M., Stenner P. (red.). Emotions. A social Science. London–New York: Routledge, Taylor&Francis, 127–131.
 • Kofta M. (1979). Samokontrola a emocje. Warszawa: PWN.
 • Makowski R. (2009). Za murami poprawczaka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Mead G.H. (1982). The Individual and the Social Self. GHMead, Miller D.L. (red). Chicago: University of Chicago Press. (praca niepublikowana).
 • Moczydłowski P. (2002). Drugie życie więzienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Pawłowska B. (2013). Emocje w środowisku pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Pawłowska B.; Chomczyński P. (2012). Sposoby radzenia sobie z emocjami negatywnymi na przykładzie grupy nauczycieli. Studia Edukacyjne 21. https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4281/1/studia_eduk_21_s_141-162.pdf
 • Pilecka B. (2001). Agresja jako zjawisko psychologiczne. W: Borkowski R. (red.). Konflikty współczesnego świata. Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, 137–143.
 • Reykowski J. (1992). Emocje, motywacja, osobowość. Warszawa: PWN.
 • Rode D. (2010). Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Słownik psychologiczny. W. Szewczyk (red.). Warszawa 1985.
 • Shott S. (1979). Emotions and Social Life: A Symbolic Interactionist Analysis. The American Journal of Sociology, Vol. 84, no. 6, 1317–1334.
 • Stanik J.M. (1975). Niektóre osobowościowe determinanty agresywności młodocianych skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. W: Prace psychologiczne. T. 5. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Turner J.H., Stets J.E. (2009). Socjologia emocji. Tłum. M. Bucholc. Warszawa: PWN.
 • Wojciszke B. (2000). Relacje interpersonalne. W: Strelau J. (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3. Gdańsk 2000.
 • Wolff K.H. (1964). The Sociology of Georg Simmel. Glencoe: Free Press.
 • Komentarz Dyrektora Zakładu Poprawczego w Poznaniu do wydarzeń nadzwyczajnych w zakładzie http://uwaga.tvn.pl/28320,wideo,141352,resocjalizacja_po_polsku,resocjalizacja_po_polsku,reportaz.html

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f7b3acfd-30a7-43b6-9059-651e33111008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.